torsjö live vers2

Kräver att förvaltningsrätten river upp fördjupade översiktsplanen – Lantbrukare anklagar kommunen för intrång

Kräver att förvaltningsrätten river upp fördjupade översiktsplanen – Lantbrukare anklagar kommunen för intrång

Lantbrukaren Carl-Gustav Bjerkemo vill att förvaltningsrätten ska upphäva den fördjupade översiktsplanen och ta bort beteckningen natur som kommunen lagt över all hans mark. Han vill också att byggplanerna för Sjörröds gård stoppas, bland annat för att skydda de fridlysta orkidéerna. Nära det gamla boningshuset på Sjörröds gård finns den rikligaste förekomsten av orkidéer. Bild ur inventeringens fotodokumentation

Förvaltningsrätten får nu, som väntat, Hässleholms fördjupade översiktsplan på sitt bord. Lantbrukaren Carl-Gustav Bjerkemo i Sjörröd är först ut att begära så kallad laglighetsprövning. Han är mycket kritisk till att kommunfullmäktige antog planen utan att ta bort beteckningen natur som utan dialog lagts över all hans mark, vilket innebär byggnadsförbud och intrång i hans näringsverksamhet. Kommunen tog bara bort de tidigare beteckningarna för odling och bete och hans protestskrivelser till byggnadsnämnden, kommunstyrelsen och fullmäktige fick inget gehör.

– De är lite nonchalanta på kommunen, de har inte alls brytt sig om att jag har klagat, säger han till Frilagt.

En inventering av orkidén grönvit nattviol, som förekommer rikligt vid Sjörröds gård, medföljer till förvaltningsrätten. Bild ur inventeringens fotodokumentation

I sitt överklagande eller förvaltningsbesvär, som det egentligen kallas, konstaterar han att beteckningen natur bland annat kan innebära behov av att stängsla in betesmark för sin fårskötsel, förnyade betesvallar och skogsvård. Marken ska nämligen vara tillgänglig för friluftsliv, vandringsleder och liknande, i större utsträckning än vad allemansrätten tillåter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

-Vad jag förstår är plan- och bygglagen och översiktsplaner inte tänkta att användas som expropriationslagstiftning där mark kan reserveras eller tas i anspråk och riktlinjer och begränsningar införas utan att tydligt allmänt behov föreligger, skriver han.

Han vänder sig samtidigt emot att kommunen har markerat Sjörröds gård som utbyggnadsområde i strid med länsstyrelsens tydliga avrådande i granskningsyttrandet. Han påpekar att länsstyrelsen har kritiserat ett tidigare förslag till detaljplan för Sjörröds gård på grund av ianspråktagande av jordbruksmark, konflikt med skyddsavstånd till reningsverket, biotopskydd av stengrädsgårdar och artskydd av fridlysta växter samt närheten till hans jordbruksmark.

Carl-Erik Bjerkemo påminner också om att det var byggnadsnämndens dåvarande vice ordförande Johan Barnekow som köpte Sjörröds gård som jordbruksmark och hästgård 2010. Han menar att den är olämplig att bebygga bland annat på grund av att en tredjedel av marken är sank.

-Han får bygga men inte jag, trots att min mark är bättre, säger han.

Han befarar att värdet på hans mark nu sjunker till hälften oavsett om han skulle sälja för jordbruksändamål eller exploatering, trots att den är högre belägen och har utmärkt utsikt över Finjasjön.

-Det är otillbörlig konkurrensbegränsning, bristande jämlik behandling och partiskt att kommunägda Hässleholm 89:46 och privatägda 89:87 med intressekopplingar till kommunen markerats för bebyggelse medan min mark omvänt begränsats till natur utan att sakliga, objektiva motiv anges, skriver han.

Markanvändningskartan till den fördjupade översiktsplanen har inte ändrats, trots skrivelser från flera markägare som menar att planen strider mot flera lagar och anvisningar.

Carl-Gustav Bjerkemo hade själv egentligen inte planerat att bygga.

-Men jag har tänkt att om Barnekow får bygga så kunde jag bygga här med. Då exploateras ju området och då är det ändå slut på friden, förklarar han.

Han menar att planeringen för bebyggelse på de andra fastigheterna strider mot flera lagar och anvisningar.

-Det är för mig förvånande att en kommun kan åsidosätta gällande rättsregler, skriver han.

Han vill att gällande rekommendationer ska följas för skyddsavstånd kring reningsverk med hänsyn till hälsa och säkerhet, riksintressse för friluftsliv, biotop- och artskydd och att föreslagen bebyggelse söder om Garnisonsvägen stoppas och tidigare översiktsplan får gälla.

Alternativt föreslår han att Sjörröds gård och kommunens mark, där ett äldreboende ska planeras, får beteckningen natur.

Bjerkemo betonar att den föreslagna bebyggelsen hamnar i ett sammanhängande viltstråk norr och söder om Garnisonen, som därmed blockeras. Han konstaterar att det strider starkt mot värdekriterierna för riksintresse för friluftsliv som talar om sammanhängande stråk för friluftsliv med rika kultur- och naturupplevelser. Den fördjupade översiktsplanen redvisar inte heller hur riksintresset ska tillgodoses, något som länsstyrelsen påpekade i sitt granskningsyttrande.

Carl-Gustav Bjerkemo skickar med en inventering av orkidén grönvit nattviol som förekommer rikligt inom det föreslagna exploateringsområdet. Hela 57 exemplar hittades och fotodokumenterades den 19 juni.

-Det är en lokalt avgränsad förekomst, vilket gör området särskilt skyddsvärt, skriver Bjerkemo.

Han förutsätter att den fuktiga marken måste dräneras om den ska bebyggas, varvid nattviolens växtmiljö förstörs i strid med Naturvårdsverkets regler för fridlysta arter. Livsmiljöerna för fridlyst kopparödla, snok och huggorm hotas på samma sätt.

-Ovanstående sakförhållanden är inte redovisade i den fördjupade översiktsplanen, trots att de var kända och påpekats bland annat i tidigare detaljplaneförslag för Sjörröds gård och i samrådet för FÖP-en 2015, skriver Bjerkemo och menar att det strider mot offentlig förvaltningspraxis och plan- och bygglagens grundkrav på saklig faktaredovisning av pålaneringsförutsättningar och mot kravet på allsidig miljökonsekvensbeskrivning i den fördjupade översiktsplanen.

Han vänder sig också emot att en rad kritiska samrådsyttranden inte sammanställts och redovisats.

-Planavtalet för Sjörröds gård får rimligen antas ha fallit redan i samrådsskedet, konstaterar Bjerkemo.

Han nämner också att han har officialservitut för utfart till allmän väg via en väg som går tvärs över Sjörröds gårds ägor.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se