torsjö live vers2

Får det gå till hur som helst?

Får det gå till hur som helst?

INSÄNDARE. Byggnadsnämnden har i svepande ordalag svarat mig varför de planerar att registrera delar av min tomt i Sjörröd som naturområde. Samtidigt säger de att den angränsande fastigheten, Sjörröds gård, inte berörs av det tänkta naturområdet eftersom det pågår ett planarbete där. Enligt avtal med markägaren ska möjligheten att bebygga hans gård prövas i detaljplanearbete.

Det arbetet har nu pågått i fem år och mött mycket motstånd. Det borde ha avbrutits redan 2014 efter att planerna fick underkänt av såväl Länsstyrelsen som flera andra tunga instanser. Gemensamt för yttrandena i samrådet var att man ansåg att bebyggelse inte skulle ske på Sjörröds gård bl. a. för att husen skulle hamna 700 m från reningsverket trots statens rekommendation på minst 1000 meter. Länsstyrelsen påtalade också att Sjörröds gård inte bara är en jordbruksfastighet utan att det därtill finns stenmurar som skyddas enligt miljöbalken och att även skyddsvärda biotoper kan finnas inom området. De anser att det krävs en noggrann utredning om bland annat frågan rörande hotade arter så som skedde på det angränsande området Torshem. Där avbröts planerna på exploatering och området är nu natur av högsta skyddsklass som inte får bebyggas.

Länsstyrelsen skrev också senare att de ansåg att kommunen skulle ompröva redan befintliga men ej genomförda detaljplaner belägna inom 1000 m från reningsverket för att kunna upphäva sådana detaljplaner. Man skrev att det gällde särskilt för områdena Hassellunden och Sjörröd. Inte minst de pågående, och ännu ej fastställda, planerna för Sjörröds gård borde då självklart ha avbrutits. Det skedde dock inte utan detaljplanearbetet för att bygga på den skyddsvärda jordbruks- och naturmarken där fortsätter. Samtidigt tänker kommunen alltså inkräkta på min tomt och göra stora delar av den till naturområde över vilket min förfoganderätt begränsas. Detta är oacceptabelt och följer inte kravet på likabehandling.

Märkligt är också socialdemokraten Leif Nilssons uttalande hösten 2017. Han berättade då att man i vintras hade för avsikt att avskriva byggplanerna på Sjörröds gård men att markägaren Barnekow protesterade. Barnekow kom med konsult och advokat till byggnadsnämnden. Efter hot om skadestånd ändrade nämnden sig och klargjorde att de inte skulle avskriva eller avslå hans ärende. På frågan om det fanns någon grund för att nämnden skulle kunna ställas till ansvar om han inte fick bygga svarade Leif Nilsson att det förmodligen inte kunde ställas några sådana krav. Ska det verkligen få gå till så här?

Kristoffer Dudzik

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se