Gruppen-3a-328x120

Historiska lärarvillor vid Hembygdsparken ska rivas Långt gångna planer utan formella beslut

Historiska lärarvillor vid Hembygdsparken ska rivas Långt gångna planer utan formella beslut

Den välkända Parkvillan på Åkaregatan 11, byggd kring 1920 som lärarbostad, är rivningshotad, liksom grannhuset.

De två gula villorna vid Hembygdsparkens entré från Åkaregatan i Hässleholm ska snart rivas för att ge plats åt flerfamiljshus med 16-20 lägenheter. Men inga formella beslut är fattade om husen som byggdes som lärarbostäder kring 1920.

Istället har tjänstemännen på kommunens exploateringsavdelning efter informell dialog med politikerna i tekniska nämndens beredningsutskott inbjudit till en markanvisningstävling. I början på maj skulle bidragen vara inne och inom kort ska det vinnande förslaget presenteras. Av allt att döma blir det K-fastigheter som får bygga, trots att köpeskillingen då bara blir en miljon kronor medan konkurrenten CLB Entreprenad AB bjudit tre miljoner.

I villan på Åkaregatan 9 bodde läraren Eric Carlsson. För några år sedan hittades gamla bilder från Hässleholm på husets vind.

Parkvillan på Åkaregatan 11 och grannhuset på nummer 9 ligger inbäddade i lummig grönska. Båda uppfördes som lärarbostäder till lärare på Kyrkskolan som byggdes redan 1875.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Läraren Eric Carlsson bodde i huset på Åkaregatan 9 som är från 1923. På dess vind hittades för några år sedan en samling bilder från början av 1900-talet, de flesta från 1920-talet och på glasplåtar.

Båda husen ägs idag av kommunen och har använts bland annat som fritidshem.

Enligt riktlinjerna för markanvisningstävlingen som utlystes i februari anses villorna ”uttjänta” och aktuella för rivning. Här ska nu byggas miljöanpassade flerfamiljshus med mycket grönska som ska bilda en naturlig övergång mellan parken och staden.

De historiska husens tid är utmätt och utsättningspinnar på plats. Tanken är att beslut ska fattas inom kort.

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter förklarar att en ansökan om ny detaljplanen först gjordes, men att den drogs tillbaka. Planen behöver inte ändras eftersom den redan tillåter bostäder. Därmed kan tjänstemännen besluta om markanvisningstävling utan föregående politiskt beslut.

– Så brukar vi göra. En grupp tjänstemän har tittat på bidragen som kommit in och tagit ställning. Därefter har vi pratat med byggherrarna och har för avsikt att gå vidare och skriva avtal med den byggherre som vi tyckte hade bästa förslaget, säger han.

Inget beslut är ännu fattat, men nästa steg är att tekniska nämndens arbetsutskott kommer att få köpeavtalet på sitt bord.

Enligt Ruter har den tidigare diskussionen med politikerna ägt rum vid dialogmöten som hålls en gång per månad med tjänstemän och politiker från både tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret.

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter.

Enligt handläggaren i ärendet, exploateringsingenjör Erika Svensson, har tekniska nämndens arbetsutskott blivit informerad om att en markanvisningstsävling skulle hållas.

Jakob Ruter säger att det i många år funnits en avsikt att riva husen och bygga flerfamiljshus på platsen.

– Vi har haft en diskussion om bevaransvärdet och kom fram till att de kunde rivas. De är inte skyddade på något sätt. Men det var inte riktigt enigt i gruppen, säger han.

Detaljplanen tillåter maximalt två och en halv våningar på husen på fastigheterna Björnen 4 och Muraren 10. Det är också vad CLB Entreprenad AB, med huvudkontor i Hässleholm, föreslår. Företaget, som samarbetar med CLB Entreprenad i Hässleholm, vill bygga 22 lägenheter fördelade på två hus med elva i varje. Stilen ska vara ”gammal romantisk arkitektur” och uppvärmning med fjärrvärme samt solceller på taket föreslås.

