Gruppen-3a-328x120

Kontor vid reningsverket enbart för driftspersonal

Kontor vid reningsverket enbart för driftspersonal

Hässleholms vattens befintliga kontorslokaler är enbart till för driftspersonal som är kopplad till anläggningen. Foto: Lotta Persson

Planerna på att bygga nya kontorslokaler intill reningsverket i Hässleholm kan stöta på patrull. Inför beslut om bygglov för den befintliga kontorsbyggnaden 2009 slogs nämligen fast att den enbart är avsedd för driftspersonal som är direkt kopplad till miljön vid verket. Förslaget till skyddsavstånd kring reningsverket krockar också med nybyggnationen.

Hässleholms vatten har nu ansökt om bygglov för nio tillfälliga kontorsmoduler vid reningsverket från och med den 1 september. Anledningen är att tekniska förvaltningens lokaler vid Ljungdalarondellen, där den administrativa personalen sitter idag, ska ge plats för ett handelscentrum med bland annat Biltema. Nya kontors- och produktionslokaler vid reningsverket väntas ta några år att bygga.

Att placera all administrativ personal alldeles intill reningsverket bör också strida mot förslaget till skyddsavstånd på 300 meter från verksamheten. Foto: Berit Önell

Ansökan om tidsbegränsad uppställning av kontorsmoduler omfattar tre år och registrerades den 30 maj. Hässleholms vatten vill placera modulerna på reningsverkets nuvarande parkering vid Hovdalavägen. Lokalytan är totalt cirka 290 kvadratmeter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Befintliga kontorslokaler är på 327 kvadratmeter. En tjänsteanteckning angående bygglov för dessa säger att de åtta kontorsrummen på andra våningen ska vara till för reningsverkets driftspersonal, förutom ett som får användas av vattenverkets personal.

– Kontoren är till för reningsverkets personal, vilka får anses vara kopplade till fastigheten och den miljö som finns där, står det.

På bottenvåningen finns 60 omklädningsplatser, åtta duschar, rum för rengöring, stöveltvätt, tvätt med mera.

Anteckningen finns inte med i byggnadsnämndens beslut om bygglov, inte heller i tjänsteskrivelse eller andra handlingar inför sammanträdet. Men den hade ändå betydelse för bedömningen och kan även ha inverkan på ett nytt bygglovsärende. Den kom till efter diskussion med Hässleholms vattens dåvarande vd Henrik Brink om behovet av lokalerna, syftet och användningen.

– Vi har ofta krav numera på att sökanden ska redovisa syftet med byggnationen i en verksamhetsbeskrivning (skriftlig) som en del av handlingarna i ansökan. På den tiden stämde vi oftast av med sökanden via telefon om syftet med byggnationen och antecknade i ärendet, förklarar Per-Ole Asklund som var stadsbyggnadskontorets handläggare i ärendet.

Den nya kontorslokalen ska byggas i vinkel mot den nuvarande, enligt förslaget.

Han kan idag, efter åtta år, inte svara exakt på vilken status anteckningen hade inför sammanträdet, men förklarar att eftersom det gällde ett bygglov utanför detaljplan så var lokaliseringen och lämligheten delar av bedömningsgrunderna.

– Tidigare uppförda anläggningar och anordningar kan även ha inverkan på den sammanvägda bedömningen som görs av syfte, behov och utveckling inför nybyggnation, berättar han i mejl till Frilagt.

Han vill dock inte spekulera i om det kan leda till ett nej till bygglov för att placera kontorspersonal som inte har med driften av reningsverket att göra alldeles intill anläggningen. Ärendet är inte heller komplett ännu, både ritningar och verksamhetsbeskrivning saknas.

Miljönämnden hade inget att erinra mot bygglovet 2009.

Per-Ole Asklund påpekar att ett detaljplaneärende för reningsverket pågår.

– Det kan vara klokt att avvakta prövning av nya kontorslokaler tills pågående planärende genomförts och vunnit laga kraft, menar han.

Frågan om skyddsavstånd kring reningsverket ska enligt förslaget till fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad behandlas i kommande detaljplanearbeten. Kommunen ska ”verka för att säkerställa att markanvändningen inom skyddsområdet inte ska tillåta bostäder eller annan känslig markanvändning där det idag saknas ställningstaganden”.

Enligt förslaget ska inga verksamheter som kan påverkas av exempelvis luktstörningar eller risk för förhöjd bakteriehalt tillåtas inom 300 meter från reningsverket. Hässleholms vattens egen policy från 2008, som Hässleholms vattens styrelse sagt att den vill ska gälla även i fortsättningen, innehåller ett direkt förbud mot bygglovspliktiga åtgärder som mer än marginellt påverkar fastighetens värde.

Liselotte Stålhandske, vd på Hässleholms vatten, svarar inte på frågorna om hur bolaget kan planera för att placera all kontorspersonal intill reningsverket när det krockar med både skyddsavståndet och anteckningarna inför det tidigare bygglovsbeslutet. Foto: Berit Önell

Kommunfullmäktige beslöt i förra veckan att godkänna att Hässleholms vatten bygger nya lokaler intill sin anläggning till en kostnad av 24 miljoner kronor som finansieras genom lån. Det är dock stadsbyggnadskontoret som handlägger bygglovsansökan.

Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske svarar inte på Frilagts fråga om hur bolaget, med tanke på förslaget till skyddsavstånd, kan planera för att placera all kontorspersonal intill reningsverket. Hon ger inte heller besked om ifall det innebär att det nu är fritt fram även för andra verksamheter och bostäder inom 300 meter, alltså om skyddsavståndet inte längre är aktuellt.

Hon kringgår också frågan om betydelsen av anteckningen inför beslutet om bygglov för befintliga kontorslokaler.

– För det första är beslutet att flytta inte Hässleholms vattens. All personal på Hässleholms vatten arbetar med vatten och avlopp, det finns en stor synergieffekt av att vara på samma ställe, då vi har gemensamma frågeställningar i de flesta frågor. Det är inte fritt fram för någon annan personal som inte arbetar på Hässleholms vatten att arbeta i våra lokaler, så vi kommer inte att erbjuda några andra verksamheter kontorsplatser, lyder hennes svar per mejl.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se