torsjö live vers2

Miljöchefen utan anställningskontrakt i 20 år – Beslut kan vara ogiltiga

Miljöchefen utan anställningskontrakt i 20 år – Beslut kan vara ogiltiga

Miljöchef Sven-Inge Svensson fick inget nytt anställningskontrakt när det gamla gick ut för 20 år sedan, vilket nu lett till kritik från länsstyrelsen. Enligt SKL:s jurist kan det till och med innebära att fattade beslut blir ogiltiga om någon överklagar. Bilden togs i samband med den uppmärksammade inventeringen av kemikalier i det brandskadade huset i Västra Torup. Foto: Berit Önell

Hässleholms kommuns miljöchef Sven-Inge Svensson har inte varit formellt anställd som miljöchef på 20 år. Då gick hans tidsbegränsade anställning ut och han tillsvidareanställdes utan nytt anställningskontrakt.

– Hans beslut är i princip inte giltiga, säger Per Henningsson, jurist på SKL, Sveriges kommuner och landsting, trots att det finns protokoll på att kommunstyrelsen beslöt anställa Sven-Inge Svensson.

Dessutom är miljöchefen inte anställd av miljönämnden utan av kommunstyrelsen med kommundirektör Bengt-Arne Persson som chef. Länsstyrelsen anser att det innebär risk för otillbörlig påverkan och hänvisar till regeringsformens bestämmelser om förvaltnings självständighet. Flera ledamöter i miljönämnden är också jäviga eftersom de sitter i nämnder och bolag som miljönämnden har tillsyn över.

Länsstyrelsen reagerade på förhållandena i samband med granskning av kommunens operativa miljötillsyn. Senast den 31 oktober ska kommunen rapportera vidtagna åtgärder på fem punkter till länsstyrelsen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I sitt beslut daterat den 17 maj uppmanar länsstyrelsen miljönämnden att snarast upprätta ett nytt anställningskontrakt eller förordnande ”så att det framgår vem som är miljöchef i kommunen”.

Sven-Inge Svensson förklarade för länsstyrelsen att han hade en provanställning 1997-1998, men av anställningskontraktet framgår bara att det är en tidsbegränsad anställning på ett år som miljöchef.

Länsstyrelsen slår också fast att miljöchefen bör vara anställd av miljönämnden. Som det är nu konstaterar länsstyrelsen att kommunens förvaltningsorganisation inte är fri från jäv. Kommundirektören har ansvar för samtliga förvaltningschefer inklusive de som bedriver miljöfarlig verksamhet och som miljöchefen ska ha tillsyn över.

Försöker hitta ”samförståndslösningar”

Kommundirektör Bengt-Arne Persson säger att han inte påverkar miljönämndens myndighetsutövning, men ska samtidigt försöka hitta ”samförståndslösningar”. Foto: Urban Önell

Vid länsstyrelsens besök den 31 oktober 2017 intervjuades bland andra Bengt-Arne Persson och kommunstyrelsens dåvarande ordförande Pär Palmgren (M).

Bengt-Arne Persson bekräftade att det är han som håller medarbetar- och lönesamtal med Sven-Inge Svensson, men menade att han inte därigenom påverkar miljönämndens myndighetsutövning. Däremot ingår det i hans uppdrag att försöka hitta ”samförståndslösningar”.

Pär Palmgren meddelade att man har för avsikt att se över förvaltningsorganisationen inför 2019 och ska ta med sig frågan.

Det kan bli problem om miljönämnden delegerar ansvar till miljöchefen och det inte är tydligt att någon är anställd som miljöchef.

I Hässleholm använder miljönämndens delegationsordning genomgående just beteckningen miljöchef.

– Om man delegerar till funktion och inte till namngiven person kan det bli lite besvärligt, säger Per Henningsson på SKL.

Han konstaterar dock att det är svårt att reda ut exakt vad det innebär för beslutsfattandet.

– Risken är stor att en domstol skulle kunna undanröja ett sådant beslut. Det är mer tveksamt om ett beslut kan bli ogiltigt utan att överklagas, säger han.

Han förklarar också att det är viktigt att se till att myndigheter som utövar tillsyn över andra verksamheter står fria.

– Om miljöchefen har tillsyn över en verksamhet som har anställt honom är det inte så lyckat. Jag kan mycket väl tänka mig att det skulle bli jäv, säger han.

Protokollet hittades efter Frilagts frågor

Länsstyrelsen skriver att Sven-Inge Svenssons förordnande som miljöchef gick ut för tio år sedan, men Frilagt har begärt ut anställningskontraktet och det är alltså hela 20 år sedan, den 30 juni 1998.

– Vi tittar på det här, vad det kan bero på. Det kan finnas ett beslut från kommunstyrelsen, men att man inte har skrivit något anställningsavtal. Det får rättas till. Om det inte finns något beslut får det fattas ett i kommunstyrelsen, som anställer förvaltningschefer, säger personalchef Marie Söderqvist.

