Gruppen-3a-328x120

Rödgröna vill stryka 1000 meters skyddsavstånd Styrgruppen tog inte upp Dudziks träd

Rödgröna vill stryka 1000 meters skyddsavstånd Styrgruppen tog inte upp Dudziks träd

De rödgröna förkastar nu Hässleholms vattens policy om skyddsavstånd kring reningverket och menar att nybyggnationer utanför 300 meter kan prövas i varje detaljplan. Foto: Lotta Persson

Tjänstemännen ville inte diskutera intrånget på arkitekten Kristoffer Dudziks mark som ska skydda höghusen på Sjörröds gård mot störningar från reningsverket. När styrgruppen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen hade sitt sista planerade möte på måndagen påminde kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren om att frågan skulle tas upp.

– De skrattade till lite och sa att vi kommer till det sedan. Men det kom aldrig upp, berättar Pär Palmgren.

Mats Sturesson (C ) meddelade att de rödgröna nu vill ha bort 1 000-metersavståndet från kartorna.

– Vi kan inte låta potentiell risk för lukt begränsa byggandet i ett så stort område, säger han.

Tidigare kommunalrådet Mats Sturesson (C). Foto: Berit Önell

I styrgruppen ingår tjänstemän från stadsbyggnadskontoret under ledning av planchef Gertrud Richter och stadsbyggnadschef Jan Karlsson, politikerna i byggnadsnämndens presidium samt kommunalråden Pär Palmgren och Lena Wallentheim.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Förberedelserna för utställningen om den fördjupade översiktsplanen, där skyddsavstånden ingår, går nu in i slutskedet. I november ska byggnadsnämnden ta ställning till underlaget för utställningen.

Men fortfarande är det oklart hur skyddsavstånden ska hanteras. Vid samrådet om planen 2015 markerade länsstyrelsen tydligt att det borde finnas ett yttre skyddsavstånd på 1 000 meter där nya bostadsområden inte tillåts. Den enda utredning som fanns i underlaget, från konsulten Rambölls, rekommenderade detta och länsstyrelsen slog fast att om kommunen vill bygga närmare måste underlag för det tas fram. Därefter har inga nya utredningar tagits fram. Istället har förslaget omarbetats och ett yttre skyddsavstånd på 1 000 meter har lagts till. Därmed följer förslaget också den policy som va-bolaget Hässleholms vatten antog redan 2008. Dock har benämningen nyligen ändrats från skyddsavstånd till påverkanszon.

Däremot verkade enighet råda om ett inre skyddsavstånd på 300 meter där befintliga bostäder på sikt ska bort. Även den delen har dock ifrågasatts efter Frilagts avslöjande om de föreslagna undantagen som innebär att fem av sju fastigheter beviljas undantag och två boende tvingas bort från sina bostäder. I förra veckan verkade en politisk majoritet mena att de två drabbade ska få bo kvar så länge de vill. Men tjänstemännen har inte ändrat förslaget i den delen.

Det med rött inringade området är Dudziks mark med den trädridå som kommunen vill ska skydda Sjörröds gård mot störningar från reningsverket. Dudzik anklagar kommunen för intrång.

Även undantaget i 1 000-metersavståndet har vållat debatt. Där är förslaget att tillåta byggnadsnämndens tidigare vice ordförande, friherre Johan Barnekow (M) att bygga höghus på Sjörröds gård. Undantaget motiveras med en skyddande trädridå som inte står på Barnekows mark utan på grannen Dudziks. Dudzik har fått motsatt besked om sitt förslag att bygga marklägenheter på sin mark – han måste vänta på att skyddsavstånden kring reningsverket utreds. Han meddelade den 28 september byggnadsnämnden att han inte tolererar intrånget och skickade på tisdagen en påminnelse med krav på svar utan ytterligare dröjsmål.

Nu verkar det plötsligt kunna bli aktuellt att lyfta bort 1 000-metersavståndet helt, åtminstone i byggnadsnämnden där de rödgröna har majoritet och det är där utställningsförslaget fastställs. Huruvida utspelet vid gårdagens möte får tjänstemännen att ändra i förslaget är inte känt.

– Det finns några olika intressenter som driver olika frågor, säger tidigare kommunalrådet Mats Sturesson som egentligen inte längre är med i styrgruppen, men ersatte Lena Wallentheim (S) vid mötet.

Han anser att en av dessa ”intressenter” är Hässleholms vattens styrelse.

– Deras policy begränsar bebyggelse även utanför det inre skyddsavståndet, säger Mats Sturesson.

Han förklarar att de rödgröna nu diskuterat om det behövs någon bedömning utanför 300 meter.

– Det finns inga belägg för att det ska vara ett cirkelrunt område på 1 000 meter, enligt vårt sätt att se. Jag tror att det finns en samsyn mellan S, C, MP och V, säger han.

Bedömningar får i så fall istället göras från fall till fall, liksom på andra ställen.

– De eventuella byggnationer som kan bli aktuella inom området får prövas i detaljplan och där får man bedöma om det finns risk för störningar från reningsverket, säger Mats Sturesson.

De rödgrönas förslag är att 1 000- metersavståndet helt tas bort från kartorna, men att det i planen ska beskrivas i text hur man ska agera inom påverkanszonen som i vissa fall kan sträcka sig upp till 1 000 meter från reningsverket.

– Det kan vara olika exempelvis beroende på vindförhållanden, säger Sturesson.

Ska ni då göra ytterligare utredningar om vindarna?

– I dagsläget har vi inte fört fram att det behövs fler utredningar. De kan göras i de fall det blir aktuellt, säger Mats Sturesson.

Han vägrar kommentera Sjörröds gård.

– Jag tänker inte gå djupare in på Sjörröds gård. Det är byggnadsnämndens uppgift, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

Pär Palmgren (M) påpekade vid mötet liksom tidigare att hans parti anser att inga undantag från 1 000 meter ska göras.

Han har själv inte sett Dudziks brev som är ställt till byggnadsnämnden. Dess ordförande Kenny Hansson (M) bad honom att bevaka att frågan kom upp på mötet. Men det lyckades alltså inte.

Inte heller undantagen från 300-metersavståndet kom upp på mötet.

– Det uttrycktes att detta var sista möjligheten för oss att lämna synpunker. Men det måste vara möjligt att lämna fler synpunkter, säger Pär Palmgren.

Han tycker inte att Dudziks träd kan komma ifråga för att skydda någon annans hus.

– Det är inte rätt väg att gå. Vad händer då om han hugger ner träden? Det hade varit klädsamt om man resonerade med berörda, säger Palmgren.

Han ifrågasatte även förslaget att bygga bostadshus på västra sidan om Hovdalavägen, mellan Hässleholmsgården och garnisonen.

– Varför inte låta det vara grönt hela vägen där, säger han, men fick inte gehör för det heller.

Han konstaterar att parterna inte är överens.

– Det ska bli intressant att se om Moderaternas åsikter noteras. Jag förväntar mig att det någonstans framgår att vi har en annan uppfattning. Annars är det meningslöst att fråga vad vi tycker, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se