torsjö live vers2

Revisorerna anser kommunens ekonomi alarmerande

Revisorerna anser kommunens ekonomi alarmerande

– Utvecklingen av kommunens ekonomi är alarmerande och det är av yttersta vikt att alla ansvariga agerar för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Det skriver revisorerna i sin bedömning av delårsrapporten där prognosen är att kommunens resultat för 2018 blir minus 27,2 miljoner kronor, en budgetavvikelse på cirka 35,1 miljoner kronor.

En orsak till kommunens minusresultat är skolverksamhetens ökade kostnader. Foto: Berit Önell

Revisionsfirman Ernst & Young står bakom den översiktliga granskningen av delårsrapporten per den 31 augusti. Revisorernas bedömning ska behandlas tillsammans med delårsrapporten i kommunfullmäktige.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Slutsatsen är bland annat att kommunen inte når upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Kommunen har enligt lagen tre år på sig att återställa underskottet.

Kommunen förväntas inte heller uppnå något av de finansiella mål som kommunfullmäktige beslutat. Revisorerna vänder sig därför emot delårsrapportens formulering om att kommunen delvis uppnår målsättningen om god ekonomisk hushållning.

Det övergripande målet är att kommunen ska ha en god ekonomi. Detta fördelar sig på två utvecklingsmål: en god kostnadskontroll och en hållbar investeringstakt. Inget av dem nås alltså i år.

Ett problem är att nettokostnaderna ökar mer än nettointäkterna. 2013 var posterna i princip lika stora. 2018 beräknas skatteintäkterna sluta på 79,4 miljoner kronor under nettokostnaderna. Om utvecklingen fortsätter i samma takt skulle det innebära ett underskott på cirka 100 miljoner kronor för 2019.

– Utvecklingen är ur ett långsiktigt perspektiv ohållbar. Kraftfulla åtgärder behöver vidtas för att vända utvecklingen, skriver Ernst & Youngs revisorer.

Underskotten är störst i barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden.

Fiberutbyggnaden är även i år en av kommunens största investeringar. Foto: Berit Önell

Revisorerna kommenterar också att investeringsnivån är omfattande och att låneskulden ökat kraftigt de senaste fem åren. I år väntas den öka till cirka 854,5 miljoner kronor. Investeringsmålet innebär att investeringarna ska vara självfinansierande under en rullande femårsperiod. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden den senaste femårsperioden ligger på bara 46 procent.

Bland de större investeringarna nämns fiberutbyggnaden, förskolor på Ljungdala och i Sösdala, IT-utrustning och ombyggnad av Vittsjö skolkök.

Revisorerna anser att kommunen når upp till kravet på god redovisningssed, med undantag för att en sammanställd redovisning saknas. De påpekar också att kommunen i delårsrapporten borde upplyst om en pågående tvist med tidigare ägaren av Hessleholm Network. Ingen reservering av medel har bedömts nödvändig på grund av tvisten.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se