torsjö live

Klimatet och miljön viktigast för Dolores Pigretti Öhman

Klimatet och miljön viktigast för Dolores Pigretti Öhman

Doloress Pigretti Öhman, Miljöpartiet, vill motverka klimatförändringarna, bland annat genom bättre framkomlighet för cyklister. Foto: Urban Önell

KOMMUNVALET 2018. Frilagt fortsätter att ta pulsen på de politiska partierna i Hässleholm inför valet den 9 september. Urban Önell har mött Dolores Pigretti Öhman som toppar Miljöpartiets valsedel i kommunen.

Vilken fråga är viktigast för dig och ditt parti?

– Klimat- och miljöfrågorna. De har blivit särskilt aktuella nu, under den här uppenbart varma sommaren. Fler har fått insyn och kännedom om problemen, det gör det också enklare att agera, vi måste göra mer.

Hur ska det bli ordning i den politiska röran i Hässleholm?

-Klart är att vi måste bilda en stark majoritet för att få lite lugn, så att kommunanställda kan arbeta mer långsiktigt med att planera. Ett nytt styre måste få tid att sätta sin agenda och kunna jobba. Valet blir svårt, det finns tolv partier i kommunen, men det blir bra om vi får en stark majoritet med tydliga ambitioner och visioner.

Hur ska skattemedlen användas, det vill säga hur vill du prioritera i den kommunala verksamheten ?

– Viktigast är skolan, omsorgen, vården, socialen – som har hand om våra gemensamma kommunala angelägenheter. Vi måste tänka på medborgarna, föreningarna och företagarna som gör att samhället rör sig framåt. Vi måste samarbeta mer – för att tillsammans bli en bättre kommun. Fiberutbyggnaden är viktig för den gynnar företagsamheten och hjälper företag att finnas kvar ute på landsbygden.

Vad vill du göra åt skolans underskott?

– Vi behöver fler professioner i skolan. Om barnen mår bra, får hjälp av psykologer och kuratorer, behöver vi inte lika många lärare. Dessutom måste vi bli bättre på att använda resurserna. Större budgetområden som får dela på samma påse pengar, mer samarbete mellan skolorna. Bättre lokaler, som är mer energieffektiva, ger minskade lokalkostnader. Satsa mer på lärarna så de orkar och vill göra ett bra jobb.

Vad vill du göra åt mobbningen i skolorna?

– Det här är något som måste prioriteras, man måste ge den tid som behövs när man ska hantera en aktuell mobbningssituation. De rutiner för anmälan och regelverket som finns i kommunen fungerar bra, men vi behöver sätta mer fokus på det förebyggande arbetet.

– Utveckla kulturhuset, säger Dolores Pigretti Öhman och Miljöpartiet. Foto: Urban Önell

Vill du rädda Finjasjön, i så fall hur?

– Ja. Vi vill ha fler naturreservat i närheten av Finjasjön, det finns också en möjlighet att anlägga en våtmark där.

Hur ska kommunen klara framtidens omsorg med ökade behov, personalbrist med mera?

– Våra yrkesskolor ska ge bra utbildning, så ungdomar blir intresserade av att jobba inom omsorgen. Vi måste också kunna erbjuda en mer attraktiv arbetsmiljö. Nyanlända kan också hitta till dessa yrken genom vuxenutbildning.

Hur anser du att Hässleholms centrum ska utvecklas? Biltrafik, cykeltrafik, handel, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar?

– Cykelinfrastrukturen kan bli klart bättre. Vi vill lägga tio miljoner varje år för att förbättra den. Man ska kunna komma fram till affären, pumpa däcken, parkera bra, inte behöva bli av med cykeln. Det här ska gälla både i Hässleholm och andra tätorter. Hässlecity vill vi fortsätta att stödja som innan. Ett ungdomscentrum vill vi satsa på där ungdomar kan hänga med varandra. Utveckla kulturhuset, det kan vi göra något verkligt spännande av. Jag saknar ett café, att man inte kan köpa sig fika här i anslutning till biblioteket.

Vad behöver göras för att möta otryggheten i stan?

– Man behöver jobba med belysningen, nattvandringar och föräldrar för att kunna förändra den upplevda otryggheten. Klart är att det finns brottslighet och bråk, men det finns kanske en upplevelse som är större än det verkliga förhållandet? Det brottsförebyggande rådets arbete är viktigt, den lokala polisen ska synas. Engagera invånarna i Hässleholm, se till att föräldrarna har koll på var deras barn finns.

Hur ska orterna utanför Hässleholm utvecklas?

– De behöver framför allt möjlighet till bra fiberanslutning. I samarbete med Skånetrafiken vill vi vidareutveckla kollektivtrafiken, i vissa fall med möjlighet till anslutande taxi. Vi behöver också prioritera näringslivsutvecklingen.

Hur vill du förbättra integrationen?

