Gruppen-3a-328x120

Ingen snabb renovering av Vanneberga skola – men ja till förstudie av Ungdomens hus och ”Skattekollen”

Ingen snabb renovering av Vanneberga skola – men ja till förstudie av Ungdomens hus och ”Skattekollen”

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Men innan det hann bli klart begärdes ajournering och den som röstat ”fel” ändrade sig, så att motionen om Skattekollen gick igenom i mandatperiodens sista kommunfullmäktige. Foto: Berit Önell

400 000 kronor avsätts till en förstudie som ska ta fram förslag på lokal till Ungdomens hus i centrala Hässleholm. Det beslöt kommunfullmäktiges efter en lång och tuff debatt där Björn Widmark (FV) ensam argumenterade för en snabbare lösning med ett Ungdomens hus i kulturhuset och Markans verksamhet kvar på T4-området.

Ytterligare utredning blir det även om renovering av Vanneberga skola. De rödgrönas förslag om en snabb renovering gick inte igenom, trots hot om att det finns risk att skolan annars måste stängas vid nyår.

Tre tomma stolar vid detta sista sammanträde för mandatperioden avgjorde frågan om den kritiserade tjänsten ”skattekollen” som fick ja med minsta möjliga marginal efter ajournering under voteringen där en ledamot som röstat ”fel” fick ändra sig.

Lena Svensson (C) fick igenom sin motion tack vare tomma stolar i fullmäktige.

På grund av de många avhoppen från Sverigedemokraterna under mandatperioden blev tre stolar tomma. Patrik Jönsson, som nu också satsar på riksdagen, var den ende av fyra frånvarande som kunde ersättas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som Frilagts tidigare granskning visat finns brister i tjänsten Skattekollen, som kommuner kan köpa in för att ge invånarna mer insyn i hur skattepengarna används. Ekonomikontoret har också avrått och förklarat att samma insyn redan finns i kommunens årsredovisning.

-Det är en väldigt informativ och pedagogisk tjänst, sa motionären Lena Svensson (C ) som menade att det inte är så enkelt för medborgarna att själva söka efter samma information på kommunens hemsida.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) tyckte i grunden att det var en bra idé att ge medborgarna upplysning om hur skattepengarna används, men hade flera invändningar.

-Det är lite oklart vilka siffror som tjänsten ska matas med och därför finns risk att siffrorna inte blir jämförbara. Skatteberäkningen tar inte heller hänsyn till grundavdrag. Sammantaget är det inte värt priset, förklarade han.

-Inte värt priset, sa Lars Johnsson M) om Skattekollen.

Alla de borgerliga allianspartierna ville, liksom SD och FV, säga nej till Skattekollen. Normalt hade de haft majoritet i fullmäktige, men på grund av SD:s manfall kunde de rödgröna driva igenom motionen. Björn Widmark ifrågasatte dock om det gått rätt till eftersom en rödgrön ersättare, Ronny Ebbesson (MP), först röstade för att motionen skulle avslås, vilket ledde till lika röstetal. S-ledaren Lena Wallentheim begärde ajournering när det stod klart att ordförandes utslagsröst skulle avgöra. Efter pausen ville Ronny Ebbesson ändra sin röstning.

Efter granskning av videoupptagningen meddelade Douglas Roth att Ebbesson hade rätt att ändra sig eftersom voteringen inte var avslutad.

-Vi vill ha till protokollet att vi ifrågasätter om detta är riktigt hanterat. Vi accepterar inte att man i det här skedet går in och ändrar sin röstning, deklarerade Björn Widmark.

Planen för fortsatt utredning av Ungdomens hus antogs enligt förslaget med ett tillägg om att det slutliga beslutet ska tas av kommunfullmäktige.

Under förstudien ska tekniska förvaltningen ta fram ett antal olika lokalalternativ som ska redovisas till kulturnämnden senast den 30 april 2019. Kulturnämnden ska sedan ta fram kostnader för drift och verksamhetsinventarier och redovisa ekonomisk helhetsbild för respektive lokalalternativ samt ett beslutsförslag senast den 31 augusti 2019. Kulturnämnden ska tillföras 300 000 kronor i driftsbudgeten för 2019 och 2020 för en halvtidstjänst som processledare. En styrgrupp med politiker och tjänstemän ska se till att verksamheten tar ett helhetsgrepp för att stärka barns och ungas delaktighet och inflytande i Hässleholms kommun.

Ett Ungdomens hus i centrala Hässleholm har diskuterats i många år. Robin Gustavsson (KD), ordförande för den senaste utredningens politiska styrgrupp, berättade att han varit med i en sådan diskussion redan för 20-25 år sedan. Annars har det talats om att frågan utretts under elva års tid.

Björn Widmark befarade att Ungdomens hus drar ut på tiden när det nu ska göras en förstudie.

Robin Gustavsson förklarade att han var stolt över att utredningen nu kommit så här långt. Han betonade att många ungdomar varit delaktiga i den enkät som gjorts om behovet av mötesplatser. Nära 500 ungdomar svarade bland annat att de ville ha ett centralt beläget Ungdomens hus.

I bakgrunden finns också en motion av fullmäktiges yngste ledamot, Kenny Hansson (M), om att ge större möjligheter för ungdomar att ”komma in i debatten”.

