torsjö live vers2

20 korta frågor till de politiska partierna i Hässleholm

20 korta frågor till de politiska partierna i Hässleholm

Frilagt har ställt 20 korta aktuella frågor till de lokala politiska partierna inför valet. De ger bland annat besked om hur de ser på behovet av skattehöjning, om politikerarvodena är för höga, om Hovdalaområdet behöver skyddas bättre och hur det ska bli ordning på kommunens diarieföring. Här redovisas en fråga i taget med respektive svar från de elva partier som kandiderar i kommunvalet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

1. Kan skatten behöva höjas?
Socialdemokraterna: Inte aktuellt i dagsläget, men med de ökade behoven i kommunen kan man ju i framtiden behöva göra det.
Vänsterpartiet: Ja.
Miljöpartiet: Genom en effektiv kommunal organisation kan skatten hållas nere. En skattehöjning löser inte allt. Vi vill alla ha trygga och moderna tätorter, bra skola och omsorg, tillgång till fina parker och bra service. Viljan att betala skatt ökar om kommunen klarar att leverera en bra service. Behoven och förväntningar ökar. Vi utesluter inte en skatteökning i framtiden.
Centerpartiet: Nej, det är inte aktuellt att höja skatten.
Liberalerna: Liberalerna vill alltid hantera skattebetalarnas pengar med ansvarsfullhet och försiktighet. Det finns inga planer att höja skatten.
Moderaterna: Det är inte aktuellt. Det måste i första hand prövas om effektiviseringar i den kommunala administrationen kan göras.
Kristdemokraterna: Vi har inte för avsikt höja skatten
Sverigedemokraterna: Nej, vi kan få loss pengar genom stopp av invandringen, ökat återvändande, minskad administration och lägre politikerarvoden/partistöd.
Folkets väl: Nej, med Folkets väls budget håller vi oss inom 2-procentsmålet i överskott med bibehållen skattesats.
Kommunens röst: Kommunens Rösts medlemmar kommer om den frågan blir aktuell i framtiden att via omröstning få ta ställning till om partiet ska bifalla eller avslå en skattehöjning utifrån de förutsättningar som då presenteras.
Medborgarpartiet: Nej

De flesta partier vill bygga nytt badhus kommande mandatperiod, men Folkets väl och Medborgarpartiet vill renovera och Kommunens röst vill ha folkomröstning.Foto: Berit Önell

2. Hur blir det med badhuset?
Socialdemokraterna: Ett nytt badhus ska byggas, gärna med en utomhusdel. Placering ej klart.
Vänsterpartiet: Vi vill bygga nytt med utomhusbad, nära centrum.
Miljöpartiet: Vi vill bygga ett nytt badhus i Hässleholm. Frågan måste lösas tidigt i kommande mandatperioden. Resurser ska avsättas för att få till stånd ett badhus för alla i kommunen. det ska byggas med energieffektiviseringsteknik och med bästa möjliga teknik för vatten- och luftrening.
Centerpartiet: Det ska byggas ett nytt badhus centralt i Hässleholm och samtidigt ska badhusen i kransorterna bevaras.
Liberalerna: Vi vill börja bygga ett nytt badhus under mandatperioden och kommer att arbeta för det. Först gäller det att få fram en plan för innehåll, storlek, placering, parkering, kommunikation, underlag etc.
Moderaterna: Vi vill att det byggs under mandatperioden.
Kristdemokraterna: Det är hög tid att enas om byggnation och innehåll
Sverigedemokraterna: Då det p.g.a. förorenad mark vid Qpoolen gör det extremt dyrt att bygga där, måste vi i stället bygga ett nytt badhus på sikt. Detta gör sig sannolikt bäst vid Österås, men vi ser gärna en folkomröstning för att veta Hässleholmarnas åsikt i frågan.
Folkets väl: Renovera Qpoolen snarast. Fullt möjligt tekniskt och gynnsamt ekonomiskt att renovera nuvarande badhus.
Kommunens röst:  Lämplig fråga för medborgarna att få ta ställning till i medlemsomröstning eller folkomröstning.
Medborgarpartiet: Vi anser att det skall renoveras

