Gruppen-3a-328x120

Fullmäktige debatterade strategier för trafik, parker och bostäder

Fullmäktige debatterade strategier för trafik, parker och bostäder

Ordförandens utslagsröst avgjorde så att trafikstrategin kunde antas av kommunfullmäktige. Tekniken krånglade som vanligt. Foto: Lotta Perssaon

Kommunens trafikstrategi ska inte prioritera trafiknäten för gång, cykel och kollektivtrafik vid drift och underhåll inklusive snöröjning. Det beslöt kommunfullmäktige på måndagskvällen efter en lång och hetsig debatt. Fullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) avgjorde frågan genom sin utslagsröst eftersom Arne Dahlström (KD) var frånvarande och röstsiffrorna i voteringen blev 30-30.

Björn Widmark (FV) var också mycket kritisk till grönstrategin som han menade syftar till att exploatera grönområden och till riktlinjerna för bostadsförsörjning som han kallade ”snömos”. Båda dessa klubbades dock.

Däremot rådde enighet om att Kommunalförbundet AV Media Skåne skulle få ansvarsfrihet trots ”bristande styrning och ledning samt för att redovisningen avviker från god sed och kommunal redovisningslag”.

Joachim Fors (S) och Lars Klees (SD) anmälde jäv eftersom de båda sitter i direktionen för Kommunalförbundet AV Media som ledamot respektive ersättare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Revisorerna riktade kritik mot direktionen på flera punkter. Redan i revisionsberättelsen för 2015 påpekade de att förbundsordningen för AV Media inte levde upp till kommunallagens krav utifrån lagändringar som trädde i kraft tio år tidigare. Men nu, ett år senare, finns fortfarande inte något nytt förslag. Förbundet upprättade inte delårsrapport 2016 förrän i efterhand, efter påpekande av revisorerna. Inte heller årsbokslutet följde tidsplanen. I årsredovisningen saknas dessutom uppgifter om mål för god ekonomisk hushållning.

Revisorerna föreslog ansvarsfrihet men riktade alltså anmärkning mot direktionen. Nu förväntar de sig bättre redovisning och tydligare ansvar för styrning och kontroll av verksamheten.

Björn Widmark var kritisk till alla strategidokument.

Kommunstyrelsens förslag till trafikstrategi var i praktiken de rödgrönas förslag eftersom de fortfarande har majoritet där. I fullmäktige blir det ofta annorlunda eftersom den borgerliga alliansen tillsammans med SD och FV här har ett mandat mer. Men nu blev det alltså lika röstetal eftersom en ledamot var frånvarande. Det räckte i alla fall för att kommunstyrelseförslaget från avgående Cecilia Tornerefelt (L) om att stryka en del av texten skulle gå igenom med stöd av M, L, KD, SD och FV.

De rödgröna reagerade starkt på förslaget att ta bort texten som handlade om prioritering av gående, cyklister och kollektivtrafik stryks därmed.

– Att säga att vi inte ska värna de oskyddade trafikanterna, det är hårresande, sa oppositionsrådet Lena Wallentheim (S).

Den borgerliga sidan bedyrade att det inte var det saken handlade om.

– Vi har kvar formuleringar om att prioritera säkerhet och framkomlighet överallt, förklarade Kenny Hansson (M) och menade att ändringen var mer av kosmetiskt slag.

Han fick mothugg och både Irene Nilsson (S) och Dolores Öhman (MP) uppmanade honom att som ung tänka mer på framtiden.

Kenny Hansson konstaterade att unga ofta reser mer och även cyklar mer, men också kör bil.

– Det funkar inte annars. Hela stan och hela kommunen ser inte ut på det sättet att det räcker med cykel och kollektivtrafik. Men vad behöver vi ha för prio de få dagar vi har snö?

Lars Johnsson (M) menade att den föreslagna skrivningen kunde leda till problem.

– Den kan innebära att vi ska ploga cykelbanor vid Lursjön före infarterna till Hässleholm, sa han.

Hans-Göran Hansson (MP) var flitig i talarstolen.

Björn Widmark kritiserade de mångordiga förslagen till strategier och menade att kommunen själv orsakat trafikproblem, exempelvis vid City gross som byggdes i strid mot översiktsplanen.

– Där skulle vi ha byggt bostäder. Nu har vi en besvärlig trafiksituation och det visste vi att vi skulle få, sa han.

Hans-Göran Hansson (MP) betonade att alla trafikslag måste ha plats för att det inte ska bli konflikter och kallade, liksom Per-Åke Purk (V) förslaget till strykning för trams. Han trodde inte heller att motståndarna förstod vilket arbete som krävs för ett hållbart samhälle

– Jag undrar om du, Björn Widmark, sitter på kammaren och tänker på vad du ska dra till med härnäst. Tänker du på framtiden?

– Jo, jag tänker och har dessutom den fula ovanan att läsa på. Då plötsligt blir det svårt för Hans-Göran Hansson, svarade Björn Widmark.

Anklagelserna fortsatte från båda håll när det gällde riktlinjer för bostadsförsörjning. Enligt denna ska 3 000 nya bostäder stå klara i kommunen senast år 2030. Där var SD och FV skeptiska och ville i första hand ha en återremiss, i andra hand avslag. SD:s Ulf Berggren menade att så många bostäder inte skulle behövas om deras politik med färre invandrare fick genomslag.

Björn Widmark misstänkte att dokumenten tagits fram i hast eftersom det finns möjlighet till statliga bidrag om ansökan lämnas in före den 1 oktober. Han tyckte att kommunen skulle låta bli att bygga i parker och grönområden och istället satsa på Garnisonen där det redan finns detaljplan. Han efterlyste även en start av den omtalade satsningen på området Norden väster om järnvägen.

– Där finns plats för 3 000 bostäder och där är inget naturområde, sa Björn Widmark.

Men i det aktuella förslaget står som prioriterade insatser 2017-2019 istället att anta detaljplaner för Paradiset, Björklunda och Lille Mats som förväntas bidra med 520 lägenheter och 100 småhus.

– Det står en hel del kontroversiella saker här. Har vi tagit ställning till det, undrade Björn Widmark.

Dolores Öhman höll inte med om att det gått för snabbt att ta fram strategierna och inte heller att det var fel att skriva in nya bostadsområden som inte behandlats färdigt.

– Du kan inte ifrågasätta den demokratiska processen. Det är därför vi är valda av allmänheten, det är exakt så vi jobbar, sa hon.

-Det vi säger är att ni måste sluta med det. Antingen händer ingenting eller också blir det fel så att vi får skämmas, sa Björn Widmark.

Socialnämndens ordförande Robin Gustavsson (KD) betonade behovet av fler lägenheter, något som socialnämnden har påtalat i många år.

Andre vice ordförande Sven-Erik Andersson (C ) stämde in.

Hans-Göran Hansson förklarade att riktlinjerna bygger på statistik och framtidsvisioner.

– Ibland går det bra, ibland blir det inte så bra. Björn Widmark hittar alltid det som inte gått så bra. Vi försöker vara lite positiva och blicka framåt, sa han

SD och FV blev nerröstade av övriga när det gällde både bostadsförsörjningen och grönstrategin.

Kommunfullmäktige valde in Agneta Olsson Enochsson (L) i kommunstyrelsen efter Cecilia Tornerefelt. Till SD:s ersättare i miljönämnden efter Sven Lundh valdes Lennart Lindell.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se