torsjö live vers2

Ja till att utreda naturreservat nära reningsverket – men inte nu

Ja till att utreda naturreservat nära reningsverket – men inte nu

Ett förslag till naturreservat ska nu tas fram för området Bokehill. Det ligger vid Finjasjöns östra strand mellan Sjörröds villaområde i norr och Ormanäsvägen i söder Den gröna cirkeln betyder pågående detaljplanearbete vid reningsverket.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret ska ta fram ett förslag till kommunalt naturreservat inom området Bokehill, mittemot reningsverket, mellan Hovdalavägen och Finjasjön. Men det får vänta tills detaljplanen för reningsverket är klar och därmed även fastställandet av eventuellt skyddsavstånd.

– Det handlar om prioritering av resurser, säger Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden som var enig i sitt beslut.

MIljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M).

Kenny Hansson sa i valrörelsen att om han fick fortsatt förtroende i nämnden efter valet skulle han lyfta frågan om ett naturreservat i området.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Nu har vi gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag. Vi ska se om det är lämpligt och i så fall i vilka delar av området. Där finns ju några privatägda fastigheter och vi föreslår inte naturreservat på dem om ägarna inte vill. Men vill de så är vi öppna för det, säger han.

Dessa fastigheter är dolda under den gröna markeringen för natur på kartan i den fördjupade översiktsplanen, vilket har fått kritik eftersom det visar att kommunen på sikt vill införa vissa begränsningar när det gäller byggnation och att områdena ska hållas tillgängliga för allmänheten.

Det aktuella området ligger på mellan 50 och 215 meter från reningsverket och alltså inom skyddsavståndet på 300 meter i den fördjupade översiktsplanen som ännu inte vunnit laga kraft. Enligt denna är området klassat som ”Natur klass 1”. Det innebär enligt texten i FÖP att här finns mycket värdefulla natur- och rekreationsområden med ett rikt djur- och växtliv, ofta med sällsynta arter och även kulturhistoriska lämningar.

Enligt den fördjupade översiktsplanen är Bokehill en särskilt värdefull natur- och kulturmiljö med gott om äldre, grova träd, hålträd, högstubbar och liggande död ved.

Kommunens budskap har växlat mellan att bostäderna ska köpas in oavsett ägarnas vilja och att ingen mot sin vilja ska tvingas från sin bostad. Linus Jepsson har tidigare erbjudit kommunen att köpa hans hus i området på villkor att naturen formellt skyddas, men fått nej.

Det behövs ingen detaljplan för att kommunen ska kunna besluta om ett naturreservat.Det finns alltså inget formellt skäl att skjuta upp ett beslutet i väntan på en detaljplan. Detaljplanen för reningsverket har länge legat vilande, planuppdraget antogs redan 2013, men återupptogs i december 2018. Vid den nya miljö- och stadsbyggnadsnämndens första sammanträde i januari i år lyfte Björn Widmark (FV) ett initiativärende för att skynda på arbetet med planen.

– Nu är den prio ett, säger Kenny Hansson.

Antagande av detaljplanen är planerad under fjärde kvartalet i år.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se