3. Är politikerarvodena för höga?
Socialdemokraterna: Nej, inte i förhållande till den arbetstid som man lägger ner på sitt uppdrag.
Vänsterpartiet:  Vi kan tänka oss att sänka kommunalrådslöner. Men den politiska organisationens storlek är viktig ur demokratisk synpunkt.
Miljöpartiet: Vi behandlar inte frågan i vår valmanifest. Vi värnar demokratin. De flesta kommunala politiker är fritidspolitiker. Det är självklart att de ska få en ersättning för förlorad arbetsinkomst samt en ersättning för inläsning av handlingarna och deltagande på sammanträden. Det är svårt att engagera fler i politiken i dagsläget och lämpliga ersättningar är viktiga för att fler ska kunna överhuvudtaget engagera sig.
Centerpartiet: Nej
Liberalerna: Det är rimligt att du har en skälig ersättning för det arbete du lägger ner. Vi sparar hellre på denna post genom att minska antalet nämnder.
Moderaterna: Nej, vill vi ha kunniga politiker så måste ersättningen, för de flesta, inte bli mindre än lönen om de arbetat istället. Däremot vill vi minska kostnaderna för den politiska organisationen genom färre nämnder och färre förtroendevalda.
Kristdemokraterna: Rimliga i förhållande till ansvar, tidsåtgång och arbete.
Sverigedemokraterna: Ja.
Folkets väl: Ja; Folkets väl har avsatt FV-ledamöternas överarvoden i en donationsfond.
Kommunens röst: Ja. Denna fråga har vi haft i vår app för omröstning.
Medborgarpartiet: Ja, absolut

De flesta partier i Hässleholm är ganska skeptiska till folkomröstningar. Det var många medborgare som ville ha en folkomröstning om musikpaviljongens placering och skrev på namnlistorna. Men någon folkomröstning blev det inte denna mandatperiod. I september 2015 sjöng Bjärnums manskör i paviljongen till stöd för dess bevarande i Officersparken.

4. Behövs kommunala folkomröstningar?
Socialdemokraterna: I vissa frågor.
Vänsterpartiet: Det kanske uppstår en fråga som passar, men vi har en representativ demokrati.
Miljöpartiet: Ja. En förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle är att medborgarna är delaktiga och engagerade i samhällsbyggandet. Samtidigt som samhällsengagemanget och kunnandet om samhället ökar så minskar intresset för partipolitik. Det är en utveckling som vi får anpassa oss till. Vi måste förändra det demokratiska arbetet genom att flytta makten från de slutna rummen ut till medborgarna. Vi vill använda IT-tekniken för att utveckla kommunikationen med medborgarna, ta del av erfarenheter, idéer och förslag, och presentera underlag och konsekvenser av det som föreslås. Vi vill, ge medborgarna möjlighet att lämna förslag direkt till fullmäktige, så kallade medborgarförslag. Och vi vill ha fler och bättre medborgardialoger och folkomröstningar.
Centerpartiet: Ja, i vissa särskilt viktiga frågor, men man måste komma ihåg att en korrekt genomförd folkomröstning kostar skattebetalarna flera miljoner.
Liberalerna: Ja, det är en funktion som kan användas i särskilda fall.
Moderaterna: Nej, det är dyrt och ger oftast inte ett klart utslag. Politiken måste känna av den samlade viljan hos medborgarna genom dialoger.
Kristdemokraterna: Ja, vi är positiva till direktdemokrati. I vissa mycket speciella fall kan det vara behov av folkomröstning och lyssna av folkviljan i övrigt har man valt politiker som ska besluta och ta ansvar.
Sverigedemokraterna: Ja, demokrati betyder folkstyre, och vi vill ge mer makt till folket.
Folkets väl: Endast i ytterst liten omfattning; politikernas uppgift är att på de röstandes uppdrag ta obekväma, ”svåra” beslut.
Kommunens röst: Ja, vi är positiva till direktdemokrati.
Medborgarpartiet: I viktiga frågor, Ja

