torsjö live

Ett sammanhållet Sverige

Ett sammanhållet Sverige

INSÄNDARE. Det har väl knappast undgått någon att vårt land blir alltmer polariserat som en direkt följd av okontrollerad invandring och hårdnande kamp om välfärdens resurser. Alltfler kräver sin del av ett bidragssystem som är beroende av att resurser tillförs efterhand.
Historiskt har Sverige haft nytta av en befolkning fostrad i vetskapen om att man gör sin plikt innan man kräver sin rätt. Tyvärr har denna inställning tynat bort som en följd av flera regeringars kravlösa politik då man jagat väljarnas röster.
Vårt land är idag i stort behov av en återgång till en politik där vi bygger en gemensam identitet och social tillit. Den som känner sig delaktig i ett projekt är i betydligt högre grad också beredd att ta ansvar för detsamma.
För att denna återgång ska kunna komma till stånd krävs en helt ny migrationspolitik med andra krav än dagens. Den som vill bli svensk medborgare bör måste vara införstådd med plikter och skyldigheter innan rättigheterna serveras.
Sverigedemokraterna vill genomföra en del lagändringar och reformer i framtiden för att underlätta för invandrare att komma in i samhället.
Införa en s k civilkuragelag för att förtydliga det medborgerliga och medmänskliga ansvaret.
Säkerställa att nyanlända barn och ungdomar är redo för svensk skola genom att införa förberedelseskolor i vilka den nya eleven får lära sig vad som förväntas i fråga om värderingar och uppförande.
Vi vill satsa på traditionella lärlingsanställningar för att underlätta för den som saknar gymnasieexamen. Detta skulle skapa fler vägar till arbete och utbildning.
Utvidga samhällsorientering för nyanlända samt göra den obligatorisk. Det är av yttersta vikt att nyanlända snarast får denna utbildning i svenska seder och värderingar.
Införa någon form av medborgarplikt där medborgaren förväntas delta i samhällsnyttiga uppgifter.
Stärka den svenska kulturen genom att etablera Sverigecenter i utanförskapsområden. Dessa center existerar i Danmark där de kallas kulturkanon och har som uppgift att upplysa om dansk kultur. I Sverige skulle funktionen bli densamma och handla om arkitektur, musik, kultur och konst.
I våra många utanförskapsområde finns människor som i princip aldrig kommer i kontakt med svensk kultur. Framför allt kvinnor som ofta är förtryckta och lever under konstant hot om våld, s k ”hederskultur”. Här är det extra viktigt att införa våra värderingar.

Johan Kronqvist (SD) Hanna Nilsson (SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se