torsjö live vers2

Vill ha längre yttrandetid för fördjupade översiktsplanen

Vill ha längre yttrandetid för fördjupade översiktsplanen

Förslaget till fördjupad översiktsplan är omfattande och har inte varit tillgängligt för allmänheten som det borde, anser Folkets väl. Partiet kräver därför att remisstiden förlängs till den 1 april. Foto: Berit Önell

Folkets väl anser att förslaget till fördjupad översiktsplan inte har varit tillräckligt tillgängligt för allmänheten och att det innehåller många oklarheter att det tar tid att sätta sig in i. Därför kräver partiet förlängd tid till den 1 april för yttranden angående förslaget till fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad. 23 februari är annars sista dag. På fredagen lämnade FV en skrivelse till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden.

– Vi hoppas verkligen att de ansvariga sansar sig så att folk får en chans att sätta sig in i materialet, säger partiledaren BjörnWidmark.

Björn Widmark (FV). Foto: Anders Thall/knallofall.se

Utställningshandlingarna blev offentliga den 22 december, fredagen före julhelgen. FV kritiserar tidpunkten då de flesta ägnade sig åt jul- och nyårsfirande. Som Frilagt tidigare berättat var det från början inte heller någon egentlig utställning eftersom det bara fanns utskrifter av handlingarna i två häften utlagda på biblioteket och i stadshusets reception. Intresserade hänvisades i övrigt till kommunens hemsida. Nu finns också  skärmar med utställningsmaterial.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Först efter cirka en månad fick allmänheten tillgång till ett tryckt häfte.

Björn Widmark har själv inte tyckt att det varit så lätt att plocka fram hela dokumentet på datorn.

– Många äldre, också en del som har fastigheter som är direkt berörda av förslaget, har inte kunnat ta del av det, säger han.

Själv bad han om att få ett utskrivet exemplar av förslaget inför ett möte i partiet i början på januari, men nekades av stadsbyggnadschef Jan Karlsson.

– Jag fick veta att det var för dyrt, berättar han.

Partiet tar också upp detta i sin skrivelse.

– Ett oacceptabelt bemötande av ett politiskt parti som seriöst försöker sätta sig in i ett mer än 200 sidor tjockt dokument. Ett dokument som dessutom är av avgörande betydelse för stadens utveckling på mycket lång sikt, heter det.

Frågan kunde inte behandlas på det aktuella mötet.

– Vi tappade en hel månad, säger Björn Widmark.

På 200 sidor beskrivs visionerna för framtidens Hässleholm.

FV vänder sig också emot planchef Gertrud Richters tidigare uttalande, även i Frilagt, om att hon hoppas att det inte blir för många yttranden och synpunkter.

Björn Widmark anser tvärtom att det är viktigt att allmänheten får möjlighet att komma till tals i frågan.

– Jag utgår ifrån att många har intresse av det, säger han.

När han och Ernst Herslow lämnade in sin skrivelse i Stadshuset hann de av en tillfällighet träffa Gertrud Richter i trappan.

– Hon sa att om tiden förlängs kommer vi inte att hinna med så att det kan bli beslut före valet, berättar Widmark och drar slutsatsen att det handlar om att de rödgröna, som styrt det mesta av FÖP-arbetet, kanske inte har majoritet i byggnadsnämnden efter valet.

Det är dock kommunfullmäktige som beslutar om den fördjupade översiktsplanen. Där har övriga partier majoritet – om de är eniga.

Björn Widmark konstaterar att förslaget till ny politisk organisation som utretts sedan 2015 inte gick att genomföra före valet eftersom det krävde bredare politisk uppbackning.

– Men när det gäller att bygga om hela staden är det inte fråga om att vänta tills efter valet, trots att det finns olika uppfattningar bland annat när det gäller reningsverket och skyddsavstånden, säger han.

FV tar upp ett antal justeringar i förslaget jämfört med det som invånarna kunde yttra sig om i samrådet 2015. De nämner även oklarheter och brister i underlaget. Exempelvis klassas Åhusfältet, som i översiktsplanen är prioriterat för bostadsbebyggelse, nu som jordbruksmark som inte får bebyggas.

– Hur kan ett område på tio hektar slät yta belagd med grus plötsligt klassas som jordbruksmark, vilket det bevisligen inte är?

FV ifrågasätter att kommunen, i strid mot bland annat länsstyrelsens uppfattning, föreslår fortsatt bostadsbyggande på Bjöklundaområdet som dels är jordbruksmark och dels vattensjukt.

Kommunen vill inte längre bygga bostäder i skogen där cykel- och motionsstigen går mellan garnisonen och Hässleholmsgården, däremot på en sträcka mellan cykelvägen och Hovdalavägen. Foto: Berit Önell

Förslaget till bebyggelse i natur på båda sidor om Hovdalavägen, söder om Hässleholmsgården, är en nyhet som förvånar FV.

– Att planchefen säger att detta är för att ge stadskaraktärskänsla åt infartsvägen från Hovdala är inte bara förvånande utan bryter mot alla rekommendationer som vi tagit del av från stadsplaneringsexperter, skriver partiet.

Björn Widmark ser hellre att naturen i området även i fortsättningen går nästan ända in i staden. Han betonar också att de planerade utfarterna från husen mot infartsleden är direkt olämpliga.

Garnisonen definieras i förslaget som ett dubbelt så stort område som tidigare, bland annat ingår nu Torshem och Sjörröds gård. Sjörröds gård som gett namn åt Sjörröd hör alltså inte längre till Sjörröd. Även ett område öster om Hovdalavägen föreslås höra till Garnisonen. FV befarar att namnbytet kan medföra risk att planer och begrepp som redan är beslutade för Garnisonen kan komma att användas för ett större område, med värdefull natur.

– Man kanske kan rida på tidigare beslut om att exploatera Garnisonen, säger Björn Widmark.

Garnisonsområdet omfattade förr det gamla regementsområdet, nu föreslås det bli dubbelt så stort och omfatta delar av både Torshem och Sjörröd. Foto: Urban Önell

FV för också fram att det finns brister i underlag till förslaget och nämner särskilt trafikstrategin som antogs i september 2017. Bara några månader senare beskriver de trafiken i centrum som ”hela havet stormar”.

– Nu ska en extern part hjälpa till att granska trafiksituationen. Här krävs mer tid för att reda ut begreppen.

FV ifrågasätter förslaget att bygga bostäder inom 1 000 meter från reningsverket och använda benämningen påverkansområde istället för skyddsavstånd och att de 200 sidorna i materialet ägnar så lite utrymme åt hur de utlovade 5 000 – 6 000 nya bostäderna ska förverkligas i de centrala delarna av staden.

– Det mesta kretsar tyvärr kring de 400 kontroversiella bostäderna som man i strid med länsstyrelsen, Hässleholms vatten med flera planerar i de perifera delarna av Hässleholm, skriver FV.

Björn Widmark nämner också att föreslagen ”blandad stadsbebyggelse” på Ljungdala hamnar inom det område där det finns problem med bullernivåerna från skjutbanorna.

Klockan 16 – 18 idag och samma tid nästa måndag finns personal från stadsbyggnadskontoret i kulturhuset för att svara på frågor om förslaget till fördjupad översiktsplan.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se