5. Ska kommunen betala utbyggd kollektivtrafik?
Socialdemokraterna: I normala fall nej, det är regionens ansvar. Men ibland för att lösa problem för våra kommuninvånare kan det behövas köpas till trafik.
Vänsterpartiet: Kan vara nödvändigt.
Miljöpartiet: Vi vill ha lokaltrafiklinjer till Stoby, Vankiva och Finja.
Centerpartiet: Ja, i vissa undantagsfall. Kommunen kan även i undantagsfall låna ut pengar till staten för att snabba på en utbyggnad och sen få pengarna återbetalda.
Liberalerna: Regionen behöver ta sin del av ansvaret. Vi tycker att man kan öppna upp skolskjutsar för att förstärka kollektivtrafiken i vissa områden.
Moderaterna: Kollektivtrafik är Region Skåne och Skånetrafikens ansvar. Tillköp i mindre utsträckning kan vi acceptera att kommunen gör.
Kristdemokraterna: Vi kan vara delaktiga och/eller medfinansier,a i vissa fall kan vi ansvara för en viss sträcka.
Sverigedemokraterna: Det är i första hand Region Skånes ansvar genom sitt bolag Skånetrafiken. I undantagsfall kan kommunen stödköpa kollektivtrafik.
Folkets väl: Ja, om det bedöms vara till gagn för många kommuninvånare.
Kommunens röst: Kommunens Rösts medlemmar kommer om den frågan blir aktuell i framtiden att via omröstning få ta ställning till det.
Medborgarpartiet: Ja, vem annars

6. Ska gymnasiebussarna börja trafikera småorterna (t ex Farstorp) igen?
Socialdemokraterna: En fråga som måste lösas tillsammans med regionen. Diskussioner pågår för att öppna upp våra skolskjutsar för gymnasieeleverna och allmänheten.
Vänsterpartiet: Kan vara en bra lösning.
Miljöpartiet: Ja, det tycker vi.
Centerpartiet: Ja.
Liberalerna: Ja, se också frågan innan.
Moderaterna: Vi vill öppna upp skolbusstrafiken till allmän kollektivtrafik och på så sätt ge allmänhet, inklusive gymnasieungdomar, tillgång till busstrafik.
Kristdemokraterna: Vi undersöker möjligheterna och det är positivt om det kan genomföras. V
Sverigedemokraterna: Ja, det borde varit fixat för länge sedan!
Folkets väl: Ja, om det går att lösa på ett ekonomiskt rimligt vis, och beroende på antalet i behov av gymnasiebussen.
Kommunens röst: Kommunens Rösts medlemmar kommer, om den frågan blir aktuell i framtiden, att via omröstning få ta ställning till det.
Medborgarpartiet: Ja, det skall dom

7. Ska alla byskolor vara kvar?
Socialdemokraterna: Ja så länge det gagnar våra elever och vi följer skollagen.
Vänsterpartiet: Ja, så länge den pedagogiska kvaliten uppehålls.
Miljöpartiet: Om bra utbildning kan säkerställas, med tillgång till legitimerade lärare och bra lokaler.
Centerpartiet: Ja, så länge det finns barn i byn.
Liberalerna: För att skapa trygga effektiva skolor med god pedagogisk verksamhet vill vi prioritera skolor med fullt utbud framför mindre enheter som Ballingslöv- och Vanneberga skola.
Moderaterna: Det går inte att göra några bindande utfästelser om detta. Med rådande lärarbrist, krav på digitalisering, krav på att upprätthålla den pedagogiska standarden och de förändringar som födselstatistiken kan ge så måste allt vägas samman.
Kristdemokraterna: Varje skola/enhet måste prövas ur pedagogiskt, rationellt, ekonomiskt synpunkt men också barnperspektivet, vad som är bäst för barnet..
Sverigedemokraterna: Ja, självklart. Utan dem får vi inte behålla en levande landsbygd.
Folkets väl: Så länge BUN går med underskott måste organisationen, och därmed antalet enheter, ses över, i enlighet med konsultrapporten från 2016.
Kommunens röst: Vi har inga tankar på att lägga ner några byskolor. Kommunens Rösts medlemmar kommer om den frågan blir aktuell i framtiden att via omröstning få ta ställning till det.
Medborgarpartiet: Naturligtvis, det är stommen till en levande landsbygd

