Gruppen-3a-328x120

Enighet om fria resor till daglig verksamhet

Enighet om fria resor till daglig verksamhet

Resor till och från daglig verksamhet blir avgiftsfria även i fortsättningen. Det har en enig omsorgsnämnd nu beslutat. Den tidigare ambitionen om en besparing har därmed fallit, men hur stor skillnaden i kostnad blir är fortfarande oklart.

Sedan tidigare är det beslutat att kommmunen inte ska köra med egna bussar och personal från och med den 1 april. Upphandlingen är redan klar och det blir Röke buss och Vittsjö taxi som kör.

De fria resorna skulle tas bort för att spara tre miljoner kronor som en del i omsorgsnämndens sparpaket i augusti 2016. Samtidigt var det en arbetsmiljöfråga att vårdpersonal skulle slippa ansvara för transporterna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Handikapporganisationer och enskilda var mycket kritiska till att omsorgstagarna enligt det första förslaget skulle tvingas betala för färdtjänst och befarade att många skulle välja bort daglig verksamhet.

Men besparingen förutsatte också att Skånetrafiken kunde överta resorna inom befintligt avtal, utan extra kostnad för kommunen. Det gick inte alls, det visade sig att det i så fall skulle kosta över sju miljoner kronor.

Utredningen har därför fortsatt med utgångspunkten att vårdpersonalen inte ska ansvara för transporterna. I juni 2017 beslöt omsorgsnämnden att upphandla resorna.

Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Urban Önell

Nu fanns fyra olika förslag när det gällde avgifter. Förutom helt avgiftsfria resor var alternativen en fast summa per enkelresa, en fastställd maximal månadsavgift eller en avgift som skulle följa Skånetrafikens taxa.

Enligt omsorgsförvaltningens utredning skulle besparingen bli cirka en miljon kronor istället för tre miljoner om avgift tas ut enligt Skånetrafikens taxa för arbetsresor inom färdtjänst. Andra typer av avgifter skulle kräva betydande administration.

Att slopa avgifterna helt innebär troligen att besparingen i stort sett uteblir.

– Men det kan inte bli någon större kostnad heller, säger Karin Axelsson (M) som tycker att det är skönt att frågan kommit till en lösning.

Hon ser också beslutet som en kompromiss mellan olika politiska viljor.

– V var mest oroliga för att många brukare skulle avstå daglig verksamhet på grund av stora resekostnader. Men vi är överens om att det är jätteviktigt för de berörda. Just nu har vi också ekonomin i balans, säger hon.

Hon vill dock titta vidare på möjligheten att minska administrationen genom särskilda resekort för de brukare som idag kan resa med vanlig kollektivtrafik och inte omfattas av upphandlingen. Upphandlingen berör cirka 55 personer och gäller tre år framåt.

Omsorgschef Annika Andersson. Foto: Berit Önell

Omsorgschef Annika Andersson säger att beslutets ekonomiska effekter ska följas upp i kommande månadsrapporter.

– Det är svårt att bedöma exakt vad den faktiska reskostnaden blir, entreprenörerna får ett kilometerpris, säger hon.

Hon ser stora vinster när det gäller personalens arbetsmiljö.

– Det var dålig standard på våra bussar nu. Vi hade fått nyinvestera om vi skulle fortsätta att köra i egen regi. Det är möjligt att det här blir något dyrare, men det känns jättebra. Vi får bra kvalitet på bussarna, utbildade chaufförer och vårdpersonalen slipper köra, något som en del tyckt var jättejobbigt. Nu kan alla känna sig trygga med säkra och bra resurser för våra brukare, säger hon och konstaterar också att berörd personal nu får ägna mer tid åt andra uppgifter inom omsorgen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se