torsjö live vers2

Hässleholms vatten förnekar avloppsvatten i dagvattnet

Hässleholms vatten förnekar avloppsvatten i dagvattnet

Här kommer det förorenade vattnet till dammen ur den vänstra kulverten. På fredagen rann avloppsvatten från båda rören. Hässleholms vatten förnekar att avloppsvatten bräddar in i dagvattensystemet och svarar inte på uppmaningen att lägga upp en utredning för att hitta anledningen till föroreningen. Foto: Berit Önell

Kommunens va-bolag Hässleholms vatten förnekar bräddning av avloppsvatten till dagvattensystemet, trots de senaste veckornas synliga rester av toalettpapper, kondomer med mera i dagvattendammen vid Sjörröd, mitt emot reningsverket vid Södra Kringelvägen.

Analysföretaget Regitos analyser i dammen indikerar också avloppsvatten genom kraftigt förhöjda fosforvärden. Men Hässleholms vatten redovisar i sitt svar till miljökontoret på fredagen egna provtagningar som visar lägre nivåer – och vägrar svara på miljökontorets fråga om hur Hässleholms vatten vill lägga upp en utredning för att finna anledningen till föroreningen.

På fredagseftermiddagen såg vattnet ännu sämre ut med tjocka oljiga klumpar.

Det handlar enligt miljöchef Sven-Inge Svensson om avloppsvatten.

Miljökontoret besökte platsen den 5 december och kunde då bekräfta det som anmälaren Linus Jepsson sett där. Vattnet i dammen var gråaktigt och grumligt. Inte bara misstänkt avloppsvatten utan även mikroplaster i form av gummigranulat av den typ som används för att fylla på konstgräsplaner observerades och dessutom olja. Oljan syntes samtidigt i Linus Jepssons dricksvattenbrunn och i Finjasjön.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi anser att det finns skäl att misstänka att spillvatten läcker in via dagvattenledningar till den västra av dagvattendammarna, norr om södra Kringelvägen, skrev miljökontoret till Hässleholms vatten.

Snabbt svar krävdes med anledning av den stundande jul- och nyårshelgen.

– Med anledning av förestående helger vill vi ha ett snabbt svar på hur ni vill lägga upp en utredning för att finna anledningen till föroreningen av närsalter och gummigranulat. Återkom till miljökontoret så snart som möjligt eller senast den 21 december 2018.

Svaret från Hässleholms vatten kom in först på fredagen och innehåller alltså bara försök att motbevisa det som miljökontoret anser bekräftat och som finns dokumenterat på ett stort antal bilder.

Hässleholms vattens skrivelse är inte undertecknad, men bolagets anonyma företrädare försäkrar att de ansvariga är tacksamma för uppgifter om eventuella felaktigheter som upptäcks av orolig allmänhet och att man tar informationen på största allvar.

Hässleholms vatten förklarar att de gröna kulorna av gummigranulat hittats även längre upp i dagvattensystemet och att undersökningen av detta fortgår. Därefter meddelas att flera besök och extra provtagningar av vattnet har genomförts efter det att miljökontoret gjort bolaget uppmärksamt på klagomålet.

Hässleholms vattens extra provtagningar av den västra dammen den 14 och 20 december visar på koncentrationer av totalfosfor på under 0,1 milligram per liter. Regitos värde var 0,255 den 4 december. När Linus Jepsson några dagar tidigare tog ett prov vid inloppet till den västra dammen fick Regito ett mätvärde på 1,63, vilket kan vara i underkant eftersom mätaren gick i taket.

Normalt ska koncentrationerna i dammarna, både vid Sjörröd och Björklunda, enligt Hässleholms vatten ligga på mellan 0,04 och 0,1 milligram per liter medan orenat avloppsvatten har en halt på runt 5,0 milligram per liter.

Den 12 december genomfördes en ordinarie provtagning som visade 0,15 milligram per liter i dagvatten från Björklunda dagvattensystem intill Magle våtmark och 0,14 vid Maglekärrsbäckens utlopp i Finjasjön. Värdet ska alltså ha sjunkit, trots att vattnet från Sjörrödsdammarna ansluter mellan dessa provpunkter via det så kallade våtmarksfiltret, dammen närmast reningsverkets kontorsbyggnad.

– Den initiala undersökningen tyder således inte på någon pågående bräddning av systemet, skriver Hässleholms vatten som slutsats.

På torsdagen, innan svaret kom, förklarade miljöchef Sven-Inge Svensson att han såg mycket allvarligt på föroreningarna.

– Det kan vara en smittorisk om vi har sanitärt avloppsvatten i dagvattnet. Det genomgår då ingen rening alls. Det är ingen jättepåtaglig smittorisk, men det här är allvarligt och måste utredas, sa han.

På fredagen svarar han inte när Frilagt ringer. Han skriver bara ett sms med en kort kommentar som visar att han inte är nöjd med Hässleholms vattens svar.

– Jag anser att det finns anledning att undersöka detta vidare, skriver han.

Han konstaterar att det enligt Hässleholms vattens senaste mätningar inte för närvarande läcker ut något spillvatten (avloppsvatten) i dagvattensystemet. Dock påpekar han att det även 2017 fanns förhöjda fosforvärden där.

Länsstyrelsen har också fått anmälan om problemen, men där händer inte mycket eftersom tillsynen över reningsverket har delegerats till kommunen.

Gerd Lundquist, chef för länsstyrelsens miljötillsynsenhet, säger dock att diskussionen om återkallande av tillsynen över Hässleholms avloppsreningsverk fortsätter.

– Vi diskuterar det, men har inte kommit till punkt, säger hon.

Detta är en av fyra olika delar i länsstyrelsens engagemang kring reningsverket. Gerd Lundquist förklarar att länsstyrelsen också bidrar med tillsynsvägledning, som även omfattar reningsverket, råd kring va-planeringen i kommunen samt recipientprovtagning via det nystartade forskningsprojektet om Finjasjön där Havs- och vattenmyndigheten står för större delen av kostnaden.

På fredagen såg det ut att ligga oljeklumpar vid inloppet till den västra dammen.

När det gäller va-planeringen ingår dagvattensystemet till viss del.

– Det ska ses över så det fungerar och utökas om det behövs, säger Gerd Lundquist och berättar att ett ordinarie möte om Hässleholms va-planering ska hållas den 1 april.

Hon berättar att hon haft kontakt med kommunens miljökontor angående det förorenade dagvattnet kopplat till dricksvatten.

– Kommunen säger sig ha varit ute och tittat på dricksvattenproblematiken och trott att det kan finnas ett samband med ett byggprojekt och att olja kan ha kommit därifrån via dagvattnet, säger hon.

Men den som besökt dammarna under de senaste veckorna får knappast intrycket att det handlar om ett tillfälligt utsläpp. På fredagseftermiddagen är vattnet i både Björklundadammen och Sjörrödsdammen grumligare än tidigare och diverse smuts och oljeliknande klumpar flyter runt. Ett oljeliknande skikt syns fortfarande på ytan.

Linus Jepsson förstår inte varför de ansvariga myndigheterna inte agerar.

– Det hade varit bättre om miljökontoret eller länsstyrelsen tog nya prover. Då skulle det förhoppningsvis bli opartiskt och vi kan få slut på detta. Men proverna måste tas vid piporna där vattnet rinner in till den västra dammen, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se