torsjö live

Kärnverksamheterna viktigast för Björn Widmark

Kärnverksamheterna viktigast för Björn Widmark

Björn Widmark, Folkets Väl, vill ha ordning och reda i kommunen.
Foto: Gert Jacobsson

KOMMUNVALET 2018. I Frilagts intervjuserie med de politiska partierna inför kommunvalet i Hässleholm har turen kommit till Folkets Väl och partiets första namn, Björn Widmark.

Vilken fråga är viktigast för dig och ditt parti?

-Att få ordning och reda i kommunen, att prioritera rätt och våga ta tuffa beslut.

Hur ska det bli ordning i den politiska röran i Hässleholm?

-En stor skuld i den röra som råder är spelet mellan alliansen och de rödgröna för att stänga ute Sverigedemokraterna. Vi måste börja diskutera och ha samtal med alla partier och tillåta diskussioner över gränserna.

Hur ska skattemedlen användas, d v s hur vill du prioritera i den kommunala verksamheten?

-Kärnverksamheter som skola och omsorg är viktigast. ”Sätta oss på kartan-projekt” är mindre viktiga och leder bara till för många tjänster som samordnare m m. Anställ fler lärare i stället. Sak samma inom omsorgen där vi vill satsa på undersköterskorna och sluta med att fylla på administrationen.

Vad vill du göra åt skolans underskott?

-Här finns redan konkreta förslag på tjänstemannasidan – förslag om omstrukturering. Så starta med att omfördela resurserna och sluta med ”det ska vi titta på”. Gå till handling i stället.

Vad vill du göra åt mobbningen i skolorna?

-I vårt program talar vi om ”disciplin samt ordning och reda”. Med det menar vi att lärare och skolledning måste ta tillbaka auktoriteten. Det är ett första steg.

 Vill du rädda Finjasjön, i så fall hur?

-Ja. Genom att ta till oss de expertråd som finns och tillför resurser för ett genomförande.

Hur ska kommunen klara framtidens omsorg med ökande behov, personalbrist m m?

-Effektivisera genom att våga skära i organisationen för att skapa mer resurser för undersköterskor m m. Det handlar helt enkelt om att börja pressa resurserna från toppen och ner mot golvet. Det är ju klart att det uppstår personalbrist när undersköterskorna känner sig pressade. Så mer resurser till golvet. Det bidrar också till att göra jobbet mer attraktivt.

Hur anser du att Hässleholms centrum ska utvecklas (biltrafik, cykeltrafik, handel, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar, otrygghet)?

-När det gäller trafiksituationen vill vi öppna upp Järnvägsgatan igen men låta gågatan vara kvar. Handeln är beroende av tillgänglighet och tillgång på parkeringsplatser men vi tror inte på p-hus utan det behövs fler p-platser ovan jord. Bygg på Norden, då får vi fler bosatta på gångavstånd till centrum vilket är positivt för utvecklingen. Det är också klart att tillgängligheten för de mest utsatta måste förbättras. När det gäller otryggheten har vi sett en skrämmande utveckling. Här måste det till en nolltolerans. Vi hade gärna sett lokala poliser, vilket tyvärr är en omöjlighet för närvarande. Men gärna kommunala ordningsvakter.

Hur ska orterna utanför Hässleholm utvecklas?

-Större medinflytande men också mer egenansvar. Börja med att ta bort centralstyrningen från kommunhuset och ge de olika kommundelarna ett ansvar för att utveckla egna förslag. När det gäller byskolorna är de viktiga, men vi måste också våga ta en diskussion om de alltid uppfyller kraven.

Hur vill du förbättra integrationen?

-Jag är övertygad om att de allra flesta vill bli en del av det svenska samhället, men då måste vi också våga ställa krav. Krav på självförsörjning och att lära sig det svenska språket för att underlätta integrationen. Vi ifrågasätter hemspråksundervisningen och menar att det måste vara viktigare att lära sig svenska för att komma in i samhället.

Vad anser du om böneutrop?

