torsjö live

Anser inte 27 meter hög skylt trafiksäker

Anser inte 27 meter hög skylt trafiksäker

Så här är det nya handelsområdet tänkt, med Biltema i förgrunden och övriga butiker i en stor gemensam byggnad i bakgrunden. Skiss: Byggingenjörsbyrån Gnosjö

Biltemas 27 meter höga skylt gillas inte av tekniska nämndens arbetsutskott.

– Sett ur trafiksäkerhetsperspektiv är placeringen av den 27 meter höga skyltpylonen olämplig, skriver utskottet i sitt förslag till remissyttrande på förslaget till ny detaljplan för det blivande handelsområdet vid Ljungdalarondellen där tekniska förvaltningen idag har sitt kontor.

Skylten har orsakat mycket diskussion innan byggnadsnämnden beslöt att ta med den i detaljplaneförslaget, trots att den strider mot kommunens egen skyltpolicy. Den ställde till det även när Biltema var en av de aktuella butikerna på det tidigare förslaget till nytt handelsområde vid T4. Då stoppades den av Trafikverket som ägde vägen. Nu gäller det en kommunal väg.

Tekniska nämndens arbetsutskott har ytterligare några synpunkter, bland annat hur parkmarken på cirka 3 000 kvadratmeter som enligt förslaget försvinner ska kompenseras.

Detaljplanen för Förrådet 1 med flera innebär att markanvändningen ändras från industri till handel och kontorsändamål.

Kommunen ska sälja de tre berörda fastigheterna för cirka tio miljoner kronor och befintliga byggnader ska rivas för att ge plats åt två stora handelslokaler på totalt cirka 16 000 kvadratmeter.

Kommunen ska bekosta en ombyggnad av rondellen samt eventuella miljöundersökningar och sanering av föroreningar upp till en kostnad på en miljon kronor. Inga saneringsåtgärder är planerade, men den översiktliga miljöundersökning som gjorts visade att grundvattnet innehöll mycket höga halter av vägsalt, 7 200 milligram per liter. Gränsen för hög salthalt är 300 milligram per liter, men saltet nämns inte alls i planbeskrivningen. Även arsenik, kadmium, nickel med mera uppmättes i ”hög halt” enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten, enligt planbeskrivningen dock i halter som är mindre allvarliga enligt Naturvårdsverkets ”indelning av tillstånd”.

Synpunkter på planförslaget ska skickas till byggnadsnämnden senast den 31 januari.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se