torsjö live vers2

Elva träd i Officersparken kan fällas

Elva träd i Officersparken kan fällas

En del av de tätt växande träden i Officersparken måste fällas, enligt ansökan om marklov som byggnadsnämnden behandlar imorgon. Foto: Berit Önell

Elva träd i kommunens del av Officersparken på T4-området behöver fällas för att de är sjuka eller skadade och för att andra träd ska kunna utvecklas och marken under dem grönska. Det anser kommunens parkförvaltare Gunnar Swärdh som ansökt om marklov för att få fälla dem eftersom växtligheten i parken enligt detaljplanens plankarta annars inte får förändras. Den får inte heller skadas. Imorgon beslutar byggnadsnämnden om marklovet.

I ansökan finns en inventering av träden med beskrivning av varför de behöver tas bort. Det är lind, bok, oxel och björk som huvudsakligen växer utmed Vankivavägen och Finjagatan.

De numrerade träden är de som enligt ansökan om marklov ska fällas.

Enligt ansökan ska äldre och mer bevaransvärda träd gynnas, bland annat ett unikt bestånd av blodbok.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Markvegetationen ska också bli bättre av trädfällningen.

– Marken på vissa ställen är så beskuggad att den är i det närmaste död och i avsaknad av biologisk aktivitet, skriver Gunnar Swärdh.

Han förklarar också att de alltför tätt växande träden gjort att parkkänslan försvunnit och Officersparken förlorat sin funktion som social mötesplats.

Flera av träden i parken är över 100 år gamla och skyddsvärda, enligt arboristen de Gourét Litchfield, som gjorde en egen analys av det planerade flerfamiljshusets inverkan på träden i den del av parken som kommunen sålt till byggherren Jacob Karlsson. Karlsson har försäkrat att inga träd ska fällas på grund av byggnationen.

Stadsbyggnadskontoret föreslår i en tjänsteskrivelse att byggnadsnämnden beviljar marklov. Åtgärderna bedöms inte påverka parkens natur- och kulturvärden och inte strida mot detaljplanens syfte.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se