8. Ska kommunen låna ut burkinis till muslimska flickor?
Socialdemokraterna: Om burkinis ska lånas ut så ska det finnas badkläder för alla att låna vid behov.
Vänsterpartiet: Ja. Viktigt att alla barn får lära sig simma.
Miljöpartiet: Ja. En burkini kan tolkas som stöd till förtryck och ingen kvinna ska motvilligt behöva bära på den. Barnens rättighet till att delta i skolundervisning och att lära sig livräddande simning är oerhört viktigt. Det finns inget förbud mot att använda burkini i Sverige men det finns en rättighet och en skyldighet att ta del av skolundervisningen. Det finns också ett ansvar att lära ut att simma för att undvika död i våra sjöar. Sedan måste vi, alla i samhället, politiker, skolan, föreningar, mm jobba för jämställdhet och kvinnors rättigheter, självklart! Det ena inte utesluter det andra.
Centerpartiet: -Nej, såvida inte alla barn får låna badkläder.
Kommunens röst: Nej. Denna fråga har vi haft i vår app för omröstning.
Liberalerna: Nej, föräldrarna har ett ansvar att förse sina barn med utrustning så att de kan ta del av all verksamhet i skolan. Vi har skolplikt.
Moderaterna: Nej, det bidrar till att förstärka och permanenta ett kvinnoförtryck samt att det är föräldrarnas ansvar att hålla med simkläder.
Kristdemokraterna: Nej.
Sverigedemokraterna: Absolut inte! Detta kvinnoförtryck hör inte hemma någonstans i världen!
Folkets väl: Nej.
Kommunens röst: Nej. Denna fråga har vi haft i vår app för omröstning.
Medborgarpartiet: Nej, det tycker vi inte

9. Ska vi bygga ut nattdagis?
Socialdemokraterna: Ja, i egen regi
Vänsterpartiet: Ja. I kommunal regi.
Miljöpartiet: Den privata nattdagis som finns i Hässleholm kommer att få tillstånd för fler platser.
Centerpartiet: Ja
Liberalerna: Vi ska möta behovet.
Moderaterna: är behovet är större än dagens efterfrågan så kan det aktualiseras igen. Dagens efterfrågan täcks av den tillgång som finns i nuläget, 2 inskrivna barn i nattomsorg i augusti 2018.
Kristdemokraterna: Ja allt efter behov.
Sverigedemokraterna: Ja, det är av största vikt att även de som jobbar natt kan få hjälp med barnomsorg.
Folkets väl: Ja, om behovet finns, och gärna i privat regi.
Kommunens röst: Kommunens Rösts medlemmar kommer om den frågan blir aktuell i framtiden att via omröstning få ta ställning till det.
Medborgarpartiet: Ja, det är nödvändigt

Efter ombyggnaden av Järnvägsgatan är det inte tillåtet att stanna eller parkera varken utanför stationen eller kulturhuset, vilket lett till trafikkaos och mycket kritik. Flera politiska partier vill nu bygga om gatan igen. Foto: Lotta Persson

10. Ska Järnvägsgatan i Hässleholm byggas om igen?
Socialdemokraterna: Nej men vissa saker kan förbättras, ex skyltning, ett stopp på exempelvis 2:a Avenyen för bussar/bilar med ex. barn, elever och funktionsnedsatta som ska till kulturhuset mm. Området kring Magasinsgatan måste förbättras.
Vänsterpartiet: Nej, men det behövs bättre tillgänglighet och uppfräschning på västra sidan.
Miljöpartiet: Det måste bli ännu mer gång- och cykelvänligt, vid stationen och mot Andra avenyen, och så tycker vi att det blev alldeles för lite grönt. Det har annars blivit fint och trevligt, med nya kaféer och naturlig gång från stationen in i centrum. Det vore bättre om man kunde flytta på busstrafiken. Det är bra att renoveringen som diskuterades i många år blev gjord.
Centerpartiet: Nej, men skyltningen behöver förbättras och tillgängligheten samt angöringsytor på västra sidan göras bättre.
Liberalerna: Här måste justeringar till för att det ska fungera bättre. Taxiplatser, platser för av/påstigning, korttidsparkering för funktionsnedsatta etc.
Moderaterna: Ja, vi vill t.ex. göra det möjligt att stanna med bil utanför stationen för av- och påstigning, ordna uppställningsplats för taxi samt ordna handikapparkering vid stationsbyggnaden.
Kristdemokraterna: Tillgängligheten måste förbättras. Erfarenheten och klagomål talar sitt tydliga språk.
Sverigedemokraterna: Absolut skall Järnvägsgatan vara dubbelriktad. Det var ett fullständigt huvudlöst beslut att förstöra Järnvägsgatan för mångmiljonbelopp, och beslutet borde fattats i Kommunfullmäktige, i en öppen debatt.
Folkets väl: Ja, den ska öppnas för dubbelriktad biltrafik. Detta har FV lagt en motion om i kommunfullmäktige.
Kommunens röst: Ja. Denna fråga har vi haft i vår app för omröstning.
Medborgarpartiet: Inte byggas om men ändra tillbaka – Pengar, Pengar