CLB Entreprenads förslag är i gammaldags romantisk stil.

Förslaget från K-Fastigheter, som ägs av Jacob Karlsson och Erik Selin, innebär två tvåvåningshus med 16 lägenheter, byggda i värmebehandlat granträ och med sedumtak (gräs). Med en speciell isolering blir uppvärmningsbehovet så lågt att husen kan klassas som passivhus.

K-Fastigheters förslag till bostäder med gräs på taken. Ritning: LWLJ Arkitekt Konsult

Erika Svensson förklarar att man i nuläget inte vill avslöja vilket av de två anbuden som gått vidare.

Jakob Ruter berättar dock att diskussion nu pågår om att revidera det vinnande förslaget, bland annat vad gäller antalet bostäder.

– Det blir 16-20 lägenheter, säger han, vilket bör bekräfta uppgifter om att det är K-Fastigheter som ska få bygga.

Olavi Olsson i Västra Göinge Hembygdsförening är kritisk till planerna.

– Vi har brist på kulturmiljöer i Hässleholm. Villorna bör bevaras, de utgör en bra entré till Hembygdsparken. Vi måste bevara något av det gamla, säger han.

Han tycker att hembygdsföreningen ska agera i frågan och är vid behov beredd att hjälpa till med en eventuell skrivelse till kommunen.

– Jag är också orolig för Kyrkskolan som är en av de äldsta byggnaderna i staden, säger Olavi Olsson som befarar att det pågående planarbetet kring skolan inte tar tillräcklig hänsyn till den historiska miljön.

– Det finns andra platser att bygga bostäder på, säger han.

Han tycker att alldeles för många gamla hus redan har rivits i Hässleholm.

– De ansvariga verkar inte ha känsla för det här, varför vet jag inte, säger han.

Olavi Olsson tyckler att hembygdsföreningen borde vara remissinstans och att det borde göras en ny inventering av bevaransvärda kulturmiljöer i kommunen.

– Det behövs en helhetsbedömning, säger han.

Ernst Herslow(FV).

Ernst Herslow (FV), ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott när dialogen om villorna ska ha ägt rum, kan inte påminna sig att politikerna godkänt rivningsplanerna.

– Jag vet att det varit diskussion om området kring Kyrkskolan och att ambitionen varit att bygga bostadsområde till och med på skolgården. Vi har också pratat om vad vi skulle göra med villorna på Åkaregatan. Det sades att det var bra hus och bra läge, jag hörde inte mer så länge jag var med. Inget politiskt beslut har fattats, säger han.

Han vet dock inte standarden på husen.

Han gillar inte beslutsgången där politikerna inte är delaktiga förrän allt är förberett.

– Det är lite så det brukar gå till, vi får handlingarna på bordet vid sammanträdet. Det är inte bra, absolut inte, säger han.

Han tycker att det är viktigt att politikerna ändå vågar säga nej, om det är befogat.

– Vi måste ha ryggrad och kunna ta svåra beslut. Å andra sidan ska väl politiker inte lägga sig i detaljer som andra är bättre på, säger han.

Ernst Herslow är positiv till att låta hembygdsföreningen vara remissinstans och även till en inventering av kulturbyggnader.

– Men en inventering kräver tid och resurser. Vi påbörjade en sådan för fem-sex år sedan, men det blev ett för stort arbete. Kanske kan idella krafter bidra. Många medlemmar i hembygdsföreningar har mycket kunskap, säger han.

Han konstaterar att behovet av att bygga bostäder är stort och att det är svårt att hitta kommunägd mark som inte är bebyggd.

– Men vi kan inte riva alla gamla hus, då förstör vi kanske själen i gamla Hässleholm, säger han.

Frilagt har sökt tekniske nämndens tidigare ordförande Lars Olsson (C) och ledamot Ulf Berggren (SD).

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se