torsjö live vers2

Kommunen måste göra om upphandling av kyld mat

Kommunen måste göra om upphandling av kyld mat

Kommunen får bakläxa på upphandlingen av kyld mat till hemtjänsten.

– Alltför stort utrymme för godtyckliga bedömningar, skriver förvaltningsrätten i sin dom om den utvärderingsmodell som kommunen använde.

Bara två företag, Fazer och Sodexo lämnade anbud på den färdiglagade kylda maten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hässleholms kommun valde Fazers anbud, trots att Sodexos var två miljoner kronor billigare. Det motiverades med att Sodexo fick lägre poäng för kvalitet. Sodexo överklagade och hävdade att kommunen brutit mot lagen om offentlig upphandling genom att använda en utvärderingsmodell som brast i transparens på ett sådant sätt att likabehandling inte kunde tillämpas.

Förvaltningsrätten anser att Sodexo har fog för sin kritik.

– För att konkurrens ska kunna ske på lika villkor krävs klara och tydliga upphandlingsdokument som ger anbudsgivaren tillräcklig ledning för att utforma ett konkurrenskraftigt anbud, skriver domstolen.

Förvaltningsrätten menar också att förfrågningsunderlagets beskrivning av hur utvärdering och poängsättning av de olika kvalitetskriterierna ska ske är knapphändig. Dessutom saknas objektivt kontrollerbara hållpunkter.

– Det framgår att poängsättningen ska grunda sig i graden av uppfyllelse av de olika kvalitetskriterierna samt i bedömt mervärde, men någon närmare information om vad som krävs för att de olika kriterierna ska anses uppfyllda eller vad kommunen anser vara ett mervärde inte.

Enligt förvaltningsrättens mening ger utvärderingsmodellen, som som den har beskrivits i förfrågningsunderlaget, kommunen ett alltför stort utrymme för godtyckliga bedömningar. Därmed uppfyller upphandlingsdokumenten inte lagens krav på transparens och förutsägbarhet. Även kommunens genomförda anbudsutvärdering får underkänt av samma skäl.

Förvaltningsrätten drar dessutom slutsatsen att kommunen tagit ovidkommande hänsyn genom att grunda sina bedömningar på omständigheter som inte framgått av förfrågningsunderlaget där förutsättningarna för upphandlingen ska framgå. Exempevis fick Sodexo noll poäng för kriteriet ”Möjlighet till individanpassning av måltider”, trots att bolaget lämnat en beskrivning på 2,5 sidor om hur brukaren ska erbjudas möjlighet till individanpassning. Kommunens motivering var att bolaget inte presenterat något material på hur man tänker anpassa sig till Livsmedelsverkets nya råd om individanpassning av måltider i äldreomsorgen. Men i upphandlingsmaterialet fanns inget krav på något material utan det som efterfrågades var en beskrivning.

Kommunen har hävdat att det är Sodexo som i sitt anbud brustit i tydlighet, vilket gjort det svårt att bedöma vilka delar av svaren som avsett olika frågeställningar. Enligt kommunen missade Sodexo också att tala om hur man arbetade med individanpassade måltider utifrån Livsmedelsverkets nya råd.

Enligt förvaltningsrätten leder det inte till någon annan bedömning utan Sodexo har lidit eller riskerat att lida skada av bristerna i upphandlingen som är av sådan art att upphandlingen ska göras om.

Projektet med kyld mat blir nu rejält försenat. Kommunen begärde förtur i förvaltningsrätten, men nu måste alltså hela upphandlingsprocessen göras om.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se