logga-ligg-tjock

Hur hinner Gustavsson med alla uppdrag?

Hur hinner Gustavsson med alla uppdrag?

Undertecknad har nyligen på denna sida väckt frågor angående politikers arvoden och ersättningar. Särskilt intresse riktades mot Robin Gustavsson (KD), nytt kommunalråd i Hässleholms kommun. Svar har kommit från Gustavsson och Hässleholms kommun.

Gustavsson skriver i NSK 20170805 ”Några dubbla arvoden utgår inte”. Det framgår också att Gustavsson förenar flera uppdrag. Vilka dessa är utöver rollen som kommunalråd och ordförande i socialnämnden framgår inte. Vi kan också läsa att ”kommunalråden” inte har svårt att fylla en normal arbetsdag varför tydligen kvällar och veckoslut måste tas i anspråk. Ingen tvekan råder om att pensionären Gustavsson måste vara ett fenomen utöver det vanliga. Detta med tanke på den arbetskapacitet han med tanke på alla uppdrag tycks besitta. Konkreta siffror beträffande sina arvoden och ersättningar lämnar Gustavsson inte i sitt svar.

Svar har också kommit undertecknad tillhanda från kanslichef Elisabeth Aidemark, Hässleholms kommun. Hon skriver med hänvisning till gällande bestämmelser att Robin Gustavsson (KD) endast har ersättning för uppdraget som kommunalråd. Pensionären Gustavsson har således i sin egenskap av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ett arvode som uppgår till 90% av grundbeloppet vilket för 2017 utgör 68 062 kronor. Således är Gustavssons arvode för närvarande 61 256 kronor per månad. Därutöver har Gustavsson arvode för sammanträde med kommunfullmäktige!

Grundbeloppets storlek har beslutats av politikerna själva. Pensionären Gustavsson tycks också utan ersättning vara socialnämndens ordförande. Detta uppdrag arvoderas normalt med 40% av grundbeloppet således 27 225 kronor per månad. En månadsersättning som många av våra normalt arbetande löntagare inte kan kvittera ut.

Svaret på fråga 6 som handlade om ett kommunråds tjänstgöringsdag följer i sin helhet nedan:
– Kommunalråd skall enligt paragraf 33 ”Kommunstyrelsens reglemente” ägna hela
sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. En tjänstgöringsdag för ett kommunalråd är vanligtvis mycket omfattande. En stor del av dagen ägnas åt inbokade möten av både extern och intern natur. I kommunalrådens uppgifter hör bland annat att deltaga i ledningen av kommunstyrelsens arbete och sammanträde, ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomiska intressen och effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, samt representera styrelsen externt. –

På nytt uppstår frågan hur pensionären Gustavsson i sin egenskap av kommunalråd dessutom kan sköta det som det påstås tunga uppdraget som socialnämndens ordförande och som det synes än fler uppdrag.

Ovan nämnda arvoden framstår i ljuset av vad som här framkommit inte i något avseende stå i samklang med det lagen kallar s k ä l i g a.

Hur Robin Gustavsson (KD) och hans kommunalrådskolleger ”följt frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomiska intressen och effektiviteten i verksamheten” är det säkert många skattebetalare som undrar över. Detta inte minst med tanke på de kommunala ”affärer” vi under ett antal mandatperioder kunnat ta del av.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se