Frågan om skyddsavstånd kring reningsverket i Hässleholm har vållat mycket debatt under den gångna mandatperioden. Efter diverse undantag och omskrivningar är det inte mycket kvar av de ursprungliga intentionerna att inte tillåta nya bostäder inom 1 000 meter. Likväl har flera befintliga bostadstomter utraderats och markerats som naturområde i den fördjupade översiktsplanen, vilket enligt ägarna sänker fastighetsvärdena. FÖP:en är överklagad av åtta personer. Foto: Berit Önell

11. Behövs 1 000 meters skyddsavstånd kring reningsverket?
Socialdemokraterna: Nej.
Vänsterpartiet: Skyddsområdet bör anpassas efter naturförhållanden och vindriktning.
Miljöpartiet:
Centerpartiet: -Nej, det betraktar vi som påverkansområde som bedöms från fall till fall.
Liberalerna: Ja, kommunen ska följa de riktvärden som finns.
Moderaterna: Ja, vi vill följa Länsstyrelsens rekommendation.
Kristdemokraterna: Vi förordar termen påverkansområde.
Sverigedemokraterna: Ja, nybyggnad skall inte ske innanför skyddsavståndet.
Folkets väl: Ja.
Kommunens röst: En fråga för de med sakkunskap. Hässleholm Vatten och Länsstyrelsen är instanser som borde kunna ge riktlinjer i denna fråga. Aktualiseras frågan i lokalpolitiken får Kommunens Rösts medlemmar uttala sig om det med faktabaserat underlag till stöd.
Medborgarpartiet: Ja

De partier som tydligt säger att Hovdalaområdet behöver skyddas bättre är MP, V, FV och MBP. MP kan tänka sig ett naturreservat. Flera andra partier har uppfattningen att området redan är skyddat, vilket inte stämmer. Dock finns förslag om att avsätta delar av området som Natura 2 000, men det har markägaren, det kommunala bolaget Hibab under mandatperioden motsatt sig. Lagstadgat samråd med länsstyrelsen har inte heller hållits inför olika åtgärder som påverkar naturmiljön. Foto: Urban Önell

12. Behöver Hovdalas natur skyddas bättre?
Socialdemokraterna: Är tillräckligt skyddat idag.
Vänsterpartiet: Ja.
Miljöpartiet: Miljöpartiet vill begränsa jordbruket i anslutningen till Finjasjön och vill att området som administreras av det kommunala bolaget HIBAB hanteras som en våtmark eller ett naturreservat.
Centerpartiet: -Nej, det finns redan skydd.
Liberalerna: Hovdalas natur behöver ett skydd och vi följer utvecklingen för att se om det framöver behöver skyddas bättre.
Moderaterna: Nej, kommunen styr redan över området genom HIBAB.
Kristdemokraterna: Vi har en bra plan men den bör fortlöpande utvärderas.
Sverigedemokraterna: Vi vill se Hovdala som det är idag, med fortsatta möjligheter för olika klubbar att nyttja fältet för aktiviteter.
Folkets väl: Ja, mot kommunala ”projekt”.
Kommunens röst: Hovdala är ett viktigt område för Hässleholms kommun. Hur området förvaltas kommer Kommunens Rösts medlemmar att få ta ställning till när förslag som berör området hanteras inom politiken. Kanske finns det idéer hos medborgarna som kan bli skarpa förslag. Kommunens Röst kommer att driva bra medborgarförslag så långt vi kan.
Medborgarpartiet: Ja, i allra högsta grad

