Gruppen-3a-328x120

Debatt om lokaler, solenergi och Magnarp

Debatt om lokaler, solenergi och Magnarp

Det blev två voteringar vid måndagskvällens kommunfullmäktige. Omröstningen slutade 33 – 28 när det gällde riktlinjer för lokalförsörjning. Foto: Berit Önell

Det blev votering i två ärenden vid måndagskvällens ovanligt korta kommunfullmäktige. Riktlinjer för lokalförsörjning ledde till debatt liksom Magnarpskolonin och solenergi på kommunala fastigheter.

Sex nya motioner lämnades in, varav en från SD gällde att personer som återvänder efter att ha deltagit i terrorhandlingar ska förklaras ej önskvärda och inte få någon form av bistånd i kommunen.

Johan Hammarqvist (C) undrade vad kommunen ska göra åt den svaga befolkningstillväxten. Foto: Berit Önell

Befolkningstillväxten i Hässleholms kommun, eller snarare bristen på sådan, var ämnet för en fråga från Johan Hammarqvist (C ) till kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Johan Hammarqvist konstaterade att kommunens befolkning bara ökade med 118 personer under 2018, blygsamma 0,23 procent. För Skåne var ökningen 1,3 procent och i riket 1,1 procent. Kommunen har en större utflyttning än inflyttning inom landet och 2018 var även födelsenettot negativt. Det som gör att befolkningen ändå ökar är enbart inflyttning från utlandet. Hammarqvist tyckte att Hässleholm borde kunna bättre och frågan var därför vilka åtgärder Lars Johnsson tänker vidta för att göra Hässleholm till en attraktiv inflyttningskommun.

Svaret handlade om fler bostäder och bättre företagsklimat och service.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) lovade att arbeta för fler bostäder och bättre företagsklimat. Foto: Berit Önell

– Vi har legat efter med planarbetet, men nu är vi på god väg, sa Lars Johnsson och lovade fler byggbara villatomter och ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget Hässlehem om fler bostäder i stationsorterna.

Han berättade också att kommunen inlett en dialog med Svenskt näringsliv för att förbättra relationen till företagen i kommunen.

Johan Hammarqvist var till största del nöjd med svaret.

– Men det behövs en vision för Hässleholm. Var vill vi vara om tio år? Hur ska vi måla upp en positiv målbild? Det finns många frågor av strategisk vikt som vi borde kunna komma överens om, sa han.

Frågan om över- och underskottshantering för 2019 ledde till oenighet när kommunalrådet Lena Wallentheim(S) begärde att drygt 2,5 miljon kronor skulle användas till renovering av Magnarpskolonin och därför överföras till tekniska nämndens budgetram. De rödgröna beklagade att de i tidigare diskussioner missat att inga pengar var avsatta till Magnarp som har lämnats till mäklare för försäljning.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) tog ännu en gång strid för renovering av Magnarpskolonin, men fick inte med sig majoriteten. Foto: Berit Önell

– Vi vill att Magnarp renoveras så snabbt som möjligt. Det är en fantastisk byggnad på en fantastisk plats, sa Lena Wallentheim.

V, MP och C instämde.

Lars Johnsson markerade omedelbart att han anser att Magnarp ska avyttras. Han fick stöd av företrädare för KD, L och SD. Läraren John Bruun (L) ansåg det orimligt att skolklasser ska åka till gården och ett fåtal lärare sköta både matlagning och uppsikt över elever utomhus. Han varnade också för att slösa med kommunvånarnas pengar genom att behålla byggnader som inte används.

Björn Widmark (FV) förklarade att hans parti valt att inte delta i beslutet, men kritiserade ändå förslaget att flytta pengar och påminde om den ekonomiska situationen i kommunen och tidigare tal om stålbad.

Voteringen slutade 33 – 24 till förmån för kommunstyrelsens förslag. Fyra ledamöter avstod från att rösta.

Förslaget till riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun kunde efter votering och reservationer från de rödgröna antas med vissa justeringar. Alla var dock överens om huvuddelen av dokumentet. Det innebär bland annat att alla nämnder och förvaltningar ska ta ansvar för ett mer effektivt lokalutnyttjande. Så långt det är möjligt ska lokalerna samutnyttjas av flera verksamheter. Tekniska nämnden ska fortfarande tillhandahålla verksamhetslokaler och sköta fastighetsunderhåll med mera.

Dolores Öhman (MP) fick inte igenom sin motion om solenergi från 2017, men hade redan lämnat in en ny. Foto: Berit Önell

Endast en motion behandlades vid sammanträdet och beslutet blev efter en längre debatt att den skulle anses redan besvarad. Det var Dolores Öhman (MP) som redan 2017 lämnade in en motion om solenergi med tyngdpunkt på att inventera hur mycket solenergi kommunen kan installera på sina byggnader. Målet skulle vara minst 1 000 kW senast år 2020. Det visade sig dock att en sådan utredning var gjord redan 2014. De rödgröna talade för att motionen ändå skulle antas för att utbyggnaden av solpaneler skulle kunna skyndas på. Men majoriteten var överens om att motionen var skriven på ett sådant sätt att det inte gick att dela av beslutet. Här blev det ingen votering.

Dolores Öhman uppmanades att lämna in en ny motion om utbyggnad av solenergi i kommunala fastigheter och en sådan fanns också med bland de nya motioner som lämnats in inför sammanträdet. Övriga handlade om utveckling av simhallen i Sösdala, inrättande av jourskolor för mobbare, förhindrande av spridning av mikroplaster från lekplatser, nattjour för hemlösa i Parkvillan och ”avståndstagande” mot återvändande IS-resenärer.

SD föreslår i motionen om återvändarna att kommunen ska förklara dem ej önskvärda i kommunen, prioritera sina invånares säkerhet och ta ställning för IS-offer istället för banemän samt stoppa eller motarbeta all form av bistånd till dem. Motionen är undertecknad av kommunalrådet Hanna Nilsson samt Camilla Nordström, Sven Lundh och Ulf Berggren.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se