torsjö live vers2

Finjasjögruppen vill stoppa jordbruk vid Hovdala, gräva bort tippar och förbättra reningsverket i Tjörnarp

Finjasjögruppen vill stoppa jordbruk vid Hovdala, gräva bort tippar och förbättra reningsverket i Tjörnarp

Finjasjöarbetsgruppen vill stoppa jordbruket på Hovdalafältet för att minska näringstillförseln till Finjasjön och åtgärda två gamla tippar i Tormestorp.

Det är två av flera åtgärder som gruppen föreslår för att få bukt med de omfattande algblomningarna. Tekniska nämndens arbetsutskott ska ta ställning till förslagen vid sitt nästa sammanträde, den 15 augusti.

Algblomningen i Björkviken var kraftig i förra veckan och död fisk låg längs hela strandkanten.

Algblomningarna har varit ovanligt kraftiga och långvariga i sommar, trots relativt svalt och regnigt sommarväder och att 50 ton vitfisk tagits upp sedan förra sommaren.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt analysföretaget Regitos observationer minskade siktdjupet extremt snabbt på några få veckor. Regito skickade därför en larmrapport till Finjasjögruppen och föreslog en ”haverikommission”. Finjasjöarbetsgruppen samlades därför vid Tormestorps båthamn den 26 juli. De planerade att återkomma med förslag på åtgärder i september då nästa ordinarie möte ska hållas.

Men redan nu har gruppen alltså överlämnat några förslag till tekniska nämndens arbetsutskott.

Gruppen förklarar i en skrivelse daterad på måndagen, den 7 augusti, att balansen i sjön är rubbad, vilket medfört ”en ohämmad tillväxt av olika alger av såväl ohälsosamma som oförargliga arter”.

Enligt skrivelsen beror den rubbade balansen i huvudsak på två faktorer: föroreningar av gamla utsläpp av orenat avloppsvatten som sedimenterat på sjöbottnen och nu avger bland annat fosfater samt föroreningar som tillförs sjön genom tillrinnande vattendrag.

Näring från dränering av åkrar

Finjasjögruppen vill stoppa jordbruket och gödslingen på Hovdalafältet för att minska näringstillföreseln till åarna och Finjasjön.

Det beskrivs som mest kostnadseffektivt att angripa Tormestorpsån och Hovdalaån där näring från dräneringssystem med pumpar och utläckage från åkermarken förs ut i sjön via åarna.

– I Tormestorpsån ökar föroreningsgraden anmärkningsvärt på sträckan mellan Spraglerödsvägen och utloppet i Finjasjön, skriver gruppen.

Ett förslag är därför att omföra brukad jordbruksmark vid Hovdala till betesmark utan extern tillförsel av gödning.

Kommunfullmäktige har redan sagt ja till en motion från Håkan Spångberg (SD) om att utreda omvandling av åkermarken till våtmarker. Utredningen verkar dock ha fallit mellan stolarna sedan tekniska nämnden hävdade att den inte kunde utföra uppdraget eftersom marken ägs av kommunala bolaget Hibab.

Läckande tippar i Tormestorp

Ett annat radikalt förslag från Finjasjöarbetsgruppen är att förhindra framtida urlakning från de två tipparna mellan järnvägen och Malmövägen på båda sidor om stenvalvsbron intill Tormestorpsån. Enligt gruppen kan det innebära bortgrävning av tipparna. Även gödselhanteringen vid en intilliggande fastighet bör kontrolleras så att den inte påverkar ån.

Uppvakta Höör om Tjörnarps reningsverk

Gruppen föreslår att Hässleholms kommun uppvaktar Höörs kommun med förslag om minskning av utsläppen i Tormestorpsån från reningsverket i Tjörnarp.

– När ovanstående åtgärder vidtagits kontrollera värdena i Tormestorpsån och Hovdalaån för att utröna om ytterligare åtgärder kan vidtagas för att förbättra ytterligare, skriver gruppen.

Därefter vill gruppen att även övriga åar åtgärdas, i första hand Mjölkalångaån och Hogabäcken som kommer därnäst i föroreningsmängd.

Utrota karp i Magle våtmark

Skrivelsen föreslår också fortsatt reduktionsfiske om minst 50 ton karpfisk.

– Det bör fortsätta tills vidare och kompletteras med att karpfisken i Magle våtmark utrotas eller reduceras eftersom dammarna troligen utgör lekmöjligheter för karp vars yngel kan ta sig ut i Finjasjön.

Gruppen betonar att förslagen inte tar hänsyn till vem som har ansvar för att åtgärderna genomförs, hur mycket de kostar och vem som ska tillskjuta ekonomiska medel.

Inga förslag om reningsverket i Hässleholm

Inga förslag rör reningsverket i Hässleholm, trots att problemen med både sommarens algblomning och smutsvattensvampen i vintras utgår från området kring Maglekärrsbäcken där reningsverket har sitt utsläpp.

Frilagt har sökt Finjasjögruppens sekreterare Per Nilsson, ledamoten Arne Dahlström (KD), som även är tekniska nämndens ordförande, och ledamoten Lars Olsson (C ), tekniska nämndens andre vice ordförande.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se