logga-ligg-tjock

Vägförrättning vid Sjörröds gård nedlagd

Vägförrättning vid Sjörröds gård nedlagd

Den medeltida vägen s:24 är markerad med blått och mellan kryssen finns den del som Barnekows ansökan om reglering gällde.

Det är för osäkert om bebyggelse på Sjörröds gård kommer att tillåtas. Därför har Lantmäteriet nu beslutat att ställa in, i praktiken lägga ned, försöken att upplösa en vägsamfällighet och överföra en medeltida väg till fastigheten. Det hjälpte inte att Sjörröds gårds ägare, byggnadsnämndens tidigare vice ordförande Johan Barnekow, hävdade att hans bebyggelse är önskad av kommunen, att skyddsområdet kring reningsverket inte ska omfatta fastigheten och att planchef Gertrud Richter bekräftat detta. Inte heller gjorde det någon nytta att han anklagade Frilagt för att vara organ för Folkets väl. Barnekow får nu betala Lantmäteriets förrättningskostnad, med vilket belopp är ännu inte klarlagt.

I programhandlingarna ingår en volymskiss från det pågående detaljplanearbetet för Sjörröds gård. Illustration: Uulas arkitekter

Enligt en illustration från det pausade planarbetet för Sjörröds gård vill Johan Barnekow bygga en del av sina hus rakt över den gamla vägen.

Barnekows ansökte först om att en del av vägen skulle överföras till hans mark. Senare ansökte kommunen om att hela vägsamfälligheten skulle upplösas, inklusive en del som fungerar som enda utfart från fyra fastigheter.

Barnekow hävdar att han fortfarande har stöd av kommunen och hänvisar till planchef Gertrud Richter. Men lantmätaren Joakim Olsson förklarar nu att kommunen har återkallat sin ansökan om vägöverföring.

– Vad planchef Gertrud Richter framfört i telefonsamtal till sökandenas ombud utgör inte en ansökan från kommunens sida, skriver han i beslutet.

Han konstaterar att fördelarna med den aktuella åtgärden inte skulle överväga de kostnader och olägenheter den medför.

– Åtgärden är därför inte tillåten, skriver han.

Barnekow däremot hävdar via sin advokat Karin Hernvall att det inte finns några hinder.

– Det framstår som anmärkningsvärt med tanke på att styrande politiker uttryckt sig negativa till exploatering, det faktum att den fördjupade översiktsplanen är överklagad och de tydliga motstående enskilda intressen som framkommit i förrättningen, skriver Joakim Olsson.

Han har skrivit ner sin bedömning av markvärdet från 90 kronor per kvadratmeter till 50. Det så kallade förväntansvärdet har minskat. Anledningen är att någon detaljplan för bostäder inte verkar kunna bli klar den närmaste tiden. Det beror bland annat på att det förslag som var ute på samråd 2013 avstannade, att den fördjupade översiktsplanen är överklagad till kammarrätten och att en detaljplan för reningsverket ska tas fram först.

– Den nuvarande politiska majoriteten är uttryckligt negativ mot sökandenas exploateringsplaner, vilket kommit till uttryck såväl i nämndsprotokoll som tidningsartiklar, skriver Joakim Olsson också.

Det dröjer innan Sjörröds gård kan bebyggas, om det alls blir av, enligt Lantmäteriets bedömning. Protesterna mot exploateringen av Sjörröds gård handlar bland annat om natur- och kulturvärden. Nära det gamla boningshuset på Sjörröds gård finns riklig förekomst av orkidéer (bild ur privat inventering).

Barnekow har ifrågasatt beräkningen och anser att det ursprungliga markpriset ska gälla. Han hävdar också att förrättningskostnaden i onödan förhöjts genom att personer som inte är sakägare fått yttra sig.

Joakim Olsson deklarerar dock att i den mån dessa personer yttrat sig i ärendet har de tillfört uppgifter av betydelse för prövningen.

– Det stora motstånd som ansökan väckt, alla frågor som inkommit och besvarats och alla de skrivelser som tagits med i akten har kommit från sakägare, skriver han också.

Barnekow anser att 40 – 50 000 kronor i förrättningskostnad måste räcka. Men enligt Lantmäteriet är 40 000 kronor en schablon som gäller enklast möjliga ärende där alla är överens. En förrättning som denna stannar inte under några omständigheter på 50 000 kronor. Hittills är de verkliga kostnaderna cirka 175 000 kronor, men de kan skrivas ner och Joakim Olsson skriver att 80 000 kronor ”framstår som en försiktig uppskattning”.

Han konstaterar att det krävs tre planprocesser som var och en kan överklagas – en fördjupad översiktsplan och två detaljplaner för att exploateringen ska bli tillåten. Det kan ta lång tid och därför är det inte heller aktuellt att låta förrättningen vila i väntan på planarbetena.

Barnekows advokat skriver tvärtom att detaljplanen för Sjörröds gård inte behöver vänta på detaljplanen för reningsverket och menar sig ha stöd av planchefen även i detta. Det enda som behöver inväntas ska då vara den fördjupade översiktsplanen.

Barnekow försöker i sitt yttrande misstänkliggöra personer som ifrågasatt vägförrättningen och överklagat den fördjupade översiktsplanen, vissa av dem aktiva i Folkets väl. Samtidigt angriper han Frilagts journalistik.

– De personer som är aktiva i Folkets väl har inget avgörande politiskt inflytande i aktuell fråga. De artiklar som förekommer i ärendet härrör från partiets egna webbtidning, varför de är partiska, skriver Stockholmsadvokaten Karin Hernvall och hävdar också att ingen i ”den etablerade pressen” skrivit något om påstådda osäkerheter.

Barnekow har uppenbarligen intresse av att försöka undergräva Frilagts trovärdighet som oberoende och granskande lokal nättidning.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se