torsjö live vers2

Legionella kan ha funnits länge i simhallarna – inga rutiner för att mäta temperaturer

Legionella kan ha funnits länge i simhallarna – inga rutiner för att mäta temperaturer

En lättad Sven Eryd kan konstatera att man nu kommit till rätta med Legionellan, och att simhallen i Sösdala kan öppna på nytt, lagom till skolstarten.
Foto: Lotta Persson

 

Vattentemperaturer mättes inte i duscharna i Sösdala och Bjärnums simhallar; som nu båda är stängda på grund av Legionellabakterier. Rutiner saknas. Detta trots att den viktigaste åtgärden för att motverka Legionella är temperaturmätningar.
Nya prover visade på onsdagen på en låg Legionellaförekomst i Sösdalabadet som därmed verkar kunna öppna upp igen lagom till skolstarten.

2016 utfärdade miljökontoret ett föreläggande till fritidskontoret med anledning av brister i anläggningen i Sösdala. Ett krav var att det inom ett år skulle tas ett Legionellaprov i duschsystemet.

För att förebygga Legionella är det viktigt att ha kontroll på temperaturer i vattensystem. Vatten inom intervallet 20-45 grader, speciellt stillastående, utgör en tillväxtmiljö för Legionellabakterier. Därför ska temperaturen vara minst 50 grader vid tappstället och på det cirkulerande vattnet, enligt Boverkets byggregler och Miljöbalkens anvisningar angående egenkontroll för att förebygga Legionella. Vid temperaturer från 55 grader och uppåt dör bakterierna i stigande hastighet med ökande temperatur.

Vid provtagningen i handikappduschen i Sösdala hittades Legionellabakterier. Provet togs i den duschen för att den låg långt ifrån varmvattenkällan och bedömdes därför ha systemets största risk. Handikappduschen togs ur bruk och en åtgärdsplanering för att få bort Legionellan togs fram. Minst fjorton månader förflöt sedan med Sösdalabadet normalöppet medan olika åtgärder sattes in. Någon kontroll av övriga duschar gjordes aldrig i det första skedet och situationen där blev inte bedömd. Istället förespråkade den handläggande miljöinspektören att tekniska lösningar skulle göras klara före ny provtagning.

I april 2017 var arbetet med att avlägsna bakterierna ur vattensystemet i full gång. Redovisade returvattentemperaturen var trots det insatta arbetet ett år senare bara strax över 40 grader. Först i maj 2018 – efter att ytterligare insatser för att försöka få bort bakterierna ur vattensystemet och när även tappvattentemperaturen ansågs vara tillrättad – togs nya Legionellaprover i badets samtliga duschar. Höga legionellavärden uppmättes nu också i en dusch som delas med idrottsanläggningen som tillsammans med badanläggningen stängdes efter fynden.

Några veckor senare stängde också badet i Bjärnum efter att Legionella hittats även där.

Hur många andra duschanläggningar som kommunen har ansvar för bedöms sakna rekommenderade temperaturmätningar?

Många, tror Bertil Lucchesi, projektledare vid tekniska förvaltningen och med ansvar att leda tekniska kontorets del i arbetet med Legionellaproblematiken i de båda baden.

Egenkontroller ska nu snarast komma på plats så att Legionellaförekomst inte ska upptäckas sent eller pågå under längre tid, lovar både avdelningschef Tobias Oscarsson, tekniska förvaltningen, och Bertil Lucchesi.

-Ansvariga ser självklart mycket allvarligt på bristerna, meddelade Tobias Oscarsson redan innan förhöjda värden på Legionellabakterier också hittats i Bjärnum.

Ändå överklagar han miljönämndens föreläggande med beslut på att Bjärnums vattensystem efter legionellaförekomst ska gås igenom av en sakkunnig VVS-konsult. Han argumenterar i överklagandet för att kravet på VVS-konsult borde strykas. Han menar att kravet är oproportionerligt i förhållande till nivån på Legionellaförekomsten, och jämför med andra kommuner som hanterat det annorlunda.

Att badanläggningarna befinner sig i tekniska kontorets byggnader, men verksamheten bedrivs av fritidskontoret är en av de saker som de inblandade förklarar den oklara ansvarssituationen med. När det gäller Sösdalabadet tillkommer ytterligare en part. Här sköts anläggningen av makarna Eryd som fritidsförvaltningen anlitar som entreprenörer. Något avtal med paret Eryd om att utföra egenkontroller för att motverka Legionella finns inte. Enligt lagen har den som bedriver en verksamhet med vattensystem där allmänheten har tillträde ett egenkontrollansvar.

