torsjö live vers2

Extra pengar till undersökningar kring mystisk bäck

Extra pengar till undersökningar kring mystisk bäck

Nu ska Sötekärrsbäcken nedanför reningsverket undersökas ordentligt, liksom grundvattnet på båda sidor om den förorenade bäcken som vintertid ofta är oförklarligt uppvärmd. Foto: Berit Önell

Länsstyrelsen anslår ytterligare 200 000 kronor till forskningsprojektet om Finjasjön. Pengarna ska gå till undersökningar kring den förorenade och oförklarligt uppvärmda Sötekärrsbäcken och den misstänkta tippen strax intill samt till provtagning av miljögifter i Finjasjöfisk.

Länsstyrelsen har lämnat ett förhandsbesked till kommunen om att det extra bidraget beviljas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Pengarna är inte formellt beslutade, men vi räknar med att göra det inom kort, säger Kristian Wennberg, chef för vattenenheten på länsstyrelsen i Skåne.

Han förklarar att länsstyrelsen ser satsningen som en del av Finjasjöprojektet, det treåriga forskningsprojektet som sedan tidigare beräknats kosta 1,4 miljoner kronor. 944 300 kronor kommer från Havs- och vattenmyndigheten, 300 000 från länsstyrelsen och 200 000 från kommunen.

Huvudsyftet med projektet är att undersöka hur stor näringsbelastningen från interna och externa källor får vara om Finjasjön ska uppnå god status samt utreda de försämringar som observerats de senaste åren.

Sötekärrsbäcken mynnar i Finjasjön, nära reningsverket och Sjörröd, men har inte bedömts påverka sjön så mycket eftersom flödet är så litet. Den lilla bäcken är dock gravt förorenad av ämnen som tyder på påverkan av både avlopp och deponi. Enligt flera vittnen har kommunen också haft en olaglig tipp strax norr om bäcken där farligt avfall tippats, bland annat fenol och oljor.

I januari 2016 berättade Frilagt om att temperaturen i bäcken var cirka tio plusgrader trots flera minusgrader i luften.

Både Hässleholms vatten och kommunen genom tekniska nämnden har tidigare vägrat följa miljönämndens krav på att undersöka bäcken. Hässleholms vatten hävdade felaktigt att avlopp aldrig släppts ut i bäcken.

Miljönämnden vände sig då istället till tekniska nämnden som menade att den inte var ansvarig eftersom bäcken har många ägare genom ett så kallat dikningsföretag. Efter överklagande fick tekniska nämnden rätt i länsstyrelsen som uppmanade miljönämnden att åter vända sig till Hässleholms vatten. Men miljöchef Sven-Inge Svensson valde istället att kräva att tekniska nämnden tog fram en provtagningsplan för tippen efter att miljöinspektörer grävt och borrat på platsen och både hittat avfall och känt sötaktig lukt som skulle kunna vara fenol. Även det kravet upphävdes av länsstyrelsen.

– Det är viktigt att komma vidare nu så att vi inte fastnar i käbbel, säger Kristian Wennberg.

Därför har länsstyrelsen tagit initiativet och står för kostnaderna för att undersöka vatten och sediment i bäcken samt grundvattnet på båda sidor om den.

– Vi ska göra mätningar för att se om något läcker ut från tippen, säger Kristian Wennberg.

Han tycker att de värden som tidigare mätts upp i bäcken är väldigt märkliga.

– Nu vill vi gå till botten med det här och se om vi kan hitta någt, säger han.

Länsstyrelsens extra anslag ska också användas för att undersöka miljögifter i Finjasjöfisk.

Undersökningarna blir ett nytt delprojekt i det större forskningsprojektet, liksom provtagning av fisk som ska följa upp tidigare analyser. En undersökning 2012-2013 visade låga nivåer av bland annat tungmetaller. Då undersöktes även bland annat DDT.

Analysföretaget Regito, med lång erfarenhet av restaureringsarbete i Finjasjön, ska göra undersökningarna i det nya delprojektet som, liksom hela forskningsprojektet, leds av miljöchef Sven-Inge Svensson.

Fenol är ett av de ämnen som ska analyseras i bäcken och grundvattnet däromkring, men provtagningsplanen är inte klar än.

– Det ska bli en bred screening med ett stort antal ämnen. Vi har förslag på ett 100-tal, säger limnologen Heléne Annadotter på Regito.

2012-2015 undersöktes förekomsten av nervgiftet BMAA i fisk från Finjasjön. Det visade sig att koncentrationen av giftet, som bland annat kan orsaka Alzheimers och den obotliga och dödliga sjukdomen ALS var högre i fisk från Finjasjön än från Östersjön. Forskarna ställer sig frågan om det kanske kan bero på att fisken inte kan undvika giftet i ett mindre vatten. Studierna visade också ett samband mellan fiskens upptag av BMAA och av kvicksilver.

Styrgruppen för forskningsprojektet, där Sven-Inge Svensson är ordförande, hade ett avstämningsmöte för en vecka sedan då de kommande undersökningarna diskuterades. I styrgruppen ingår också företrädare för tekniska förvaltningen, Hässleholms vatten och länsstyrelsen. Forskare från flera universitet medverkar i projektet. Det som påbörjats sedan starten i oktober är bland annat en undersökning av kiselalger i Finjasjön.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se