Gruppen-3a-328x120

Länsstyrelsen säger nej till fortsatt enduro på Hovdalaområdet

Länsstyrelsen säger nej till fortsatt enduro på Hovdalaområdet

Endurokörning på Hovdalaområdet är fortfarande olämpligt, anser länsstyrelsen som nu lämnat ett remissyttrande till kommunen. Foto: Urban Önell

Länsstyrelsen avstyrker fortsatt dispens för endurobanan på Hovdalaområdet efter den 30 juni i år. I ett yttrande till kommunen avfärdar myndigheten de positiva effekter för naturen som enduroklubben FMCK tagit upp som nya skäl för att skjuta upp avvecklingen av motorbanan. Det gäller främst att vissa insektsarter skulle gynnas av att motorcyklarna river upp marken, något som enligt utredningar fungerar på flera andra motorbanor. Länsstyrelsen slår istället fast att bullret är negativt för vissa av Hovdalas rödlistade fladdermusarter och att banan konkurrerar med riksintresse för friluftsliv.

Det är nu tre år sedan miljönämnden förbjöd endurobanan på Hovdala eftersom den saknade tillstånd. FMCK överklagade, men fick inte rätt i länsstyrelsen. Därefter begärde klubben förlängd tid för avveckling och miljönämnden gav dispens tills i sommar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter att kommunalråd och flera andra ledande politiker uttalat sig positivt om att låta endurobanan vara kvar på Hovdala begärde FMCK förlängd dispens i juli 2018. Miljöchef Sven-Inge Svensson beslöt på delegation om avslag, vilket han fick kritik för av bland andra byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M). Byggnadsnämnden beslöt att lägga ner försöken att hitta en alternativ placering för banan, trots att det fanns ett lämpligt förslag i Torsjö.

Länsstyrelsen avslog under hösten också dispensansökan och bedömde att det faktum att klubben inte i tid hittat någon alternativ lokalisering för banan inte kunde ”ges någon avgörande betydelse”.

I februari kom en ny ansökan från FMCK. Klubben vill ha ytterligare två år på sig att hitta en ny placering, till den 30 juni 2021. Nu är det den sammanslagna miljö- och stadsbyggnadsnämnden, med Kenny Hansson som ordförande, som ska fatta beslut men har bett länsstyrelsen att yttra sig.

Länsstyrelsen konstaterar att den redan prövat både sakfrågan och tiden för avvecklingen och anser inte att det finns några nya omständigheter som förändrar bedömningen.

– Med hänsyn till den långa tid som verksamheten redan fått bör avveckling ske inom det fastställda datumet, skriver länsstyrelsen.

FMCK har kompletterat sin ansökan med en sammanställning från Svemo, Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet, av rapporter om motorbanors positiva effekter på den biologiska mångfalden. Det framgår att Svemo har målsättningen att klubbarna ska använda dessa kunskaper i skötseln av anläggningarna. Specifika skötselråd har tagits fram för ett 50-tal klubbar. En inventering av insekter på Saxtorps motorbana i Landskrona och en tidningsartikel om ett naturvårdsprojekt där bifogas också. Projektet har fått 65 000 kronor i bidrag från länsstyrelsen som konstaterade att motorbanan är mycket artrik tack vare aktiviteterna där.

Länsstyrelsen anser dock inte att Saxtorp och Hovdala är jämförbara områden.

– De naturtyper som förekommer på det aktuella området är inte samma som de naturtyper som hänvisas till i den redovisade artikeln, skriver länsstyrelsen.

Länsstyrelsen låter sig inte bevekas av klubbens erbjudande om att dra om sina spår för att inte krocka med vandringsleder. Inte heller är kommande SM- och USM-tävlingar tillräckliga skäl att låta klubben vara kvar på Hovdala i två år till.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-03-21 Miljöchefen får inte besluta om endurobanan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se