torsjö live vers2

Detaljplan för Sjörröds gård pausad Politiker vill inte upplösa vägsamfällighet

Detaljplan för Sjörröds gård pausad Politiker vill inte upplösa vägsamfällighet

Kommunen har nu pausat detaljplanen för Sjörröds gård och meddelat lantmäteriet att den inte ser anledning att upplösa vägsamfälligheten. Nyligen var kommunens hållning att gå ännu längre än Sjörröds gårds ägare Johan Barnekow och upplösa hela vägsamfälligheten. Den blå och gröna biten skulle då gå till en av kommunens fastigheter, den röda till Barnekow och den gula till lantbrukaren Bjerkemo.

Kommunen verkar nu ha svängt om exploateringen av Sjörröds gård. Stadsbyggnadskontorets tjänstemän har pausat detaljplanearbetet.

– Vi har paus igen i dialog med Barnekow och utifrån att den fördjupade översiktsplanen fortfarande inte har blivit behandlad på förvaltningsrätten, meddelar planchef Gertrud Richter.

Politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott anser att det inte finns anledning att upplösa vägsamfälligheten på området i nuläget. Deras synpunkter, som står i strid med tidigare tjänstemannaskrivelse, har nu skickats till Lantmäteriet.

Tekniska nämndens nye ordförande Torsten Nilsson (M) har undertecknat skrivelsen till lantmäteriet. Foto: Exakta Creative

Tekniska nämndens nye ordförande Torsten Nilsson (M) har undertecknat skrivelsen till lantmäteriet som var ett extraärende vid arbetsutskottets sammanträde i torsdags.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det kom upp som ett förslag från Ernst Herslow (FV), berättar Torsten Nilsson.

Arbetsutskottet var dock enigt om ordalydelsen. Ordinarie ledamöter i utskottet är, förutom Torsten Nilsson, Ulf Berggren (SD) och Benny Petersson (S). Ernst Herslow och Roger Wirödal (KD) är ersättare.

I skrivelsen konstateras att kommunen är ägare till 13 av de fastigheter som ingår i vägsamfälligheten för vägen s:24. Totalt finns cirka 170 delägare.

Sjörröds gårds ägare Johan Barnekow har ansökt om att vägen ska tas bort från hans ägor för att han ska kunna bygga flerfamiljshus där. Lantmäteriet hade sammanträde om saken den 18 december och berörda kan lämna synpunkter fram till den 31 januari. Kommunens exploateringsavdelning har redan skickat en skrivelse med begäran om att ännu mer av vägen ska regleras till närliggande fastigheter och att hela vägsamfälligheten ska upplösas.

Tekniska nämndens arbetsutskott hänvisar nu till att den nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 9 januarai stoppade det planprogram för Sjörröds gård, Torshem och Garnisonsområdet som antogs så sent som i december. Dessutom konstaterar politikerna att en omprövning av den fördjupade översiktsplanen är aviserad och att området ligger inom det utpekade säkerhetsområdet på 1 000 meter runt reningsverket.

Förslaget kom från Ernst Herslow (FV). Foto: Berit Önell

– Med hänsyn till ovanstående finns det ingen anledning att nu upplösa samfälligheten, skriver de.

Torsten Nilsson säger att han inte vet var ärendet kommer att sluta.

– Vi vilar på hanen så länge, så får vi se hur det utvecklar sig, säger han.

Området är nu borttaget från detaljplanekartan på kommunens hemsida.

Malin Backman, miljö- och stadsbyggnadskontorets handläggare för planarbetet, förklarar att man avvaktar att den fördjupade översiktsplanen vinner laga kraft och att detaljplan för reningsverket antas.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) uttrycker sig på liknande sätt. Han berättar också att han fått besked genom tjänstemännen att rättsprocessen om den fördjupade översiktsplanen drar ut på tiden. Åtta personer har överklagat den.

– Förvaltningsrätten kan förhoppningsvis fatta beslut om den fördjupade översiktsplanen före sommaren. Det är bättre att fokusera resurserna på andra detaljplaner nu, säger Kenny Hansson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se