Gruppen-3a-328x120

Flera tänker överklaga fördjupade översiktsplanen

Flera tänker överklaga fördjupade översiktsplanen

Markanvändningskartan till den fördjupade översiktsplanen har inte ändrats, trots skrivelser från markägare som fått sina tomter dolda under den gröna markeringen för natur. Nu planerar flera att överklaga kommunfullmäktiges beslut.

Flera personer tänker överklaga den fördjupade översiktsplanen som kommunfullmäktige antog i måndags. Anledningen är att kommunen utan deras medgivande planerar natur på deras fastigheter, vilket inte innebär något skydd för naturen men enligt definitionen i handlingarna begränsar deras rättigheter på flera sätt.

– Det var väl väntat, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) som tillsammans med resten av den borgerliga alliansen försökte lyfta ut ett av de berörda områdena, Garnisonen, men inte fick fullmäktige med sig.

Han säger att han inte ville instämma i SD:s och FV:s begäran om återremiss för att inte ytterligare fördröja planen som redan behandlats i sju år. Men nu lär överklagandena ändå göra att den drar ut på tiden.

Arkitekt Kristoffer Dudzik i Sjörröd har under processens gång skickat flera skrivelser till kommunen där han påtalat att planläggning av natur på hans tomtmark är olaglig. Han förklarar att visserligen är en fördjupad översiktsplan inte direkt juridiskt bindande utan mer en viljeinriktning, men eftersom den används som underlag till juridiskt bindande detaljplaner är agerandet oacceptabelt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är klart att jag överklagar, av den enkla anledningen att det här är helt tokigt. Det bevisar både stadsbyggnadskontorets inkompetens och maktens arrogans, säger han nu.

En granne har också protesterat mot att hans jordbruksmark markerats som natur, vilket skulle kunna försvåra framtida verksamhet.

Frilagt har tidigare berättat om Jan Tillgren, 75, som hade tänkt sig att bo kvar i lugn och ro i sitt hus nära Finjasjön och slippa flytta mer. Foto: Berit Önell

Linus Jepssons och Jan Tillgrens bostäder är helt dolda under den gröna markeringen för natur i området som i den fördjupade översiktsplanen kallas Bokehill, mellan Hovdalavägen och Finjasjön. De ligger inom det så kallade skyddsavståndet på 300 meter från reningsverket där det sagts att inga bostäder eller annan känslig markanvändning ska tillåtas.

Kommunens budskap har växlat mellan att bostäderna ska köpas in oavsett ägarnas vilja och att ingen mot sin vilja ska tvingas från sin bostad. Linus Jepsson har också erbjudit kommunen att köpa hans hus på villkor att naturen formellt skyddas, men fått ett tydligt nej till svar.

– Jag är övertygad om att de vill lägga sina feta fingrar på marken för att sedan kunna exploatera den. Annars hade de väl gjort naturreservat eller biotopskydd som jag föreslagit, säger han.

Senare gjorde han också en villkorslös förfrågan, men det fanns fortfarande inget intresse från kommunens sida.

Linus Jepssons hus i den lummiga grönskan mellan reningsverket och Finjasjön är på kartan dolt under den gröna markeringen för särskilt värdefull natur – men kommunen säger nej till formellt naturskydd.

Enligt den fördjupade översiktsplanen är Bokehill en särskilt värdefull natur- och kulturmiljö med gott om äldre, grova träd, hålträd, högstubbar och liggande död ved.

Enligt definitionen av natur på FÖP-kartan ska områden markerade som natur hållas tillgängliga för allmänheten genom stråk, passager, vandringsslingor eller stigar. Områdena kan inrymma tekniska anläggningar för rening av vatten. Enstaka nya byggnader eller anläggningar för befintligt ändamål kan tillåtas men ingen ny sammanhållen bebyggelse.

– Om det hade varit grönska över hela Dudziks tomt kunde jag förstå om han var orolig, sa byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) på presskonferensen efter att nämnden godkänt förslaget till fördjupad översiktsplan i april.

När utställningen om förslaget startade i julas sa tjänstemännen till Frilagt att det var ett misstag att Linus Jepssons fastighet var ”utraderad”, men nu är alltså även Jan Tillgrens dold under det gröna.

Men Kenny Hansson förklarade att Jepssons och Tillgrens tomter ligger under grönska på grund av skyddsavstsåndet och att kommunen på sikt ska köpa in dem.

– Vi räknar med att 2030 kommer området att vara grönt, sa han, men betonade att han inte tänker rösta för att köpa in bostäderna mot de boendes vilja, utan först när de själva väljer att flytta.

Jan Tillgren är mycket irriterad över kommunens agerande.

– Jag kan inte acceptera det, säger han.

Linus Jepsson säger att han vill ha tillbaka sin tomt. Som det nu är befarar han att han varken kan sälja den till kommunen eller till någon annan på tolv års sikt.

– De får ändra sin karta. Det vore bra om de utbildade sig så att de kan följa lagen, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) ville inte bli anklagad för att hämma Hässleholms utveckling och röstade därför inte för återremiss. Foto: Lotta Persson

Lars Johnsson förstår att många är missnöjda.

– Man borde stämt av med markägarna. Det har inte tagits hänsyn till yttranden som kommit in, säger han.

Varför röstade ni då inte för återremiss?

– Om vi hade gjort det hade vi fått ta upp alla våra förslag till ändringar. Då hade vi varit tvungna att ställa ut förslaget igen och det hade tagit minst ett år. Vi valde att dra gränsen där för att inte försena mer. Vi vill inte bli anklagade för att hämma Hässleholms utveckling, säger han.

Istället accepterade alliansen det mesta av förslaget och försökte enbart lyfta ut det område som var mest kontroversiellt, med bland annat Dudziks tomt och Sjörröds gård.

– På det sättet hade det blivit mindre risk för överklaganden, säger Lars Johnsson.

Han säger att den fördjupade översiktsplanen kommer att aktualiseras på nytt efter valet om alliansen får bestämma.

Om den ändå ändras snart igen, varför var det då så bråttom att få igenom den i fullmäktige nu?

– För att den nu kan användas i detaljplanearbetet. Det kommer att gå snabbare om detaljplanerna inte strider mot översiktsplanen. Det är framförallt viktigt om vi ska bygga bostäder på Norden.

Däremot är det tveksamt om det kan bli någon detaljplan för Sjörröds gård med hjälp av den fördjupade översiktsplanen. Lars Johnsson konstaterar att länsstyrelsen bland annat skrivit i sitt yttrande att det inte ska beviljas nya detaljplaner inom 1 000 meter från reningsverket.

Att den fördjupade översiktsplanen tillåter undantag och att planchef Gertrud Richter osant påstått att kommunen har länsstyrelsen ”med sig” i det lär inte hjälpa.

Björn Widmark (FV) fick kritik på fullmäktige för att han ifrågasatte Gertrud Richters agerande. Får tjänstemännen inte kritiseras?

– Jo, men inte från kommunfullmäktiges talarstol. Där har de inte möjlighet att försvara sig, säger Lars Johnsson.

Hade ni inte kunnat komma överens om förändringar tidigare i processen?

– Mycket borde ha lösts tidigare och inte i kommunfullmäktige, men vi har inte makten. Vi hade underhandsdialog med både de rödgröna och Björn Widmark, men kom inte längre, förklarar Lars Johnsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se