13. Ska något eller några kommunala bolag läggas ner?
Socialdemokraterna: Nej.
Vänsterpartiet: De kommunala bolagen har bra fungerande verksamhet idag. Det bolag som ifrågasatts är Hibab och det kan finnas skäl att diskutera och fundera inom vilka områden de ska verka.
Miljöpartiet: Nej.
Centerpartiet: Nej.
Liberalerna: Vi har inte gått till val på frågan. Vi vill att detta hanteras i en helhet tillsammans med översynen av den kommunala organisationen.
Moderaterna: Vi utesluter inte sammanslagning av bolag.
Kristdemokraterna: De verksamheter som bedrivs i bolagen skall vara kvar i bolagsform men kan kanske samordnas.
Sverigedemokraterna: Vi vill att Hibab läggs ner.
Folkets väl: Ja, i första hand HIBAB.
Kommunens röst: Kommunens Rösts medlemmar kommer om den frågan blir aktuell i framtiden att via omröstning få ta ställning till det.
Medborgarpartiet: Ja, det tycker vi

Kommunens fiberutbyggnad, som inleddes 2015, har vållat debatt och Konkurrensverket har lämnat in en stämning för brott mot konkurrenslagstiftningen. Kommunen har nekat privata aktörer grävtillstånd, men har inte kunnat hålla sin tidsplan och också legat efter jämfört med andra kommuner i landet, i vintras på plats 284 av 290 i andel invånare med möjlighet till anslutning. Bilden är från kommunens fibergrävning i Hörja 2017. Foto: Berit Önell

14. Ska fibernätet drivas i kommunal regi?
Socialdemokraterna: Ja.
Vänsterpartiet: Ja.
Miljöpartiet: Fiberutbyggnad i kommunen är oerhört viktigt för att kunna leva på landsbygden. Det är bra att utbyggnaden samordnas av kommunen för att bättre använda sig av resurserna. Samarbete med privata entreprenörer behöver bli bättre.
Centerpartiet: Ja.
Liberalerna: Vi har varit mycket kritiska till hur frågan hanterats. Kostnaderna har skenat och utbyggnaden har tappat i tempo. De privata aktörerna hade sannolikt hanterat frågan bättre.
Moderaterna: Moderaterna var ursprungligen för projektet men när det visade sig att kostnaderna skenade vill vi inte gå vidare i egen regi.
Kristdemokraterna: Vi har beslut på att pröva driftformen.
Sverigedemokraterna: Vi har sågat tillvägagångssättet som man valt att bygga det på, inte ägandet. Privata aktörer skulle fått vara delaktiga i byggandet, men att kommunen står som ägare är inte fel i sig.
Folkets väl: Nej. FV har lagt initiativärende om att sälja till privata aktörer.
Kommunens röst: Ja. Grundinställningen är att kommunen ska driva fibernätet i kommunal regi. Men det har visat sig att kommunen har för låg kompetens inom detta område, det har inte skötts på ett effektivt vis. Kommunen behöver anställa kompetent folk för att kunna ta hand om denna verksamhet. Sköts denna verksamhet på ett effektivt sätt så kommer den att generera intäkter i framtiden. Dessa intäkter kommer att vara ett bra tillskott i den kommunala kassan. Vi vill ge kommunen chansen att rekrytera rätt kompetens. Kommer det inte att ske så får vi ta ny ställning i frågan.
Medborgarpartiet: Ja

15. Ska fler kommunala verksamheter bolagiseras, alternativt säljas eller läggas ut på entreprenad?
Socialdemokraterna: Nej
Vänsterpartiet: Nej.
Miljöpartiet: Vi har inga förslag om detta.
Centerpartiet: Nej, det är inte aktuellt.
Liberalerna: Se svar på fråga 13.
Moderaterna: Vi tycker att det är bra om viss verksamhet kan läggas ut på externa utförare under förutsättning av att kvaliteten inte försämras och kostnaderna inte ökar.
Kristdemokraterna: Vi har ingen sådan ambition om ytterligare bolagisering, men kan mycket väl pröva privatisering.
Sverigedemokraterna: Nej.
Folkets väl: Nej, inte i nuläget. Först måste den kommunala organisationen med nämnder/förvaltningar ses över och effektiviseras.
Kommunens röst: Kommunens Rösts medlemmar kommer om den frågan blir aktuell i framtiden att via omröstning få ta ställning till det.
Medborgarpartiet: NEJ

