torsjö live vers2

Byggnadsnämnden vill tillåta fortsatt enduro på Hovdala – ifrågasätter miljöchefens nej

Byggnadsnämnden vill tillåta fortsatt enduro på Hovdala – ifrågasätter miljöchefens nej

Endurokörningen kan få vara kvar på Hovdala, anser byggnadsnämnden och kritiserar miljöchefen som inte tycker att det är lämpligt. Foto: Urban Önell

Enduroklubben FMCK kan ha kvar sin bana på Hovdalaområdet, trots att miljönämnden sagt nej. Det anser byggnadsnämnden som på tisdagen beslöt att lägga ner försöken att hitta en annan plats.

– Klubben vill helst vara kvar och det fungerar jättebra, säger byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M).

Han anser att miljöchef Sven-Inge Svensson överskred sina befogenheter när han för några veckor sedan på delegation sa nej till fortsatt dispens.

Motorbanan anmäldes inte till miljönämnden när den anlades 2003 och bedrevs som en olovlig miljöfarlig verksamhet fram tills miljönämnden beslöt om dispens i mars 2016. Byggnadsnämnden gav därefter tillfälligt bygglov. Att klubben hela tiden hade muntligt tillstånd av markägaren, det kommunala bolaget Hibab, räckte inte.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Miljönämnden har hela tiden sagt nej till annat än dispens, främst på grund av ambitionen att Hovdala ska vara ett bullerfritt område. Banan överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för buller i fritidsområden. En del av banan ligger dessutom inom ett område där extra hänsyn ska tas. I december 2017 förlängdes dispensen av en enig nämnd till den 30 juni 2019. Tills dess skulle kommunen försöka hitta en annan lämplig plats för endurobanan.

Nu fanns ett förslag på lokalisering, en grustäkt vid Torsjö utanför Tyringe. Det handlade om ett markbyte där kommunen skulle gå in som mellanhand eftersom markägaren, stiftelsen O D Krooks donation, inte har rätt att sälja mark. Kommunen skulle sedan sälja marken till eventföretaget Torsjö Live som i sin tur skulle hyra ut till FMCK.

Ärendet stod på byggnadsnämndens dagordning redan i juni, men lyftes då ut i sista stund för att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle hinna träffa FMCK.

På tisdagen lyftes det alltså ut igen, denna gång för att avskrivas för gott. Byggnadsnämnden var enig i sak, men M med stöd av SD och KD ville att ärendet skulle avskrivas direkt medan S, C och MP, som vann voteringen, ville att det skulle läggas till handlingarna för att avskrivas senare.

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M).

Kenny Hansson förklarar att FMCK inte gärna ville hyra mark för sin bana av någon annan än kommunen.

– Det här med markbyten kan också innebära att kommunen står där med Svartepetter till slut. Det kan kosta mycket och när de istället kan vara på Hovdala där de helst vill vara föredrar vi det, säger han.

Han konstaterar att stora delar av Hovdala är utpekat som ett tyst område i översiktsplanen.

– Men vi vill inte att det ska vara ett tyst område i framtiden, inte just där i alla fall. Vi får utreda hur det ska bli. Vi skulle kanske kunna göra något annat för att skydda naturen i området, eventuellt ett naturreservat, säger han.

Han påpekar att enduroklubben kör mer och mer eldrivna motorcyklar.

– Då minskar bullernivåerna dramatiskt under de få timmar de kör, säger han.

Han vänder sig också emot att den bullerfria zonen skulle kunna användas som ett argument mot att höghastighetsbanan dras över Hovdalaområdet.

– Om staten bestämmer sig för att dra den där så hjälper det nog inte att vi har en bullerfri zon, säger han.

Han anser att Sven-Inge Svensson skulle ha lyft dispensfrågan till miljönämnden istället för att fatta beslut på egen hand enligt delegation.

– När det är ett politiskt känsligt ärende ska politikerna besluta. Jag tycker personligen att miljöchefen gjort fel, säger Kenny Hansson.

– Han fattade beslutet efter att vi i presidierna för både miljönämnden och byggnadsnämnden pratat om ärendet och varit rörande överens om att banan skulle få vara kvar.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell

Sven-Inge Svensson har en helt annan uppfattning. Eftersom den gällande dispensen beslöts av en enig miljönämnd anser han inte att ett nej till förlängd dispens var av den arten att nämnden måste besluta.

FMCK ville nu ha tre års förlängning av dispensen. Ansökan kom in under semestertid, den 2 juli.

– Eftersom vi dels har en servicepolicy att ge svar inom fyra-sex veckor och nästa sammanträde med miljönämnden låg längre fram och det dels inte framförts något nytt som talade för klubben utan tvärtom flera saker som talade emot såg jag det som rätt logiskt att vidhålla miljönämndens beslut, förklarar Sven-Inge Svensson.

Det som hänt och talar emot fortsatt endurokörning på Hovdala är bland annat upptäckten av ytterligare en fladdermusart som höjer naturvärdet, att Naturvårdsverket har klassat området som av riksintresse för friluftslivet och att ett vandringscentrum har invigts. Flera vandringsleder korsar eller tangerar nu endurobanan. Dessutom hade Sven-Inge fått information om att alternativa förslag till placering av endurobanan hade tagits fram.

Han betonar i beslutet om avslag för ytterligare dispens att bullerstörande verksamheter enligt Naturvårdsverket påtagligt kan skada områdets natur- och kulturvärden.

Hans slutsats blir att placeringen på Hovdala är olämplig och att tidigare beslut om förbud för verksamheten från och med den 30 juni 2019 ska gälla. FMCK:s argument om lång etableringstid för en ny bana och planerade SM-tävlingar ändrar inte bedömningen.

FMCK har överklagat beslutet och hävdar att bullernivåerna enbart är för höga vid tävlingar och på 20-30 meters avstånd från banan som till 75 procent ligger utanför den bullerfria zonen. De anser att enduro är en fritidsaktivitet och därför också passar in i riksintresse för friluftsliv.

– Det finns inga klagomål på vår verksamhet, skriver klubben också.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se