torsjö live vers2

Konsultrapport rekommenderar stängning av Järnvägsgatan för biltrafik

Konsultrapport rekommenderar stängning av Järnvägsgatan för biltrafik

Den långsiktiga lösningen på trafikkaoset på Järnvägsgatan är att stänga helt för biltrafik och bara låta bussarna köra. Men först måste andra åtgärder vidtas, bland annat tydligare skyltning och förbättring av miljön på västra sidan om stationen. Foto: Lotta Persson

Järnvägsgatan i Hässleholm bör på sikt stängas för biltrafik. Det rekommenderar konsultfirman Tyréns som utrett problematiken med trafiken kring stationen efter ombyggnaden av centrum.

Kortsiktigt bör skyltningen till järnvägsstationen förbättras så att den enbart och tydligt hänvisar biltrafik till västra sidan av järnvägen. Västra sidan (Norra station) ska göras mer tillgänglig och tryggare för väntande resenärer med bland annat biljettautomat, informationstavla med tidtabeller och fler bänkar på väntytan utomhus.

Tekniska nämndens arbetsutskott ska till nästa sammanträde, den 14 augusti, ta fram åtgärdsförslag utifrån utredningen.

Sedan ombyggnaden är Järnvägsgatan på sträckan mellan Tingshusgatan och Andra avenyen enkelriktad för biltrafik i södergående riktning. Bussarna får köra i båda riktningar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Järnvägsgatan har ofta ”korkat igen” när parkerings- och stoppförbudet inte efterlevts och skyltningen till stationen har varit inkonsekvent och förvirrande. Situationen förvärrades i början av att de lokala trafikföreskrifterna inte var på plats när trafiken släpptes på, med följden att polisen inte kunde ingripa mot bilister som inte följde förbudsskyltarna. På västra sidan har det inte ens funnits en biljettautomat eller information om tåg- och busstider, inte heller en vänthall under tak och platsen har upplevts som otrygg.

Konsulterna konstaterar också att trafiksituationen på Järnvägsgatan och vid stationen har upplevts som rörig och oklar sedan ombyggnaden.

– Västra sidan om järnvägen upplevs som en otrygg plats och som järnvägsstationens baksida, och åtgärder för att vägleda biltrafiken dit har inte fungerat tillfredsställande, skriver de.

För närvarande går det inte att hänvisa alla resenärer till ingången på ”baksidan”, stationshuset västra sida. Foto: Lotta Persson

Sex olika alternativ har utretts och effekten har värderats utifrån fyra olika aspekter: busstrafikens framkomlighet på Järnvägsgatan, tillgänglighet till stationen, trygghet för oskyddade trafikanter och attraktion till västra sidan av stationen.

Det första är ett nollalternativ, det vill säga att låta allt vara som idag. Det rekommenderas inte, även om trafiksituationen kan förväntas bli något bättre över tid eftersom folk kan vänja sig vid parkerings- och stoppförbudet.

Det andra alternativet är, enligt Tyréns, det sämsta. Det innebär att parkerings- och stoppförbudet tas bort och inga andra åtgärder vidtas.

Alternativ tre är det som rekommenderas kortsiktigt. Där förblir Järnvägsgatan som idag, men kort- och långsiktiga åtgärder föreslås för att förbättra trafiksituationen och attrahera biltrafiken till västra sidan. Skyltningen förtydligas, både på strategiska platser i staden och vid och i stationshuset. Väntytan på västra sidan förbättras och omgestaltas, exempelvis med plantering, fler bänkar och utökad belysning. Långsiktigt föreslås en vänthall på västra sidan, ny bilanslutning mellan Viaduktgatan och Drottninggatan och mellan Kristianstadsvägen och Magasinsgatan och en ny gång- och cykelväg längs Magasinsgatan.

Alternativ fyra, fem och sex innebär en stängning av Järnvägsgatan för både privatbilism och taxi. Alternativ sex kombineras med både lång- och kortsiktiga åtgärder, som i alternativ tre.

Tyréns rekommenderar alltså alternativ tre och sex.

Konsulterna refererar också till en workshop i april där företrädare för både kommunen och Skånetrafiken deltog. Där prioriterades en del av de föreslagna åtgärderna och behovet av förbättrad drift och underhåll av rulltrappor, hissar med mera lades till.

Vissa åtgärder bör utredas i samband med övriga exploateringsplaner för stationsområdet och planerna för höghastighetsjärnväg genom Hässleholm. Det gäller bland annat ett förslag på yteffektivare pendlarparkering.

Arne Dahlström KD), ordförande i tekniska nämnden. Foto: Berit Önell

Tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström (KD) är övertygad om att Järnvägsgatan på sikt kommer att stängas för all biltrafik, utom varutransporter.

– Den blir stängd, alldeles säkert. Så var det också i ursprungsförslaget, säger han.

Men först måste alltså andra åtgärder vidtas.

– Vi har sagt så att vi gör ingenting med den så länge vi inte är helt klara med västsidan. Vi ändrar inte på det flera gånger utan vi låter trafiken fungera där som den är nu, så då avlastar det litegrann från den andra sidan, säger Arne Dahlström.

Han konstaterar att det lär ta ett par år innan den västra sidan är klar. För att det ska fungera talas bland annat om att öppna rondellen vid Netto för att få en förbindelse från Viaduktsgatan till Drottninggatan och Magasinsgatan.

Rondellen vid Netto, som egentligen heter Viaduktrondellen, kanske kan få ett fjärde ”ben” som ger en en genare väg till stationens västra sida. Foto: Lotta Persson

Dahlström har tidigare sagt att han tyckte att det skulle vara möjligt att stanna på Järnvägsgatan om trafiken skulle vara kvar. Men han tycker inte att det är lämpligt med biltrafik på Järnvägsgatan så som den nu är utformad.

– Nej, så fort det fungerar på andra sidan och vi lärt oss det, då behöver vi inte köra där. Man ska ju inte ha trafik när man sitter och fikar. Meningen har ju varit att det ska vara ett torg på Amelies plats, säger han.

Hur den rådande röran kunde uppstå kan han inte riktigt förklara.

– Det var väl bussarna som ställde till alltihop, de ville inte flytta över till andra sidan. Men vem som kom på att det skulle vara biltrafik på ena hållet och varför, det vet jag inte, säger han.

Han medger att det hade varit en fördel om den västra sidan hade varit anpassad innan trafiken förväntades gå dit istället för till Järnvägsgatan. Men mycket fattas alltså fortfarande på västra sidan.

– Där måste bli tryggare. Det går inte att komma ner från rulltrappan till ett torg, om man ska kalla det för det, där de står öppet och säljer knark. Det är ju ingenting som funkar där. Man måste kunna köpa biljetter där också, säger Arne Dahlström.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se