16. Behövs det ordningsvakter i Hässleholms centrum?
Socialdemokraterna: Ja.
Vänsterpartiet: Nej. Mer resurser till socialen och fler synliga poliser.
Miljöpartiet: Det finns redan och hur deras närvaro påverkar känslan av trygghet bland medborgarna bör utredas för att ta vidare ställning i frågan.
Centerpartiet: -Ja tyvärr, men de ska snarast bort när vi får tillräckligt många poliser, Det är statens ansvar och ska ej belasta kommuninvånarna.
Liberalerna: Vi vill har fler synliga poliser men så länge bristen av poliser finns så är vi positiva till kommunala ordningsvakter för att skapa trygghet.
Moderaterna: Ja, dessvärre lyckas inte polisen att fullgöra sitt uppdrag.
Kristdemokraterna: Ja, och mer polisbevakning.
Sverigedemokraterna: Ja, Sverigedemokraterna har motionerat om kommunala ordningsvakter som ett komplement till bristfällig polisnärvaro.
Folkets väl: Ja.
Kommunens röst: Egentligen en statlig fråga då det är polisen som ska upprätthålla lag och ordning. Men så länge det åtagandet inte kan uppfyllas måste kanske kommunen finansiera ordningsvakter. Kanske i samverkan med anda intressenter, t ex Jernhusen, Trafikverket och det lokala näringslivet.
Medborgarpartiet: Kolossalt viktigt, Ja

17. Behövs det fler platser på äldreboende?
Socialdemokraterna: Ja.
Vänsterpartiet: Ja.
Miljöpartiet: Ja, det behövs. Äldreboende ska byggas energieffektiva och bör finansieras med gröna obligationer.
Centerpartiet: -Ja, enligt prognosen.
Liberalerna: Den äldre befolkningen kommer att öka med 30% de närmaste 10-12 åren. Vi har pratat om bl a trappstegsboenden och också om fler äldreboenden/seniorboenden.
Moderaterna: Ja, på sikt kommer det att behövas.
Kristdemokraterna: Ja ,en utredning gjord av ON pekar på framtida ytterligare behov.
Sverigedemokraterna: Ja, de senaste femton åren har ungefär en tredjedel av platserna försvunnit trots en åldrande befolkning. Kraven för att få en plats har skärpts, vilket vi vänder oss emot.  Våra äldre som har byggt vårt land skall behandlas med värdighet och en god tillgång till SÄBO-platser är en självklarhet för oss.
Folkets väl: Det beror på vilken typ av boende som avses. Nya boenden planeras/pågår för närvarande.
Kommunens röst: Att det finns behov av fler platser på äldreboenden är de flesta eniga om och det finns redan en planering för det.
Medborgarpartiet: Ja

18. Behöver vi bygga fler billiga lägenheter (under nittio kronor kvadratmetern i total månadshyra)?
Socialdemokraterna: Ja.
Vänsterpartiet: Ja.
Miljöpartiet: Ja, det behövs. Miljöpartiet skriver i sitt valmanifest att 3000 nya bostäder behövs till 2030 och flera av dessa ska vara hyresrätter och billiga lägenheter.
Centerpartiet: Ja, det behövs.
Liberalerna: Vi behöver ett varierat utbud av lägenheter i kommunen. Billiga lägenheter kan vara en första lägenhet för ungdomar och också ett nödvändigt alternativ för studenter.
Moderaterna: Vi behöver fler lägenheter med rimlig hyra, bl.a. för att ge rimliga alternativ för de som önskar flytta från sin villa till mindre boende.
Kristdemokraterna: Vi behöver och håller på med byggnationer och dessa ska göras efter de behov som finns. Kan man komma ner i kostnader är det givetvis positivt.
Sverigedemokraterna: Med en ansvarsfull invandringspolitik hade vi inte haft bostadsbrist. Hässlehem skall bygga, men även privata entreprenörer bygger, men att ”bygga billigt” idag är nästan omöjligt.
Folkets väl: Statliga byggregler sätter gräns för hur billigt man kan bygga.
Kommunens röst: Givetvis bra om det låter sig göras men är svårt att uppnå om regler och byggnormer ska följas. Dessutom kan markpriser vara kostnadsdrivande. Kanske borde Hässlehem få i uppdrag att utreda hur man skulle kunna bygga för att få mindre hyra?
Medborgarpartiet: Ja

