torsjö live

Stora arealer skog ska avverkas på Hovdala och Mölleröd

Stora arealer skog ska avverkas på Hovdala och Mölleröd

Sydveds personal har påbörjat gallringarna på Hovdalaområdet, från vänster Ola Olsson, Christer Persson och Joakim Nilsson. Foto: Lotta Persson

Cirka 325 hektar skog på Hovdala och Mölleröd ska snart ha röjts, gallrats eller slutavverkats. Det är betydligt mer än en vanlig säsong. Markägaren, det kommunala bolaget Hibab, har budgeterat tre miljoner kronor i intäkter från skogen i år. Det kan jämföras med cirka 1,8 miljoner de senaste åren.

– Vi ligger lite back, säger Tommy Bengtsson, förvaltare hos Hibab, som tillsammans med Håkan Björck från entreprenören Sydved visade media runt i skogen på tisdagen.

Det mesta gäller gallring av ädellövskog, främst bokskog där en utglesning av äldre träd ger ljus åt nya småplantor som självsår sig efter fjolårets ollonår.

Bokskogen självföryngras efter ett ollonår, till höger ett bokollon och till vänster en cirka ett år gammal bokplanta. Foto: Berit Önell

Bland de områden som ska gallras finns bokskogen vid Trädhuset nära Hovdala slott. Här kommer det snart att bli betydligt glesare mellan de högstammiga bokarna som är närmare 100 år gamla. Därmed ska självföryngringen gynnas. Cirka 20 procent av träden ska gallras. De som tas bort är i första hand sämre, skadade eller krokiga träd.

– På det sättet gynnar vi de lite grövre och bättre träden. All bokskog sköts med kontinuerligt skogsbruk, det ska aldrig vara kal mark, förklarar Håkan Björck.

En del av ädellövskogen ska gallras hårdare för att ännu mer ljus ska komma in så att det också börjar växa gräs mellan kvarvarande grupper av träd. Där ska det sedan bli skogsbete för kor. Sådant finns redan på några ställen på Hovdalaområdet.

Sydved kom tillbaka som skogsentreprenör hos Hibab vid halvårsskiftet i fjol. Sedan den så kallade virkessäsongen började den 31 juli har en del röjning av ungskog utförts, på cirka 110 hektar. Men resten av skogsåtgärderna som beskrivs i skogsbruksplanen kommer att utföras under våren.

– Det gäller Hovdala och Mölleröd nu. I Mjölkalånga har vi nästan ingen skog kvar efter slutavverkningen i fjol, säger Tommy Bengtsson.

Cirka 190 hektar, mest lövskog, ska gallras. Och det är bråttom eftersom det inte går att hugga på samma sätt när fåglarna börjat bygga bo.

Slutavverkning är planerad på 20 hektar, mest gran och en del lövskog, dock inte ädellöv.

Håkan Björck från Sydved, till vänster, och Tommy Bengtsson berättade om de förestående avverkningarna på Hovdala och Mölleröd. Foto: Lotta Persson

Håkan Björck berättar om skogsbruksplanen som innehåller en inventering av skogen med trädslag, ålder med mera och avverkningsförslag.

– Sedan är det upp till skogsägaren att avgöra om planen ska följas, säger Håkan Björck.

Tommy Bengtsson berättar att Hibab inte har något krav på en viss avverkningsvolym varje år.

– Om det är bra priser hugger vi mer, är det sämre priser kan vi hugga mindre. Vi tar hänsyn till det rörliga friluftslivet och installationer som vandringsleder, säger han.

Hänsyn ska också tas till naturvärden.

– Det finns rätt mycket att ta hänsyn till, exempelvis skyddsvärda träd och fornlämningar. Vi måste också tänka på säkerheten så att vi tar bort träd som blåst ner eller kan falla över stigar, säger Tommy Bengtsson.

Huvuddelen av ädellövskogen gallras genom manuell huggning.

– Det går inte att göra med maskiner, säger Håkan Björck.

De bättre stammarna blir möbelvirke och inredningsdetaljer, de sämre går till massaved och blir papper medan toppar och ris flisas till bränsle.

Inga maskiner gallrar i bokskogen. Joakim Nilsson avverkar manuellt. Foto: Berit Önell

Död ved och även stammar får ligga kvar i mer avlägsna delar av skogen, i områden med mer friluftsliv ”städas” den bort.

Tommy Bengtsson berättar att avkastningen från skogen ska finansiera skötseln av naturområdena.

– Vi har rätt höga driftskostnader, bland annat sex mil vägar. Vandringsleder sköts i samarbete med kommunen, säger han.

Flera nya vandringsleder de senaste åren är huvudorsaken till att större intäkter nu behövs från skogen. Hibab står bland annat för rastplatser med för närvarande cirka 50 bord.

Ett nytt samarbete med kommunen är på gång kring Boketorp som ska bli ett centrum för skolklasser som vill vara ute i naturen.

Runt 70 procent av skogen är lövskog och mycket av den är bokskog. När den avverkas ersätts den med löv. Däremot finns ingen plan för att byta ut granplanteringar mot lövskog.

Tommy Bengtsson är lite orolig för angrepp av granbarkborre i granskogen.

– Vi får räkna med problem på grund av det varma och torra vädret förra sommaren och vi är rädda att det blir värre i framtiden, säger han.

Han förklarar att om angrepp upptäcks i ett område kan det bli nödvändigt att omgående avverka där.

– Då får vi eventuellt ta bort någon annat planerad slutavverkning, säger han.

Håkan Björck tror inte att det är någon större fara ännu i dessa trakter.

– Men det är helt beroende av vädret. En kall och blöt sommar är önskvärt!

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se