Gruppen-3a-328x120

Vill ha bättre koll på exploateringsavdelning – oenighet om finansiering av köp av förorenad mark till förskola

Vill ha bättre koll på exploateringsavdelning – oenighet om finansiering av köp av förorenad mark till förskola

Köpet av den förorenade fastigheten Intendenten 3 på T4-området av Jacob Karlssons företag K-fast T 4 AB för 4,8 miljoner kronor är en av flera affärer som fått kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) att vilja flytta exploateringsavdelningen närmare kommunstyrelsen. Foto: Berit Önell

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) vill ha bättre koll på kommunens fastighetsaffärer. Därför vill han flytta mark- och exploateringsavdelningen från tekniska förvaltningen och lägga den direkt under kommunstyrelsen.

– Idag är vi på efterkälken. Det är väldigt tydligt, säger han.

– Idag är vi på efterkälken, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

Den senaste tiden har det visat sig att ledande politiker och tjänstemän ofta inte gått i takt när det gällt köp och försäljning av fastigheter, rivning av byggnader och finansiering av sådana affärer. Det mest aktuella exemplet är villan som nu rivs på Åkaregatan och där bland andra Lars Johnsson och hans partikamrat, kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth överklagat kommunens försäljning av fastigheten till Jacob Karlssons K-Fastigheter. De anser att fastigheten sålts till underpris.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vid onsdagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott protesterade Lars Johnsson också mot hanteringen av kommunens köp av en betydligt dyrare fastighet av Jacob Karlssons K-Fast T4 AB och hur det skulle finansieras.

Tekniska nämnden har redan köpt en del av den förorenade fastigheten Hässleholms Intendenten 3, där kommunen planerar att bygga en förskola, för 4,8 miljoner kronor och ville nu få godkänt att finansiera köpet genom upplåning. Istället ville kommunledningen omdisponera en del pengar, som andra projekt inte hinner använda i år. Förslaget var 1,8 miljoner från Kärråkradepån och 3,0 miljoner Hässleholm Nord. Beslutet blev i princip så, men med 4,0 miljoner från Hässleholm Nord och resterande från Kärråkra. Frågan går vidare till kommunstyrelsen.

– Jag tycker inte att detta är någon bra ordning. Vi kunde i praktiken inte säga nej till att finansiera, för då hade det blivit minus. Man måste lösa finansieringen innan man köper fastigheten, annars har vi ju inget val. Det är bättre att ta ställning till hela affären, säger Lars Johnsson.

Tekniska nämnden har visserligen rätt att besluta om att köpa fastigheter för upp till fem miljoner kronor, men Lars Johnsson anser att om de vill ha hjälp att finansiera bör det diskuteras i ett tidigare skede.

– Jag tycker att de kan påtala det vid våra dialogmöten så att vi kan hitta en helhetslösning, säger han.

Själv anser han sig inte kunna göra mycket åt saken i nuläget, annat än att markera vad han tycker.

– Jag har ju inte de verktygen. Vi har inte majoritet i tekniska nämnden, konstaterar han.

Framöver vill han ha en annan organisation där ärendena inte hinner rulla så långt innan kommunstyrelsen får information.

– Jag tycker inte att det smartaste är att ha mark- och exploateringsavdelningen på tekniska kontoret; den kanske skulle ligga under kommunstyrelsen. Då hade ju saken varit löst. Att knyta exploateringsavdelningen närmare oss är också ett sätt för kommunledningen att kunna påverka utvecklingen mer, att ha tillgång till markreserven, säger han.

Fastigheten Intendenten 3 är belägen strax norr om Engelska skolan, tidigare John Bauergymansiet, och redan detaljplanelagd för skola. Det förvärvade området är drygt 10 000 kvadratmeter stort. Tekniska förvaltningen vill där bygga en större förskola med sex avdelningar som ska ersätta flera mindre förskolor.

42 miljoner kronor är avsatta till budget för projektet ny förskola i västra Hässleholm. Däri ingår inte markköp, men tekniska nämnden har beslutat använda 200 000 kronor till att sanera PAH-föroreningar. Detta belopp har enligt köpeavtalet dragits av från köpeskillingen.

Att området är förorenat har tidigare varit känt, men en översiktlig markundersökning gjordes inför köpet. Enligt konsultfirman Sigma civils utredning bör föroreningarna komma från förorenade massor som använts för att fylla upp fastigheten. Dessa kommer från fastigheten Skepparen 7 på Norra Station där det underjordiska parkeringsgaraget sedan byggts. Även tidigare undersökningar av Intendenten 3 har dock visat på föroreningar, troligen från den militära tiden.

En mängd olika föroreningar har nu uppmätts i marken, bland annat tungmetaller, alifater och DDT, de flesta i halter under så kallad känslig markanvändning, vilket krävs vid bygge av en förskola. I en punkt uppmättes högre värde av PAH, som ska saneras, och i en annan punkt alifater, som enligt konsulterna inte behöver saneras.

Undersökningen ger inga garantier för att det inte finns mer föroreningar eftersom bara stickprover tagits. Vid eventuellt behov av ytterligare sanering får kommunen, enligt köpeavtalet, stå för hela kostnaden.

Eftersom marken bedömts förorenad räknas kommande schaktarbeten som miljöfarlig verksamhet och alla schaktmassor ska transporteras till godkänd mottagare.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se