Gruppen-3a-328x120

Hässleholms vatten vill bara ta prover i dagvattnet fyra gånger

Hässleholms vatten vill bara ta prover i dagvattnet fyra gånger

För få provtagningspunkter och för kort tid, tycker miljöchef Sven-Inge Svensson. Men han hoppas ändå att proverna ska indikera var det förorenade vattnet till dammen kommer ifrån och även om det kommer mer ur det västra eller östra röret. Foto: Berit Önell

Hässleholms vatten har nu lämnat in ett förslag till provtagningsplan för dagvattendammarna där avloppsvatten verkar ha läckt ut under en längre tid. Närsalterna kväve och fosfor ska mätas på fyra punkter en gång per vecka under fyra veckor. Enligt bolagets svar på miljö- och stadsbyggnadskontorets föreläggande ska provtagningarna starta när planen är godkänd.

– Vi säger att det är en bra början, men efter de fyra veckorna får vi ta ett nytt beslut om hur vi går vidare. De kunde ha tagit väldigt många fler punker på samma gång, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Vattnet i dagvattendammen var även på måndagen gråaktigt och grumligt och hade ett oljeliknande skimmer på ytan.

Vattnet i dagvattendammarna har sedan en längre tid sett kraftigt förorenat ut. Kondomer, toalettpappersrester med mera har flutit runt. Regitos vattenprover från den 4 december visade höga halter av fosfor, kväve och organiskt material. Dagen därpå besökte miljökontoret platsen och kunde bekräfta kort siktdjup, grått och grumligt vatten samt oljefilm på ytan. Slutsatsen blev att en eller flera bräddningar av avloppsvatten måste ha skett.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hässleholms vattens undersökning senare i december tydde dock inte på att vattnet var påverkat av avlopp. Miljökontorets konstaterade i sitt föreläggande att även om det inte är någon pågående bräddning finns skäl att misstänka att det funnits och kan återkomma.

– Avloppsvatten innehåller bland annat virus och bakterier som kan ge upphov till sjukdomar hos människor och djur som kommer i kontakt med ett vatten som förorenats av avloppsvatten, skrev miljökontoret och varnade också för syrebrist, övergödning och algtillväxt i Finjasjön dit vattnet från dagvattendammarna slutligen når.

Två av provplatserna finns i västra och östra ”trumögat”, det vill säga vid inflödet till dammarna vid Södra Kringelvägen, en ligger i början av ett öppet dike som leder till en annan provpunkt utanför planen och en består av ”rörliga punkter” norr om dammsystemet, nära brandstationen. Flödesuppskattning, inte flödesmätning som det står i föreläggandet, och beräkning ska utföras på de tre förstnämnda platserna.

Hässleholms vatten skriver i sitt svar att förhöjda närsalter förekommit i flödet genom åren. En grafik visar hur två felkopplade fastigheter 2015 och 2016 påverkade halterna av närsalter kraftigt. Koncentrationerna i två punkter nedströms i dammsystemet var dock betydligt lägre, vilket enligt Hässleholms vatten tyder på att det ursprungliga syftet med dammarna, att jämna ut flöde och rena dagvatten, fungerar.

Hässleholm vatten försäkrar att ackrediterade analyser kommer att genomföras. Bolaget har eget laboratorium och är ackrediterat för att analysera fosfor- och kvävehalter.

– Det här är bara ett första steg för att försöka ringa in problemet. De ska kunna se om det är någon skillnad mellan de två rören och kanske om det är högre belastning vid räddningstjänsten, närmare stan, säger Sven-Inge Svensson.

Han tycker att fyra veckor är för kort tid.

– Det är inte säkert att proverna visar något exceptionellt de här fyra veckorna. Men samtidigt kanske de ger indikation på var läckaget finns, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se