torsjö live

Inget underpris för villan på Åkaregatan

Inget underpris för villan på Åkaregatan

Villan på Åkaregatan såldes inte till underpris. Det har förvaltningsrätten nu slagit fast. Villan revs dock i maj, långt innan saken var avgjord i domstolen. Foto: Jeanette Ström

Kommunen sålde inte villan på Åkaregatan i Hässleholm till underpris när Jacob Karlsson fick köpa den för 480 000 kronor för att riva den och bygga flerfamiljshus. Det säger förvaltningsrätten i sin dom.

Fyra personer, alla politiker, hade överklagat försäljningen. Kommunen hävdade i sitt yttrande att Evert Storms överklagande skulle avvisas eftersom han företrädde ett parti, Medborgarpartiet. Förvaltningsrätten fann dock ingen anledning att tvivla på hans uppgift om att han överklagade som person.

Alla de klagande ansåg att fastigheten sålts till underpris, vilket förvaltningsrätten alltså inte höll med om.

Evert Storm och Folkets väls Ernst Herslow menade också att förutsättningarna för markanvisningstävlingen ändrats under tävlingens gång, från att omfatta två fastigheter till en, och att nya intressenter därför borde haft möjlighet att ge anbud efter det ursprungliga sista datumet i maj 2017. Ett anbud på en miljon kronor kom in i november, före beslutet i tekniska nämndens arbetsutskott, men politikerna fick inte vetskap om det förrän efteråt eftersom det diariefördes först en vecka senare. Förvaltningsrätten håller med kommunen om att det inte kan räknas som ett faktiskt anbud eftersom det kom in för sent.

Moderaterna Lars Johnsson och Douglas Roth hävdade i sitt gemensamma överklagande att försäljningen var olaglig eftersom den innebar att kommunen lämnade ett individuellt stöd till en enskild näringsidkare. Sådant stöd strider mot kommunallagen. Dessutom ansåg de att beslutet stred mot kommunens egna riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal.

-Genom beslutet har tekniska nämnden överskridit sina befogenheter, skrev Johnsson och Roth.

De hade anlitat en mäklare som värderat fastigheten till 875 000 kronor. Evert Storm hävdade, utifrån en beräkning av de åtta byggrätterna till 200 000 kronor per styck, att ett realistiskt värde var 1,6 miljoner kronor.

Förvaltningsrätten bedömer, liksom kommunen att priset på 480 000 kronor är marknadspriset i det aktuella fallet, främst på grund av att det var det enda giltiga anbud som kom in i rätt tid.

-Det marknadsmässiga priset på en fastighet bestäms i första hand av vad köpare är villiga att betala och lämnade bud är således den främsta indikatorn på marknadsvärdet, skriver förvaltningsrätten.

Domstolen instämmer också i kommunens argument att villkoren i markanvisningstävlingen inverkade på priset. Uppdraget var bland annat att riva den befintliga byggnaden för att uppföra ett flerfamiljshus med vissa krav på arkitektoniskt formspråk. Dessutom stod det i inbjudan till tävlingen att anbuden skulle värderas efter mer än bara pris.

Evert Storm invände även emot att ett annat bolag än det som vann tävlingen fick köpa fastigheten. Men kommunen konstaterade att båda bolagen ingår i samma koncern, Jacob Karlsson AB, vilket domstolen accepterade.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se