torsjö live vers2

Förslag till nytt äldreboende i Sjörröd inom reningsverkets påverkansområde

Förslag till nytt äldreboende i Sjörröd inom reningsverkets påverkansområde

Det föreslagna området söder om Garnisonsvägen är inringat med rött på kartan i lokaliseringsutredningen. Hela området ligger inom 1 000 meter från reningsverket. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Ett nytt kommunalt äldreboende föreslås nu i Sjörröd, inom reningsverkets omstridda så kallade påverkansområde på 1 000 meter där det tidigare sagts att inga nya detaljplaner ska tillåtas. Det särskilda boendet hamnar i så fall alldeles intill Sjörröds gård där byggnadsnämnden vill göra undantag från påverkansområdet för att Johan Barnekow ska kunna bygga flerfamiljshus.

Behovet av ett nytt kommunalt särskilt boende i Hässleholms stad har stått på agendan en längre tid. Tekniska förvaltningen har nu tillsammans med stadsbyggnadskontoret och omsorgsförvaltningen genomfört en lokaliseringsutredning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sex lämpliga alternativ har tagits fram. Enligt tjänsteskrivelsen ligger samtliga på kommunägd mark, är relativt centrumnära och har god kontakt med naturen.

Det som förvaltningarnas tjänstemän gemensamt föreslår inför sammanträdet i tekniska nämndens arbetsutskott på tisdag är alternativ A i Sjörröd, på fastigheten Hässleholm 88:46, söder om Garnisonsvägen.

Utredningen säger till alternativ A:s fördel att det ”knyter Garnisonen närmare staden”, att det kan gå snabbt att få fram en detaljplan, att fastigheten är 30 000 kvadratmeter stor och att det finns en busshållplats i närheten. Byggkostnaderna bedöms också som rimliga. Nackdelen är att marken är sank.

Närheten till reningsverket nämns inte, trots att länsstyrelsen varnat för riskerna för lukt- och smittspridning just här, söder om östligaste Garnisonsvägen. Dessutom betonar länsstyrelsen i sitt yttrande angående förslaget till fördjupad översiktsplan, som inte är antaget ännu, att det finns värdefulla natur- och kulturmiljöer kring Sjörröds gård.

Lokaliseringsutredningen har bedömt alternativen utifrån fyra kriterier: Tillgänglighet till kollektivtrafik, gång-, cykel- och vägnät, utrymme och fastighetsstorlek, markförhållanden samt planstatus och mervärden för staden.

Övriga områden bedöms av olika skäl mindre lämpliga. Två områden på fastigheten Röinge 7:3 och ett vid Landhusen vid Hovdalavägen är mer sanka, vilket leder till ökade kostnader. Hovdalavägen och den ena placeringen vid Röinge störs dessutom av buller.

Utredarna menar att kvarteret von Döbeln inne på Garnisonen ligger för nära Milos verkstäder, men är ett alternativ på längre sikt. Ett annat område inne på Garnisonen anses mindre lämpligt på grund av buller från verksamheter. Dessutom listas på minussidan att en fin skog måste där offras.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se