torsjö live

Protester mot att Karlsson vill bygga på prickad mark

Protester mot att Karlsson vill bygga på prickad mark

Grannar till Åkaregatan 9 protesterar mot Jacob Karlssons bygglovsansökan eftersom byggnader delvis hamnar på prickad mark med byggförbud. Kritik riktas också mot att miljöhuset placeras för nära tomtgränsen och att 100-åriga träd ska fällas trots att bevarad grönska var ett av villkoren i markanvisningstävlingen.

Stadsbyggnadskontoret föreslår dock att byggnadsnämnden beslutar om bygglov vid sitt sammanträde på tisdag.

Så här är det tänkt att det nya huset på Åkaregatan ska se ut.

Tjänstemännen delar uppfattningen att det är önskvärt att behålla grönska. Träden har dock inget formellt skydd.

– Byggnadsnämnden kan därför inte ställa krav på att de ska behållas, står det i tjänsteskrivelsen.

På samma sätt kan villan rivas trots att den i den fördjupade översiktsplanen från 1995, som fortfarande gäller, pekas ut som bevaransvärd.1995 föreskrevs att detaljplanen skulle ändras för att skydda byggnaden, men det har alltså inte gjorts.

Byggnader på prickad mark strider visserligen mot detaljplanen, men tjänstemännen ser det som en liten avvikelse.

Åtta grannar har lämnat skriftliga synpunkter. Sju av dem har ungefär samma uppfattning angående den prickade marken. Enligt ritningarna hamnar ett miljöhus, en pergola och delar av de utvändiga trapporna till de åtta planerade lägenheterna på mark med byggförbud. Totalt berörs cirka 60 kvadratmeter av prickad mark. Redan idag finns dock ett miljöhus på sådan mark.

På tisdag tar byggnadsnämnden ställning till ansökan om rivningslov och bygglov för Åkaregatan 9. I villan, som troligen är från 1920-talet, bodde läraren Eric Carlsson. För några år sedan hittades gamla bilder från Hässleholm på husets vind.

– Ett av detaljplanens huvudsyfte måste vara att förhindra att som i detta fall en alltför stor byggnad uppförs som inte är anpassad och därmed inte ryms på den aktuella tomten, skriver en granne.

– Störande och förfulande, skriver en annan.

En granne påtalar att utsikten från grannhuset, särskilt från bottenvåningen, när grönskan också försvinner kommer att bestå enbart av parkeringsplatser och miljöhus.

En granne och även bostadsrättsföreningen Björnen i grannhuset meddelar att de inte har några synpunkter på byggnadernas preliminära placering och utformning, men vädjar om att fler träd ska bevaras.

Miljönämnden godkänner förslaget på villkor att luftintag till ventilationen sätts så långt från väg och parkeringe som möjligt och att radonhalt liksom buller både inne och ute mäts och att gränsvärdena hålls.

Huset ska bli två våningar högt och uppta cirka 360 kvadratmeter av tomtmarken. Enligt förslaget ska det gå i fem olika kulörer och ha grästak, så kallat sedumtak.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se