Gruppen-3a-328x120

Kommundirektören fortfarande chef över miljöchefen trots risk för jäv

Kommundirektören fortfarande chef över miljöchefen trots risk för jäv

Länsstyrelsen hänvisade till regeringsformen och varnade för jäv och otillbörlig påverkan på grund av att kommundirektören i Hässleholm var chef över miljöchefen. Enligt länsstyrelsen bör miljöchefen istället vara anställd av miljönämnden. Dessutom var miljöchefen Sven-Inge Svensson sedan 20 år tillbaka inte formellt anställd som miljöchef. Nu har han fått ett nytt anställningskontrakt – men det är undertecknat av kommundirektören på kommunstyrelsens uppdrag.

– Jag har inte varit med i diskussionen. Detta har kommundirektören skött, säger Lars Johnsson (M), ordförande i kommunstyrelsen.

I framtiden är det inte säkert att det kommer att finnas någon miljöchef  i kommunen.

Kommunchef Bengt-Arne Persson. Foto: Urban Önell

Länsstyrelsen uppmanade i sitt beslut i maj i år kommunen att vidta åtgärder på fem punkter och återrapportera dem senast den 31 oktober.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Länsstyrelsen var kritisk till att kommundirektören som anställd av kommunstyrelsen och med ansvar för samtliga förvaltningschefer, inklusive dem som bedriver miljöfarlig verksamhet, är den som håller medarbetar- och lönesamtal med miljöchefen.

-Kommunens nuvarande förvaltningsorganisation är i detta avseende inte fri från jäv, skriver länsstyrelsen.

Kommundirektör Bengt-Arne Persson svarade vid tillsynsbesöket den 31 oktober 2017 länsstyrelsen att han inte påverkar myndighetsutövningen inom miljönämnden. Däremot ingår det i hans uppdrag att försöka hitta ”samförståndslösningar”.

Sven-Inge Svensson hade en provanställning 1997-1998, men i anställningskontraktet står det att det är en tidsbegränsad anställning på ett år som miljöchef. Nio månader efter tillsynsbesöket och två månader efter länsstyrelsens beslut hade kommunen inte gjort något åt Sven-Inge Svenssons anställningskontrakt. När Frilagt då ställde frågor tog det bara en timme innan ett protokoll från kommunstyrelsen 1998 hittades och mejlades till både tidningen och Sven-Inge Svensson. Av protokollet framgår att kommunstyrelsen beslutat tillsvidareanställa honom.

– Vi ska titta på det här, både ur arbetsrättslig synpunkt och i övrigt. Vi får ta en diskussion med kommunjuristen, sa då personalchef Marie Söderqvist.

Men så mycket diskussion verkar det inte ha varit. Kommunjuristen Magnus Gjerstad vet inte varför miljöchefen fortfarande inte är anställd av miljönämnden, men ser det inte som något problem.

– Jag har inte upplevt att han skulle känna sig förhindrad att ingripa i något ärende. Jag tror att det beror mer på den personliga integriteten. Även den som är anställd av miljönämnden skulle kunna bli utsatt för påtryckningar, säger han.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell

Sven-Inge Svensson själv menade att det inte är något problem så länge kommundirektören och kommunstyrelsen inte lägger sig i myndighetsuppdraget.

Bengt-Arne Persson svarar nu Frilagt per mejl.

– Miljöchefen är sedan tidigare anställd av kommunstyrelsen och det har inte funnits skäl till att ändra det. Enligt kommunstyrelsens delegeringsregler ska anställande av förvaltningschef ske av Ksau och detta gäller tills annat beslut tas, skriver han.

Lars Johnsson förklarar att han inte fördjupat sig i vad regelverket säger.

Borde ni inte diskutera det när tillsynsmyndigheten uttalar sig så tydligt?

– Det är möjligt att vi har pratat om det, men det är inget jag kan dra mig till minnes, säger Lars Johnsson.

I framtiden är det inte säkert att det kommer att finnas någon miljöchef i Hässleholms kommun.

– Nu vet vi att vi har en förestående organisationsförändring. Diskussion pågår om att slå samman miljönämnden och byggnadsnämnden. Då kan man ha en gemensam förvaltningschef. Eventuellt kan vi ändå välja att ha en miljöchef. Vi har bett juristerna titta på om det finns en jävsproblematik där, säger Lars Johnsson.

Länsstyrelsen uppmanade också miljönämnden att uppmärksamma frågan om jäv när ärenden i kommunala bolag och nämnder behandlas och där ledamöter i miljönämnden även har uppdrag i dessa organ.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

Kommunen svarar att det är uppenbart att berörd ledamot inte ska närvara när vissa ärenden hanteras i nämnden. Det är dock den enskilde ledamotens ansvar att anmäla jäv. Rutinen är att ordföranden eller nämndssekreteraren påminner och frågar om någon vill anmäla jäv. Miljönämnden påpekar att jäv även omfattar exempelvis uppdrag i föreningar och jäv i förhållande till släkt och vänner.

– Det krävs därför att den enskilde ledamoten har den kunskap som behövs för att undvika jäv, skriver kommunen i svaret till länsstyrelsen.

Kommunen har därför också utbildningar för alla förtroendevalda.

Kommunen håller med länsstyrelsen om att det är en bra idé att ta fram ett skriftligt styrdokument om risken för jäv, otillbörlig påverkan och intressekonflikter som kan vara förtroendeskadliga. Kommunen har därför för avsikt att inleda ett sådant arbete.

Länsstyrelsen uppmanade även byggnadsnämnden att vidta åtgärder för att åtgärda sina bristande resurser för naturvårdstillsyn, det vill säga kontroll av att strandskyddet följs.

Byggnadsnämnden svarar att den idag inte har någon möjlighet att påbörja tillsyn enligt miljöbalken.

– Förutsättningen är att resurser avsätts för ändamålet, skriver byggnadsnämnden.

Bedömningen är att det behövs två heltidstjänster under två år och en heltidstjänst på längre sikt.

– Kommunen har så stora områden som inte varit föremål för någon tillsyn, utöver enstaka anmälan, under många år.

Byggnadsnämnden anser att det bästa vore ett samarbete med miljönämnden för denna tillsyn där miljönämnden, som sköter all annan tillsyn enligt miljöbalken, tar över ansvaret. Samordningsvinster kan i så fall göras. Ekologtjänst finns idag på stadsbyggnadskontoret och den kan bidra, men enligt byggnadsnämnden skulle ytterligare ekologkompetens behövas. Cirka 25 procent av kostnaden väntas kunna täckas av avgifter. Byggnadsnämnden erbjuder också drönare och drönarpilot. Hanteringen av strandskydd i detaljplan och översiktsplan måste dock ligga kvar under byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen ville också att miljönämnden skulle tydliggöra vilken tillsyn som är finansierad via avgifter respektive kommunbidrag.

– Miljönämnden arbetar ständigt med att förfina verksamhetsplanen och planeringen och länsstyrelsens synpunkter kommer att vägas in framöver på ett rimligt sätt. Att redovisa på varje punkt i tillsynsplanen riskerar att öka den administrativa bördan till en nivå som inte står i proportion till nyttan, svarar miljönämnden bland annat.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se