torsjö live vers2

Länsstyrelsen säger nej till fortsatt enduro på Hovdala

Länsstyrelsen säger nej till fortsatt enduro på Hovdala

Miljöchefen Sven-Inge Svensson hade rätt att säga nej till förlängd dispens för endurokörning på Hovdalaområdet. Länsstyrelsen avslår FMCK:s överklagande. Foto: Urban Önell

Enduroklubben FMCK får inte fortsätta sin verksamhet på Hovdala när dispensen går ut nästa sommar. Länsstyrelsen instämmer därmed i miljöchef Sven-Inge Svenssons kritiserade nej till fortsatt dispens och avslår klubbens överklagande.

Länsstyrelsen slår fast att verksamheten är olämplig på området med dess höga natur-, kultur, och friluftsvärden. Problemet är främst att endurokörningen innebär störande buller och att Hovdalaområdet ska vara ett bullerfritt område.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell

Detta är också vad miljönämnden tidigare sagt. 2016 fick klubben dispens sedan det uppdagats att verksamheten pågått utan tillstånd sedan 2003. Syftet var att klubben skulle få tid att hitta en lämplig plats för en ny bana. Dispensen har sedan förlängts till den 30 juni 2019.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I början på juni i år fanns ett förslag på en flytt till Torsjö, men då lyftes ärendet ut från byggnadsnämndens dagordning för att kommunalråden skulle träffa klubbens företrädare. I augusti lade byggnadsnämnden ner ärendet för att kommunledningen ville verka för att endurobanan skulle vara kvar på Hovdala.

Men tidigare under sommaren hade Sven-Inge Svensson sagt nej till en ansökan från klubben om ytterligare tre års dispens. Han lyfte inte upp ärendet till nämnden eftersom det var semestertider och han bedömde att ett nej var i linje med miljönämndens tidigare beslut. Det ledde till kritik från flera politiker. Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) ansåg att miljöchefen hade överskridit sina befogenheter. Den ende politiker i byggnadsnämnden som uttryckte att han inte ville ha kvar banan på Hovdala var Hans-Göran Hansson (MP).

Miljönämndens ordförande Christer Jönsson ifrågasatte också sin miljöchefs beslut, men tvingades gå med på att beslutet var korrekt fattat enligt delegation. Det gick inte heller att riva upp eftersom det redan var överklagat och låg hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen motiverar sitt beslut både utifrån kommunens egen översiktsplan från 2007, där området pekas ut som bullerfritt, och utifrån miljöbalken. Översiktsplan säger dessutom att det är ett område där det är av särskild betydelse att bullerfriheten utvecklas. Kommunens ställningstagande säger att nya bullrande verksamheter inte ska tillåtas inom eller i anslutning till det bullerfria området. Enligt planen är fritidsverksamheter som bullrar ofta direkt olämpliga. Enduroverksamehten som ofta bedriver träningar och tävlingar tillåts ej.

– Kommunen har således i vart fall sedan år 2007 tagit tydlig ställning till att klubbens verksamhet, på grund av störande buller, inte är lämplig i området, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Länsstyrelsen påtalar att det inte framkommit att kommunens ambition för området ändrats sedan översiktsplanen antogs. Att tiderna för klubbens verksamhet i dagsläget är begränsade leder inte till någon annan bedömning än att endurobanan är olämpligt placerad på Hovdala. Inte heller klubbens uppgifter om att verksamheten är till nytta för den biologiska mångfalden.

Enligt länsstyrelsen har ett förbud för enduro på Hovdala stöd i miljöbalken, något som slogs fast av länsstyrelsen även när miljönämndens beslut från 2016 överklagats.

Länsstyrelsen anser inte att det är orimligt att FMCK får välja en lämpligare plats för sin verksamhet.

– Den tid som klubben fått på sig att flytta överstiger tre år. Att klubben trots det inte blivit klar med någon alternativ lokalisering kan inte ges någon avgörande betydelse.

Länsstyrelsen anser att miljönämnden, eller egentligen miljöchefen på delegation, haft fog för sitt beslut att inte medge ytterligare förlängning av dispensen.

– Länsstyrelsen finner att de allmänna intressena som talar för förbudet väger tyngre än klubbens intresse av att kunna bedriva sin verksamhet på just den aktuella fastigheten, står det i beslutet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se