logga-ligg-tjock

Sjörröds gårds skog skövlad

Sjörröds gårds skog skövlad

Efter avverkningen är det fri sikt från södra delen av fastigheten och ut till Garnisonsvägen. Foto: Berit Önell

Omtvistade Sjörröds gårds marker har förvandlats till ett kalhygge. Länsstyrelsens yttrande om behovet av att skydda naturen med ädellövskog och orkidéer är knappast aktuellt längre. De senaste dagarna har skogsmaskinerna arbetat sig igenom hela området så att det nu är fri sikt från södra delen av fastigheten till Garnisonsvägen i norr.

Barnekows köp av Sjörröds gård ifrågasattes. I artikeln från Norra Skåne i oktober 2010 säger han också att han inte tänker hugga ner skogen.

Sjörröds gård har varit föremål för debatt ända sedan byggnadsnämndens dåvarande vice ordförande och friherren Johan Barnekow köpte fastigheten i september 2010. Först några veckor senare blev planprogrammet, som möjliggjorde bebyggelse, offentligt. Trots krav på hans avgång satt han kvar. 2013 var ett förslag till detaljplan ute på samråd, men mötte svidande kritik, inte minst av länsstyrelsen, för de fyra våningar höga flerfamiljshusen i ett område med höga naturvärden och äldre villabebyggelse, dessutom för nära reningsverket, inom det då så kallade yttre skyddsavståndet. Trots invändningarna har arbetet med planen fortsatt. När byggnadsnämnden vid ett tillfälle övervägde att lägga ner projektet fick Johan Barnekow med advokat politikerna på andra tankar.

Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2018 efter att diskussionen om Sjörröds gård nästan satt käppar i hjulet. Planen, som på grund av överklaganden fortfarande inte gäller, pekar ut fastigheten för ”blandad stadsbebyggelse”. Länsstyrelsen påtalade i sitt yttrande till planen att området ligger mellan två kungsgårdar och berörde värdefulla natur- och kulturmiljöer med bland annat orkidéer som är skyddade enligt artskyddsförordningen.

– Vid kommande prövningar och planläggning måste därför frågan om hotade arters förekomst hanteras. Frågan om artskydd prövas i särskild ordning, men förekomsten av skyddade arter kan innebära begränsningar vid kommande exploatering, varför det bör tas i beaktande så tidigt som möjligt i prövningsprocesserna, skrev länsstyrelsen i mars 2018.

Kommunen har ännu inte gjort några utredningar om natur eller kulturmiljöerna. På fredagen stod bara några enstaka äldre träd kvar, för övrigt är Sjörröds gårds skog borta.

Sjörröds gårds skog är borta.
Några enstaka äldre träd står kvar längs Garnisonsvägen.

Byggnadsnämnden antog i december ett nytt planprogram för bland annat Sjörröds gård. I januari, så fort den nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillträtt, revs beslutet upp igen. Nyligen beslöt också Lantmäteriet att lägga ner försöken att upplösa en vägsamfällighet och överföra en medeltida väg på området till Barnekows fastighet. I sitt sista yttrande till Lantmäteriet försöker han hävda att det inte finns några hinder för bebyggelse på Sjörröds gård och att det därför finns skäl att fullfölja vägförrättningen. Lantmäteriet bedömer dock att det är alltför osäkert om bebyggelsen kommer att tillåtas och att fördelen med vägöverföringen inte skulle uppväga de kostnader och olägenheter den medför.

Händelseutvecklingen den senaste tiden har alltså inte gått Barnekows väg. Anledningen till avverkningen är oklar. Varken grannar eller skogsarbetare vill uttala sig. Frilagt har också förgäves sökt Johan Barnekow för en kommentar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se