Björn Widmark kritiserade både den gjorda utredningen, som kostat 600 000 kronor, och förslaget till fortsatt förstudie i skarpa ordalag och påminde om att FV i tio år drivit frågan om ett centralt beläget Ungdomens hus.

-Snömos, var hans dom.

-Jag har läst igenom allt i utredningen. Den säger ingenting, det ser fint ut, men det är bara det vi sagt hela tiden, sa han, men tyckte att avsnittet om hur andra kommuner skapat Ungdomens hus var användbart.

Han befarade att projektet nu bara kommer att dra ut på tiden om det ska utredas mer.

-Risken är att det inte kommer att bli de som är ungdomar nu som får glädje av det, sa han.

Istället ville han redan i höst börja förbereda ett Ungdomens hus i kulturhuset och menade att det skulle kunna stå klart redan till nästa sommar. Han ville att fullmäktige skulle ta till sig förslaget och ritningarna från en grupp på sex ungdomar som vill använda Turistbyråns tidigare lokal tillsammans med utställningshallen till ett Ungdomens hus.

För att få till detta begärde Björn Widmark återremiss, vilket fick flera andra ledamöter att kritisera honom för att vilja förhala Ungdomens hus och även för att inte lyssna på ungdomarna.

-Du säger att vi förhalar, men det är ju du som går upp och begär återremiss, sa Iréne Nilsson (S).

-Björn, ofta har du rätt, men här har du helt fel, sa Hanna Nilsson SD) när Björn Widmark inte ville utreda Ungdomens hus mer.

-Björn, ofta har du rätt, men här har du helt fel, sa Hanna Nilsson (SD) som varit med i styrgruppen tillsammans med Robin Gustavsson och Joachim Fors.

Hon uttryckte glädje över att alla nu verkade vara överens – utom Björn Widmark.

-Vi vill ha ett Ungdomens hus så fort som möjligt, men för den långsiktiga planeringen krävs de här pengarna. Det får inte rinna ut i sanden som det gjort innan, sa hon.

Både Lena Wallentheim och Kenny Hansson berättade att de mött väljare som i valstugorna sagt att de absolut inte ville ha Ungdomens hus i kulturhuset.

-Det är oansvarigt att lägga det i kulturhuset utan att utreda det, sa Kenny Hansson.

John Bruun påminde om att Björn Widmark för ett halvår sedan klagade på att ungdomar uppträdde störande på biblioteket.

-Ska vi nu ha flera av samma sort i samma hus, undrade han.

Det fick Björn Widmark att undra hur han och andra såg på ungdomarna.

-Ni målar upp en bild av ungdomar som ni inte vill ha i kulturhuset. Men det är väl inte buset på stan som ska flytta in i ett Ungdomens hus?

Debatten blev stundtals hätsk. Fullmäktiges ordförande Douglas Roth röt ifrån ett par gånger, bland annat när Björn Widmark talade om inkompetent handläggning.

-Det finns inga inkompetenta i den här församlingen, sa Roth.

Voteringen om återremissen slutade 55-3, där Widmark förutom FV:s två röster fick en från SD-sidan.

Joachim varnade för att Vanneberga skola kan behöva stängas redan efter höstterminen om renoveringen inte påbörjas.

Vanneberga skola är nu i farozonen för nedläggning, att döma av de rödgrönas uttalanden när fullmäktige återremitterade deras initiativärende om att tillskjuta två miljoner kronor till renovering redan i år.

Enligt de rödgrönas uppgift finns ett totalt renoveringsbehov på 8,6 miljoner kronor på Vanneberga skola.

-Det som bekymrar mig är att om vi inte gör något nu tror jag att Vanneberga skola stänger den 1 januari, sa Joachim Fors och Per-Åke Purk (V) stämde in.

SD, som gått till val på en renovering av skolan, ställde sig bakom återremissen.

– SD menar att en långsiktig planering krävs för Vanneberga skola och att det är oansvarig hantering av skattebetalarnas pengar att besluta utan bredare underlag, skrev Hanna Nilsson och Ulf Berggren i sitt yrkande på återremiss.

Fullmäktige avslog SD:s motion om förbättrad vattenrening i reningsverket. Ulf Berggren och Johan Kronquist ville att installation av kol- och medicinfilter, filter för uppsamling av microplaster och ett automatiskt varningssystem som känner av inkommande föroreningar skulle införas i ägardirektiven till Hässleholms vatten. De fick mest mothugg från miljöpartisten Hans-Göran Hansson, ledamot i Hässleholms vattens styrelse, som hellre talade om att i första hand ta itu med föroreningarna vid källan.

Motionen fick annars beröm från både höger och vänster, men Lars Johnsson (M) ville avvakta andra kommuners test av ny teknik och Camilla Lindoff (S) ville satsa på biologiskt nedbrytbart granulat i konstgräsplaner.

-Men den största delen microplaster kommer från våra kläder. 15 000 miljarder plastpartiklar per år kommer ut från svenska avlopp, förklarade Johan Kronquist.

Björn Widmark föreslog att en process för att förnya reningsverkets miljötillstånd skulle inledas så snart som möjligt för att skapa beredskap inför framtida krav.

-Det blir en lång process, väldigt lång och det är kanske inte rätt väg, protesterade Hans-Göran Hansson, vilket fick Widmark att mena att det just därför var rätt att sätta igång.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se