JO riktade den 3 december 2015 kraftig kritik mot Hässleholms kommuns, och särskilt tekniska avdelningens, diarieföring. Både politiker och tjänstemän behöll handlingar på sina rum istället för att diarieföra dem, i uttalat syfte att de inte skulle bli offentliga. 4 000 icke diarieförda filer hittades och extra personal fick sättas in för att registrera. Våren 2016 hölls utbildning i ämnet, men problemen med utebliven eller försenad diarieföring har fortsatt under mandatperioden.

19. Hur vill ni se till att kommunens förvaltningar följer lagen om diarieföring?
Socialdemokraterna: Genom internkontroll och utbildning.
Vänsterpartiet: Ständig påminnelse om lagen och utbildning.
Miljöpartiet: Offentlighetsprincipen finns i Tryckfrihetsförordning, en av Sveriges grundlagar. Genom utbildning och förenklade system kan vi se till att rättigheten att ta del av allmänna handlingar respekteras.
Centerpartiet: -Kommunen ska följa lagen och förslagsvis tar de olika förvaltningarna med det i sina interna kontrollplaner och följer upp att så sker.
Liberalerna: Kommunens tjänstemän ska alltid följa lagen. Ett tydligt tjänstemannaansvar stärker förtroendet för kommunens verksamhet och stärker skyddet för medborgarnas rättssäkerhet.
Moderaterna: Utbildning och bättre disciplin bland tjänstemän och politiker.
Kristdemokraterna: Vi ska givetvis följa regelverket.
Sverigedemokraterna: Det är ytterst en fråga om utbildning och attityd. Utbildningen måste förbättras, attityden är en individfråga som är svår att utbilda bort, här måste det egna ansvaret öka bland ansvariga.
Folkets väl: Tydligare rutiner, tydligare chefer som ser till att rutinerna efterföljs.
Kommunens röst: Oss veterligen finns det redan lagar och regler som täcker behovet. Brister det är det en utbildningsfråga för såväl politiker som tjänstemän.
Medborgarpartiet: Det är bara att följa lagen.

Frågan om öppna bolagsstämmor aktualiserades när en grupp medborgare, med koppling till det nybildade Medborgarpartiet ville närvara vid det kommunala bostadsbolaget Hässlehems stämma i mars i år, bland annat för att få insyn i hur bolaget agerat efter att ha blivit dömt för miljöbrott sedan falska mätprotokoll lämnats till miljökontoret. Gruppen avvisades och fick inte ens ställa frågan om att närvara. Stämmans enda ombud, kommunalrådet Lena Wallentheim (S), skyndade förbi i korridoren bakom den låsta glasdörren. Foto: Glenn Eriksson

20. Ska vi ha öppna (förutom sekretessbelagda ärenden) nämndsammanträden och kommunala bolagsstämmor?
Socialdemokraterna: Nej.
Vänsterpartiet: Nej.
Miljöpartiet: –
Centerpartiet: -Nej, det fyller inget syfte då handlingar och protokoll är offentliga handlingar (ej sekretessärenden). Det skulle enbart innebära extra kostnader för kommunen i form av ökad säkerhet och administration.
Liberalerna: Gärna, vi är för öppenhet och transparens.
Moderaterna: Det är något som måste diskuteras i den parlamentariska gruppen.
Kristdemokraterna: Bolagsstämmor kan med fördel vara öppna samma som kommunfullmäktige. Styrelse- och nämndssammanträden ska inte vara öppna för allmänheten.
Sverigedemokraterna: I princip har vi inget emot det, men vanliga nämndsmöten kan vara svåra att genomföra rent praktiskt då sammanträdesrummen oftast är ganska små. Bolagsstämmor är enklare att ordna som öppna möten.
Folkets väl:  Ja, börja med att öppna kommunstyrelsemötena samt de kommunala bolagsstämmorna.
Kommunens röst: Ja. Denna fråga har vi haft i vår app för omröstning.
Medborgarpartiet: Naturligtvis skall skall bolagsstämmor och nämndsammanträden vara öppna i den mån det är möjligt.

Sammanställt av: Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se