För tillsynsmyndigheten; miljökontoret, är det klart vem som har ansvaret för egenkontrollen.

-Det är fritidskontoret, så länge de inte kan visa oss att de har ordnat det på något annat vis, meddelar miljöchef Sven-Inge Svensson.

Sven Eryd menar att han inte har förstått att han ska ha tagit på sig ett egenkontrollansvar.

-Jag är såklart väldigt bekymrad och vill göra allt jag kan för att detta ska bli bra. Men jag har inte haft någon kunskap om att och hur ett Legionellamotverkande arbete ska göras. Jag har uppfattat att vi skött oss när vi följer de provtagningsrutiner som miljöinspektörerna gett oss. Men jag har börjat läsa på och lära mig nu, säger han.

Den handikappdusch där Legionellan först upptäcktes är nu åtgärdad, konstaterar Sven Eryd.
Foto: Lotta Persson

Fritidschefen Henrik Samevik har semester men Tobias Oscarsson bekräftar att det är ett redan uppmärksammat problem och ett bekymmer med oklara ansvarförhållanden.

-Vi har oroat oss för den här typen av oklarheter och vi håller på att skapa struktur och reda. Vi började införa ett digitaliserat styrsystem under 2017.

Miljöinspektör Annika Sandberg, den miljöinspektör som i november 2017 tog över uppföljningen av tillsynen och handläggningen av Legionellafynd i Sösdala, förklarar att Legionellaprover inte tas rutinmässigt utan det är det förebyggande arbetet som ska överväga. Därför inriktas tillsynen på att se efter att det finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för det. Idag är det klarlagt att rutiner kring vattentemperaturmätningar vid tappställen inte funnits eller utförts. Inte heller vid Bjärnumsbadet har det skötts.

Annika Sandberg bekräftar att inte heller hon – trots upprepade påminnelser – har fått in något svar på om eller hur tappställesmätningar görs. Det verkar nu helt klarlagt att de aldrig gjorts och därför har heller inga begärda protokoll sänts in från fritidskontoret.

Kunde inte ni som tillsynsmyndighet ha reagerat tydligare och snabbare när ni inte får svar och ni ser att det inte verkar finnas någon som kan stå bakom egenkontrollen och redogöra för rutiner?

-Vår uppgift är inte att uppfostra de ansvariga. Vi ska inte behöva göra det; verksamheten ska själv ta reda på vad de ska göra och sköta sig – så ska egenkontroller fungera, svarar miljöchef Sven-Inge Svensson.

Hur säkrar ni att den som är ansvarig nås? Här ser det ut som att det är människor utanför fritidskontoret som svarar och som också tillfrågas.

-Vi har nog utgått ifrån att de som svarat har delegerats ansvar, säger Sven-Inge Svensson.

Han kommenterar också att det inte sällan blir så att miljöinspektörerna får en sorts konsultroll och blir en del i åtgärderna som görs.

-Men vi har inte alla svar eller tillräckliga specialkunskaper. Vi varken ska eller kan peka med hela handen kring vad som ska göras i egenkontrollen, menar miljöchefen.

-Men saknas något ska de ingripa.

Varför har ni tillåtit att det gått så lång tid utan att ni har fått in svar på vilka rutiner det finns?

-Vi agerar utifrån vad som kommer fram vid olika lägen och min bedömning är att vi har agerat och reagerat professionellt och kompetent, svarar Carina Westerlund, chef för tillsynsmyndigheten på miljökontoret.

Som det ser ut i Sösdalafallet så tog det ett år innan Legionellan blev känd och varken rutiner eller mätningar har ännu redovisats för er. Behöver ni förbättra några rutiner?

-Vi får titta över hur vi ska göra framåt. Det är en intressant synpunkt och tanke att vi ska skärpa rutinerna, säger Sven-Inge Svensson och tillägger att Legionellatillsynen var ny 2016 och att det kan ha inverkat på så sätt att det inte sattes så stränga krav i början.

På onsdagen kom beskedet att nya tester i Sösdala visar på låga förekomster av Legionella.

-Som jag ser det så borde vi kunna öppna som planerat till skolstarten. Den Legionella som eventuellt finns kvar borde brännas bort eftersom varmvattencirkulationen kommer att hålla över 50 grader och att den höjs till 60 grader en natt per vecka, hälsar en lättad Sven Eryd.

 

Text och foto: Lotta Persson

 

Läs mer:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/cfb528effedf4326a2956f85beeb71a4/nationell-lagstiftning-relaterad-till-legionella.pdf

 

 

 

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se