Gruppen-3a-328x120

Anser dricksvatten olämpligt nära reningsverket

Anser dricksvatten olämpligt nära reningsverket

Både kommunens miljö- och stadsbyggnadskontor och det kommunala bolaget Hässleholms vatten anser att det är olämpligt att inrätta ett verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten till bostäder mellan reningsverket i Hässleholm och Finjasjön. I yttranden till länsstyrelsen hävdar de att området ligger inom skyddsavstånd till reningsverket, trots att detta ännu inte är beslutat.

Linus Jepsson upptäckte en oljefilm i sin dricksvattenbrunn, liknande den i dagvattendammen.

Frilagt berättade i förra veckan att länsstyrelsen inlett ett ärende om ”inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster avseende dricksvatten vid Sjörröd, Hässleholms kommun”. Det skedde efter ett mejl från en av de boende, Linus Jepsson, som är övertygad om att hans dricksvattenbrunn förorenas av Hässleholms vattens verksamhet. När han före jul anmälde den förorenade dagvattendammen vid reningsverket hade både den och hans brunn ett oljeliknande skikt på ytan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Han påtalade i sitt mejl till länsstyrelsen att kommunalt vatten tidigare drogs fram till en närliggande fastighet efter att kommunen köpt in den, trots att den tidigare ägaren också nekats vatten. Enligt kartan han skickade in till länsstyrelsen finns ett verksamhetsområde för vatten kring denna fastighet.

Länsstyrelsen bad kortfattat att få miljö- och stadsbyggnadsnämndens och Hässleholms vattens synpunkter i frågan och hänvisade till Linus Jepssons skrivelse i den del som gäller dricksvattnet.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande är mycket kort: ”Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA och innefattas inte av detaljplanen. Området där fastigheten är belägen ligger inom skyddsavstånd till reningsverket och är inte lämplig för exploatering.”

Hässleholms vatten skriver något längre, men med ungefär samma innebörd. Bolagets anonyma företrädare menar att det saknas en formell tjänsteskrivelse i det material som länsstyrelsen skickat.

Verksamhetsområdena för vatten är mörkgrå i området mellan reningsverket och Finjasjön.

– Dessutom medföljer inte i ärendet alla bilagor. Det material som bifogats har inte någon koppling till rubriken. Efter förtydligande i mail 2019-02-10 anvisas Hässleholms vatten AB att enbart lämna synpunkter på rubriken specifikt, skriver bolaget som önskade ett möte med länsstyrelsen i frågan, men fick nej.

Hässleholms vatten konstaterar att ärendet inte är kopplat till några specificerade fastigheter utan länsstyrelsen nämner enbart Sjörröd som delvis redan ingår i verksamhetsområde för dricksvatten. Bolagets företrädare drar dock slutsatsen att frågeställningen berör fastigheter inom skyddsavståndet från reningsverket.

– Att inrätta nya verksamhetsområden inom reningsverkets närmaste omgivning är inte förenligt med tillämpning av vad som framkommit i utredningar om skyddsavstånd och som länsstyrelsen skrivit i sitt yttrande till den fördjupade översiktsplanen för Hässleholm. Att inrätta verksamhetsområde är att försvåra en tillståndsprocess för reningsverket sett i ett längre perspektiv, detta bör vi alltså undvika, skriver bolaget.

Länsstyrelsens yttrande till förslaget till fördjupad översiktsplan, som fortfarande inte vunnit laga kraft, citeras också.

– Länsstyrelsen kan inte se något skäl till att äventyra eller motverka reningsverkets behov av skyddsavstånd. Länsstyrelsen har anledning att förmoda att Hässleholms reningsverk med nya krav på rening samt med ökad belastning i framtiden kan komma att behöva förnya sitt miljötillstånd.

I stora delar av föreslagna utbyggnads- förtätnings- och utredningsområdena i planområdets södra delar behöver markens lämplighet med hänsyn till risken för negativ påverkan från reningsverket utredas närmare, skrev länsstyrelsen.

Trots detta yttrande har kommunen fortsatt att planera för utbyggnad av nya bostäder inom 1 000 meter från reningsverket. Inom 300 meter, där de nu aktuella fastigheterna ligger, är förslaget att det på lång sikt inte ska finnas några bostäder alls, men befintliga boende ska få vara kvar så länge de vill. Kommande detaljplan för reningsverket avgör om skyddsavstånden alls blir verklighet.

Nästa steg i länsstyrelsens utredning blir att Linus Jepsson får yttra sig över de inlämnade synpunkterna. Han är inte imponerad.

– Jag vet inte vad de pysslar med. Det finns inget skyddsavstånd, förutom det från 1970-talet som ingen bryr sig om, där det fastslås att de befintliga fastigheterna ska finnas kvar, säger han.

Han tycker inte att miljökontorets yttrande är seriöst.

– Hässleholms vatten försöker låta lite byråkratiska för att de inte heller har något att komma med. Jag tycker att det är väldigt allvarligt att myndigheter påstår att det finns något som inte finns. Jag antar att målet är att föra handläggarna på länsstyrelsen bakom ljuset. Men kejsaren är ju naken, säger Linus Jepsson.

Han gissar att kommunens tjänstemän tycker att de har äganderätt till hans fastighet.

– De tror att de bestämmer över den bara på grund av att de vill ha ett skyddsavstånd. Det borde vara olagligt, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2019-02-14 Länsstyrelsen utreder kommunalt dricksvatten till bostäder vid reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se