torsjö live

Kuppade bort förbud mot nya bostäder inom 1 000 meter från reningsverket

Kuppade bort förbud mot nya bostäder inom 1 000 meter från reningsverket

1 000-metersavståndet kuppades bort från både karta och text i förslaget till fördjupad översiktsplan.

Det blir inget förbud mot nya bostäder inom 1 000 meter från reningsverket i Hässleholm. Åtminstone inte enligt förslaget till fördjupad översiktsplan som inom kort ska ställas ut. Ändringen i texten gick igenom på ett kuppartat sätt i byggnadsnämnden genom att ledamoten PO Bengtsson (C ) föreslog en ”redaktionell ändring”. Därmed föreslås nu i praktiken bara ett skyddsavstånd på 300 meter. Inom ”påverkansområdet” på 300 – 1 000 meter ska varje detaljplan prövas för sig, ungefär som i förslaget länsstyrelsen underkände 2015.

– Vi ansåg inte att det var någon stor förändring, säger Kenny Hansson (M), ordförande i byggnadsnämnden, trots att hans parti beslutat att hålla fast vid 1 000 meter utan undantag.

Ersättaren Björn Widmark (FV) begärde efter sammanträdet att få se den nya texten, men nekades.

Ambitionen är att förslaget till FÖP ska visas på utställning med start före jul. Alla har då möjlighet att lämna synpunkter.

Det behövs inget undantag för Sjörröds gård efter de rödgrönas ändringar i förslaget till skyddsavstånd. Kommunen illustrerade förslaget till detaljplan med en lantlig idyll framför fyravåningshusen.

Som Frilagt tidigare berättat innehöll tjänstemännens förslag ett inre skyddsavstånd på 300 meter där inga bostäder tillåts och ett 1 000 meters yttre skyddsavstånd, också kallat påverkansområde, där inga nya detaljplaner ska tas fram. I båda fallen fanns dock undantag, bland annat för Sjörröds gård där byggnadsnämndens tidigare ordförande Johan Barnekow vill bygga höghus.

Inom 300 meter skulle från början de boende tvingas från sina hem, med undantag för villorna vid Ormanäsvägen där det finns en detaljplan. M, SD och FV har tagit ställning mot alla undantag. Kommunalråden Pär Palmgren (M) och Lena Wallentheim (S) har båda sagt att de tycker att alla de boende ska få bo kvar så länge de önskar.

Vid den politiska styrgruppens sista sammanträde föreslog plötsligt de rödgröna genom förre kommunalrådet Mats Sturesson (C ) att 1 000 meter skulle tas bort från kartan i förslaget och bara beskrivas i texten.

– Vi kan inte låta potentiell risk för lukt begränsa byggandet i ett så stort område, sa han därefter till Frilagt.

Vid byggnadsnämndens sammanträde tog Leif Nilsson (S) också upp förslaget att förändra kartan. De rödgröna har majoritet i nämnden, men även KD röstade med dem. Voteringen slutade 6-3 och M och SD reserverade sig. Björn Widmark lämnade en protokollsanteckning.

Varken byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) eller övriga ledamöter reagerade på den ”redaktionella ändring” som kan öppna vägen för fler nya bostadsområden inom 1 000 meter från reningsverket.

Kenny Hansson berättar att PO Bengtsson ville stryka ett ord och lägga till ett annat i texten. Nämnden sa ja till det. Ledamöterna uppfattade tydligen inte att innebörden skulle förändras.

Frilagt begärde att få se texten och kunde konstatera att fler ord försvunnit. Skillnaden är alltså stor. Så här löd förslaget till text om påverkansområdet: ”Inga nya detaljplaner för bostäder, skola, vård, idrott och andra personintensiva verksamheter tas fram förutom avseende området i anslutning till Sjörröds gård, befintlig förskola vid Garnisonsvägen samt Annedals gård söder om Björklunda. Kommunen kommer där att pröva lämpligheten för bl a ny bostadsbebyggelse i en ny detaljplan. Konsekvenserna av närheten till reningsverket utreds och beskrivs i planarbetet. Den befintliga vegetationsridån mot reningsverket säkerställs i detaljplanen och eventuellt i andra avtal.”