-Religionsfrihet, ja. Böneutrop, nej. Innehållet i ett böneutrop är en bön, och det ska inte få förekomma här.

Hur anser du att kommunen ska hantera våldsbejakande extremism?

-Det är i huvudsak en polisiär fråga. Kommunen kan i princip bara förebygga och motverka utvecklingen genom förbättrad integration. Det är också viktigt med nolltolerans.

Anser du att bostadssegregation är ett problem i Hässleholm och vad vill du i så fall göra åt det?

-Problemet finns även om vi ännu inte har några områden som klassats som särskilt utsatta. Men det har helt enkelt fyllts på för mycket under senare år, och det skapar problem genom att bostäderna inte räcker till. Är det översvämning i badrummet kan man inte låta kranen stå på och försöka torka golvet med en Wettex-duk. Vi måste ge de här familjerna en möjlighet att komma in i samhället och se till att barnen får en utbildning. Men då måste vi stänga kranen.

Behöver det byggas fler bostäder, i så fall för vem och var?

-Ja, men vi politiker ska inte komma med pekpinnar. Vi måste låta efterfrågan och tillgång bestämma. Vi ska inte exploatera parker och grönområden utan koncentrera byggnationen till Norden och Åhusfältet. Bara på Norden skulle man klara av behovet fram till 2030. Vi måste också underlätta för privata entreprenörer, men det ska vara efter en modell som gynnar helheten.

Vad vill du göra åt det bristande förtroende för lokala makthavare som många invånare, enligt SCB, upplever? Hur ska tillgänglighet, insyn och information förbättras?

-Vi är egentligen helt emot yrkespolitiker med höga löner. De tenderar att klamra sig fast. Vi måste lära oss av den privata sektorn och effektivisera organisationen, även på tjänstemannasidan. För att förbättra insynen föreslår vi öppna möten med kommunstyrelsen. Vi ska också kunna ha folkomröstningar i vissa frågor. Makthavarna måste också var mer öppna och sluta nonchalera yttranden från medborgare och andra myndigheter, som t ex är fallet med den Fördjupade översiktsplanen (FÖP).

Försvarar du att politiker offentligt uttalar sig om, eller försöker påverka, media om det bli för mycket negativa rubriker eller ”svartmålning” av politiker, tjänstemän eller kommunala beslut?

-Självklart inte. Jag tror vi är det parti som varit mest tydliga i den frågan. Vi värnar det fria ordet och vi välkomnar all granskning.

Gert Jacobsson

 

FAKTA:

Folkets Väl:

är ett kommunalt parti i Hässleholm som varit representerat i kommunfullmäktige sedan 1998. Vid senaste valet, 2014, uppnådde man 4,28 procent av rösterna i Hässleholms kommun, vilket innebär 2 mandat i kommunfullmäktige. Ordförande är Ernst Herslow. Partiet representeras i fullmäktige av Björn Widmark och Mikael Björklund. Huvudfrågor för partiet inför valet 2018 är Ansvarsfull hantering av skattemedel, Bevara och slå vakt om natur- och kulturmiljöer, En trygg och värdig ålderdom, Kunskapsskolan kräver disciplin, ordning och reda, Ställ krav på självförsörjning och integration. Konkreta frågor är bl a sälja trädhuset, öppna ett Ungdomens hus i kulturhuset, minska den politiska organisationen och arvodena, koncentrera bostadsbyggandet till Norden och Åhusfältet, införa kommunala ordningsvakter, öppna för biltrafik i Hässleholms centrum, effektivisera skolorganisationen samt försäljning av det kommunala fibernätet.

Björn Widmark:

71 år, pensionär och f d yrkesmilitär där han bl a varit chef för Jägarbataljonen i Kiruna samt försvarsattaché i Moskva. Bor i småhus i Gumlösa, Vinslöv. Gift med Ulrika Widmark Barnekow (också hon aktiv i Folkets Väl). Familjen äger en Volvo 2002, en Subaru 2008 samt en Harley Davidson 1994. Politiska uppdrag: ledamot av kommunfullmäktige, ersättare i byggnadsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen.

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se