– Vi behöver bli bättre på att jobba med värdegrunden i skolan. Att betona alla människors lika värde är viktigt, oavsett vilken kultur man kommer ifrån. Vi kan dra nytta av mångfalden, då blir det integration på riktigt. Det är viktigt att få fler i arbete. Kommunen kan ge exempelvis idrottsföreningar stöd, ett sätt är genom utbildning, så de blir bättre på att ta hand om nyanlända barn.

Vad anser du om böneutrop?

– Jag tycker vi ska följa lagstiftningen, om det skulle komma en förfrågan om det. Polistillstånd krävs. Det är också viktigt att höra grannarna om någon ansöker om det.

Hur anser du att kommunen ska hantera våldsbejakande extremism?

– Brottsförebyggande rådet har en plan – den måste vi följa upp. Hjälp finns även att få från myndigheter, hos Center mot våldsbejakande extremism, exempelvis om hur man ska ta hand om dem som kommer tillbaka från utlandsvistelser. Vi måste ta vara på nationella resurser när det brister ute i kommunerna. Mer kunskap gör oss också starka. Det här är jätteviktigt. Läget i Hässleholm är allvarligt.

Anser du att bostadssegregation är ett problem i Hässleholm och vad vill du i så fall göra åt det?

– Ja, det är delvis ett problem. Absolut. Vi behöver exempelvis se över våra skolområden, få grupper med mera blandade barn. Vi behöver också jobba vidare med planering så vi får mera blandade bostadsområden, med billiga lägenheter varvade med villor för de mer etablerade.

Behöver det byggas fler bostäder, i så fall för vem och var?

– Vi vill bygga 3000 nya bostäder till 2030. Det ska vara fler hyresrätter, det ska finnas billiga lägenheter för studenter, energieffektiva hus, men också äldreboenden och gruppbostäder. Det ska byggas enligt planerna, enligt FÖP:en, med förtätning, i första hand nära pågatågsstationerna i kommunen.

Vad vill du göra åt det bristande förtroendet för lokala makthavare som många invånare, enligt SCB, upplever? Hur ska tillgänglighet, insyn, information förbättras?

– Vi behöver bli mycket bättre på medborgardialog. Den offentliga sektorn är inte så bra på det. Det ska finnas en öppenhet i verksamheten, på hemsidor och sociala medier. Samtidigt ska det vara enkelt att komma i kontakt och få snabba svar på sina frågor. Sedan tycker jag att vi behöver en bättre samtalsnivå i de politiska församlingarna och få bort de personliga påhoppen, som påverkar förtroendet. Vi kan också oftare bjuda in till dialog med medborgarna inför viktiga beslut. Det här är en superviktig fråga.

Försvarar du att politiker offentligt uttalar sig om eller försöker påverka media om det blir för mycket negativa rubriker eller ”svartmålning” av politiker, tjänstemän eller kommunala beslut?

– Nej, jag försvarar inte någon politiker som vill påverka journalister. Även om det hänt att jag önskat att den rapportering som finns skulle vara mer fullständig. Den tredje statsmakten har ju en oerhört viktig funktion i vårt samhälle. All journalistik är betydelsefull, också den granskande. Vi makthavare har också ett ansvar för att kommunicera och visa vad det är vi gör.

FAKTA:

Miljöpartiet.

Miljöpartiet – de gröna bildades 1981 som en effekt av den så kallade miljörörelsen. Den hade bland annat tagit sig uttryck genom Folkkampanjen mot kärnkraft som kämpade för en avveckling av svensk kärnkraft inför folkomröstningen 1980. Vid det senaste valet fick partiet 6,89 procent av rösterna till riksdagen och 6,85 procent till kommunfullmäktige i Hässleholm. Partiet utser två språkrör istället för partiledare, en man och en kvinna. För närvarande leds Miljöpartiet av Isabella Lövin och Gustav Fridolin.

Lokalavdelningen i Hässleholm har funnits sedan 1988 och går till val under parollen ”NU. Hässleholm nästa är för sent”. Några saker som sticker ut i valmanifestet är att Miljöpartiet vill att kommunen ska vara så bilfri som möjligt och att medborgarna ska cykla och åka kollektivt. Bilpooler kan vara ett komplement. Kommunen borde utreda ett eventuellt förbud mot fossilbränsledrivna båtmotorer. I likhet med Hässleholm bör övriga tätorter få bilfria zoner. Medborgarnas inflytande behöver förbättras menar MP. Möjligheten för kommuninvånarna att lämna in medborgarförslag bör återinföras. Det bör vara mer närodlad och vegetarisk mat i skolan. Genom gröna obligationer kan offentliga byggen som är energieffektiva lättare finansieras. Strandskyddet bör värnas, inför fler naturreservat och våtmarker.

Dolores Pigretti Öhman.

44 år. Jurist och miljövetare. Ensamstående, två barn. Kommer ursprungligen från Argentina. Bosatt i Sverige sedan 2001, de senaste åren i villa i Hässleholm. Äger ingen bil. Politiska uppdrag: Regionråd. Ordförande i styrelsen för folktandvården i Region Skåne. Ordförande för Miljöpartiet i Hässleholm, ledamot i kommunfullmäktige.

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se