PO Bengtsson fick bort det första ordet i texten: ”Inga”. Efter ordet verksamheter ersatte ”ska prövas i varje fall” de tidigare fyra orden och därefter sattes punkt. Sjörröds gård med flera områden lades in i den följande meningen om att pröva lämpligheten för bland annat ny bostadsbebyggelse – och som genom ett trollslag finns det inte längre några undantag här.

Kenny Hansson blir lätt irriterad när Frilagt undrar hur förändringen går ihop med Moderaternas linje att hålla fast vid 1 000 meter.

– Det kommer vi att göra. Det här är bara ett utställningsmaterial. Alla politiska partier får möjlighet att påverka sedan, säger han och vill skynda på presskonferensen för att hinna alla de 29 ärendena.

Frilagt fortsätter att fråga om FÖP-förslaget när övriga ärenden är avklarade.

Blev det någon diskussion om bostäderna inom 300 meter?

– Nej, vi har varit överens om att inte diskutera för mycket detaljer, säger Kenny Hansson.

Det är väl ingen detalj om boende körs bort från sina hem?

– Nej, det håller jag helt med om och det finns en politisk överenskommelse om att vi inte ska tvinga bort några boende, det har både de rödgröna och vi sagt. Vill de bo där ska de få göra det, men någon annan får inte flytta in efter dem. När de inte vill bo kvar får kommunen köpa upp husen, säger han.

Han betonar att det finns risk för smittspridning i detta område och att det därför inte heller kan bli tillåtet med utbyggnader.

Men är det då lämpligt med bostäder inom 300 meter vid Ormanäsvägen?

– 300 meter är inte den riktiga gränsen för smittrisk utan det är 200. Vi har skrivit 300 för att ta höjd inför framtida utbyggnad av reningsverket, säger Kenny Hansson.

Han säger att det är svårt att riva upp en befintlig, juridiskt bindande, detaljplan i en fördjupad översiktsplan som inte är juridiskt bindande.

Byggnadsnämnden beslöt också att anta ett förslag till skrivelse till arkitekt Kristoffer Dudzik och hans granne som båda krävt svar om trädridåerna på kommunens kartor. De hävdar att träden står på deras mark. Kommunen kan därför knappast använda träden för att skydda Sjörröds gård mot lukt och buller från reningsverket.

Nu skriver byggnadsnämnden att den skyddande trädridån inte ska stå på grannarnas mark utan på Sjörröds gårds. På kartan i förslaget till fördjupad översiktsplan är den dock fortfarande inritad på Dudziks mark.

Kenny Hansson säger att han själv inte sett den streckade linjen på kartan i förslaget, men har fått veta av en tjänsteman att den har hamnat för långt söderut.

– Kommunen kan givetvis inte bara bestämma över andras träd, konstaterar han.

Han förslog ytterligare en ändring i FÖP-förslaget: att Hembygdsparken ska skyddas som bevaransvärd kulturmiljö. Till sådana skyddsvärda miljöer räknas också bland annat begravningsplatsen, regementsområdena, Hässleholmsgården, stationen, Paradiset och centrumkvarteren.

Björn Widmark (FV) befarar att länsstyrelsen inte kommer att acceptera FÖP-en med de nya ändringarna. Foto: Anders Thall/knallofall.se

Björn Widmark beklagar i sin protokollsanteckning Nilssons och Bengtssons ändringar i utställningsförslaget och undrar varför de kom i sista stund.

– Var syftet att inte peka ut Sjörröds gård eller att öppna för fler?

Widmark känner sig lurad och konstaterar att det bara verkar finnas ett 300 meters skyddsavstånd kvar.

– Det kommer inte att hålla. Arbetet med att få igenom den fördjupade översiktsplanen försvåras. De har ställt till det för sig genom att samtidigt säga att reningsverket inte ska byggas om. Men länsstyrelsen kommer sannolikt inte att nöja sig med detta, det är min bedömning, säger han.

Han påminner om länsstyrelsens yttrande om FÖP-en vid samrådet 2015.

– Länsstyrelsen skrev att om kommunen ville frångå Rambölls utredning som föreskriver 1 000 meter så måste vi redovisa hur. Risken är att reningsverket måste byggas in till en kostnad av flera hundra miljoner kronor.

Enligt Björn Widmark fick ledamöterna se förslaget till fördjupad översiktsplan på 137 sidor så sent som i måndags, dagen före sammanträdet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se