torsjö live vers2

Vår ”representativa” demokrati

Vår ”representativa” demokrati

INSÄNDARE. Det vi faktiskt gör på den instundande valdagen är att lämna ifrån oss vår makt. Vi lägger vår makt i andras händer. Detta finns det i demokratins namn anledning att fundera över.
Sverige anser sig, såvitt kan förstås, vara en av flera så kallade ”västerländska demokratier”. Nämnda demokratier och vårt sätt att tänka kan spåras tillbaka till Grekland och tiden omkr. 400 år före vår tideräknings början och mer specifikt till Platons verk ”Staten”.
Bertrand Russel en sentida författare och filosof nämner i något av sina verk den ”direktdemokrati” som tillämpades under antiken i dom grekiska stadsstaterna. Denna ser Russel leva än i dag. I en västerländsk demokrati Schweiz kan vi i vissa mindre kantoner se människor medels handuppräckning besluta om gemensamma angelägenheter!
Bertrand Russel gick bort 1970. I hans verk ”Västerlandets filosofi” ges en bild av mänskligt tänkande under några årtusenden.
Tag också del av Sokrates samtal med sina vänner i verket Staten. Sokrates påpekar att han inte har ha svaren på alla frågor som uppstår utan talar om sig själv som barnmorska. Förlossningen föder klarhet i tanken om den rättrådiga människan och i förlängningen den rättrådiga staten.
Din egen tanketräning börjar när du läser (lyssnar av dialogen). Din skolning mot ditt tänkta medborgarskap i idealstaten den demokratisk idealstaten har börjat.
I debatten inför valet måste frågan resas om huruvida vi i dagens Sverige har en fungerande demokrati. Vår svenska ”representativa demokrati”, menar undertecknad, har sedan länge sett sina bästa dagar. Exempelvis ser vi vikande medlemsantal i våra partier och dras med en föråldrad kommunallag. På typiskt politiskt maner har demokratiutredningar tillsatts som utmynnat i ett ”goddag yxskaft”. Där slås fast att i stort sett fungerar vår demokrati bra. Detta förvånar icke då det är alltför vanligt att samma ”välarvoderade” politiker i kommun, landsting och riksdag sitter kvar den ena mandatperioden efter den andra.
Låt oss i god demokratisk ordning arbeta för att göra oss av med dessa långsittare i vilkas händer vi på valdagen lägger vår makt folkets makt! Dessa politiker skulle säkert må bra av att åter bli en del av gemenskapen på gräsrotsnivå.
Mer direktdemokrati med folkomröstningar enligt Schweizisk modell är en väg och en möjlighet för var och en av oss att göra sin röst hörd.
Anm.: Demokrati (folkstyre) från grekiskans ”demos”, folket och ”kratos”, styre. Vi erinrar oss också första meningen i Sveriges Rikes Lag ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”.

Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se