Hon säger att det inte har diskuterats om miljöchefen istället bör vara anställd av miljönämnden, trots att länsstyrelsen alltså anser att det bryter mot en av grundlagarna att kommunstyrelsen är arbetsgivare – och trots att beslutet är nästan två månader gammalt.

– Vi ska titta på det här, både ur arbetsrättslig synpunkt och i övrigt. Vi får ta en diskussion med kommunjuristen, säger Marie Söderqvist.

En timme senare är protokollet från kommunstyrelsen 1998 upphittat och mejlat till både Frilagt och Sven-Inge Svensson.

– Det var ju bra att beslutet om min tillsvidareanställning hittades, kommenterar Sven-Inge Svensson, som har semester, via sms till Frilagt.

Har svårt att se problemet

Han verkar annars ta länsstyrelsens synpunkter på hans anställning med ro.

– Länsstyrelsen i Skåne anser att miljöchefer ska vara anställda av miljönämnden och inte av kommunstyrelsen. Denna uppfattning delas varken av andra länsstyrelser, SKL eller av föreningen Kommunala miljöchefer. Själv har jag svårt att se problemet så länge som inte kommunstyrelsen och kommundirektören lägger sig i myndighetsuppdraget. Det finns ju en poäng i att en kommundirektör vill (och enligt kommunallagen ska) ha ett övergripande ansvar för att hålla samman och leda kommunens ledningsgrupp, förklarar han.

Sven-Inge Svensson är själv ordförande i föreningen Kommunala miljöchefer. Han tycker inte att SKL sätter ner foten ordentligt när det gäller vad han ser som betydligt märkligare kommunala organisationer, exempelvis med en samhällsbyggnadschef med ansvar för reningsverk, gator och exploatering som samtidigt är chef över miljöchefen.

– Jag har många exempel på dysfunktionella organisationer runt om i landet. Om detta kan vi prata mycket! På politisk nivå förekommer ju också försök till påtryckningar från kommunstyrelsen på miljönämnden. Så hur allt skulle bli så mycket bättre med miljönämnden som anställande och utvecklingssamtalande part ser jag inte, skriver Sven-Inge Svensson.

Tre ledamöter jäviga

Länsstyrelsen är i sitt beslut kritisk till att flera ledamöter i miljönämnden har uppdrag i nämnder och kommunala bolag som miljönämnden ska granska. Camilla Lindoff (S) är kommunstyrelsens ombud i Hässleholms vatten och ägarens representant vid bolagsstämman. Petra Johansson (SD) sitter i socialnämnden och Marie Hult (L) i barn- och utbildningsnämnden.

– Frågan om jäv bör uppmärksammas när ärenden i dessa organ behandlas, skriver länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kräver att kommunen tar fram skriftliga styrdokument som tydliggör vad som är lämpligt och olämpligt sett till risken för jäv, otillbörlig påverkan och intressekonflikter som kan vara förtroendeskadliga gentemot kommunmedborgare, företag och andra aktörer.

Byggnadsnämnden uppmanas vidta åtgärder för att åtgärda resursunderskottet avseende naturvårdstillsyn där det fattas mellan en och två årsarbetare.

Miljönämnden uppmanas också tydliggöra vilken tillsyn som är finansierad via avgifter respektive kommunbidrag i kommande behovsutredningar och tillsynsplaner.

MIiljönämnden har, enligt länsstyrelsen, varit för passiv i sin tillsyn av Paroc AB:s miljöpåverkan.

Länsstyrelsen kritiserar dessutom miljönämnden för att den inte varit mer aktiv i sin tillsyn av mineralullstillverkaren Paroc AB som under många år släppt ut stora mängder föroreningar, bland annat fenol. Miljönämnden borde tidigare inlett dialog och ställt krav på de så kallade BAT- slutsatserna som innebär att företag ska använda bästa möjliga teknik. Genom miljönämndens passivitet tvingades Paroc söka dispens från dessa, men fick avslag i mark- och miljööverdomstolen.

– Länsstyrelsen finner även att nämndens positiva inställning till bolagets ansökan om dispens visar att tillsynsmyndigheten inte varit medveten om de rättsliga och materiella förutsättningar som krävs enligt regelverket, skriver länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ska återkomma angående kommunens tillsyn över Hässleholms Vattens avloppsreningsverk i Hässleholm.

– Rent allmänt är det önskvärt att kommunen fortsatt håller länsstyrelsen underrättad om vilka åtgärder som vidtas i anslutning till tillsynsmyndighetens tillsyn och bolagets utsläppskontroll, recipientkontroll och driftstörningar, kommunens fortsatta arbete med kartläggning av föroreningar, sanering och utfyllnad av Sötekärrsbäcken/diket samt frågor kopplade till sjörestaurering i Finjasjön, skriver Göran Jansson, tillsynsvägledningsstrateg på länsstyrelsens miljöavdelning och miljödirektör Annelie Johansson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se