Gruppen-3a-328x120

Många giftiga ämnen i Finjasjöfisk – flera saknar gränsvärden

Många giftiga ämnen i Finjasjöfisk – flera saknar gränsvärden

De analyserade fiskarna togs upp i samband med reduktionsfisket i Finjasjön. Var i sjön framgår dock inte av rapporten. Foto: Lotta Persson

Många giftiga ämnen har uppmätts i fisk från Finjasjön, enligt den nu offentliggjorda rapporten om undersökningen som länsstyrelsen bidragit med extra pengar till. Alla utom PFAS håller sig under gränsvärdena, men flera ämnen saknar gränsvärden för fisk.

Rapportförfattarna på det lokala analysföretaget Regito tonar ner riskerna med PFAS, men skriver att det vore önskvärt med en ny studie där fler prover tas på fisken och från olika ställen i sjön eftersom halterna i stationära fiskar blir högre ju närmare utsläppskällan de befinner sig. Rapporten avslöjar inte var i sjön den undersökta fisken är fångad. Miljöchef Sven-Inge Svensson meddelar att han inte vet och att det i nuläget inte finns anledning att göra ytterligare PFAS-mätningar på fisk.

Enligt rapporten har 15 fiskar analyserats för tungmetaller och PAH, men på grund av kostnaderna bara sex för PFAS. Samma ämnen uppmättes nyligen i sediment från Sötekärrsbäcken som tros vara påverkad av en gammal deponi där farligt avfall kan ha grävts ner. Analyserna i bäcken omfattade flera hundra olika miljögifter och ett 40-tal påvisades. I fisken undersöktes 74 olika ämnen, varav de flesta analyserades i Tyskland.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De undersökta fiskarna var gös, en av sportfiskarna eftertraktad matfisk, samt braxen och mört som tas upp i vårdfisket, cirka 50 ton årligen, och till största del skänks bort som matfisk.

De flesta metaller där det finns gränsvärden ligger långt under dessa, exempelvis bly. Kadmium uppmättes inte alls.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell

-Vi kan glädjande konstatera att de tungmetaller man oftast är orolig för i fisk endast finns i låga halter, skriver Sven-Inge Svensson i ett mejl till pressen när han presenterar rapporten.

Kvicksilver uppmättes dock i samtliga fiskar, som högst 0,175 milligram per kilo. Många länder tillämpar ett gränsvärde på 0,5 milligram per kilo. Sverige har ett eget gränsvärde för kvicksilver i gädda på 1,0, – enligt rapporten för att man ska kunna äta gädda från sjöar med höga kvicksilverhalter. Denna fisk får dock inte exporteras till andra länder inom EU. Cirka 100 000 svenska sjöar överskrider gränsvärdet på 0,5 milligram per kilo. Men EU har tagit fram ett nytt direktiv med ett gränsvärde på 0,020 mikrogram per kilo. Om det tillämpas klarar de provtagna fiskarna i Finjasjön sig alltså inte.

Alla fiskar innehöll koppar och zink, arsenik fanns i en och krom i tre.

Giftiga metaller och PAH utan gränsvärden

Tre giftiga metaller och fem ämnen inom gruppen PAH som påträffats i fisken saknar gränsvärden. Barium är giftigt och till och med dödligt i mycket små mängder, men blir ofarligt om det binds vid sulfat. Förgiftningssymptomen liknar arsenikförgiftning. 2,16 milligram per kilo uppmättes i en mört. Ämnet fanns i ytterligare fyra mörtar och en braxen. Antimon har arsenikliknande egenskaper, men tas inte upp lika lätt. Även tenn är mycket giftigt.

PAH är samlingsnamn för flera hundra långlivade kemiska ämnen som kan komma från oljor eller förbränning. Några av dem är cancerogena. Fenantren som finns i cigarettrök uppmättes i tio fiskar. Fluoranten, fluoren, naftalen och pyren konstaterades i några fiskar.

Frilagt berättade i måndags om fynden av PFAS, ett samlingsnamn för högfluorerade ämnen, i fisken. Sven-Inge Svensson ville då inte prata om resultaten av undersökningen. Han hänvisade till en eventuell presskonferens på torsdagen och att han väntade på en bedömning från Livsmedelsverket.

I onsdagens Norra Skåne sa han att han hade fått lugnande besked från Livsmedelsverket och att det inte finns någon fara med att äta fisken, varken på grund av PFAS eller andra miljögifter. Han kopplade dock PFAS-förekomsten till Sötekärrsbäcken.

Eftersom Sven-Inge Svensson var onåbar kontaktade Frilagt på onsdagen Livsmedelsverket och fick veta att Hässleholms kommun ännu inte skickat in analysprotokollen för bedömning. Toxikologen Rickard Bjerselius förklarade att fler än de sex analyserade fiskarna från Finjasjön behövs för ett säkert resultat och bekräftade också att PFAS-ämnen visat sig ge effekter vid betydligt lägre nivåer än man tidigare trott. Därför har den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten skärpt sin bedömning och föreslagit kraftigt sänkta riktvärden för ”tolerabelt dagligt intag”, TDI. Detta framgår också av information från Efsa som bland annat publicerats på Livsmedelsverkets hemsida.

Svarar bara på vissa frågor

På torsdagsmorgonen fick Frilagt besked om att det inte skulle bli någon presskonferens.

-Nej det är överspelat, löd det kortfattade mejlet från Sven-Inge Svensson.

Frilagts påtalade att det finns frågor som inte är överspelade, men Sven-Inge Svensson återkom inte på telefon och svarade bara på vissa frågor på mejl.

Senare under dagen offentliggjorde miljöchefen rapporten över undersökningen. Där framgår att ämnet PFOS, ett av de två som Efsa redan föreslagit sänkta riktvärden för, fanns i samtliga undersökta fiskar. Två exemplar hade värden som låg över miljökvalitetsnormen på 9,1 nanogram per gram. En gös hade 9,88 och en braxen 9,29. Övriga fiskar låg inte långt under gränsvärdet.

”Endast preliminära värden”

Enligt rapporten ska en toxikolog på Livsmedelsverket ha sagt att det i dagsläget endast finns preliminära värden för dagligt intag för PFOS men att ett arbete med att fastställa TDI för PFOS och andra PFAS-ämnen pågår på Efsa. Detta stämmer alltså inte med Efsas egen information.

-När dessa TDI är fastställda kommer man med större säkerhet kunna bedöma halterna av PFOS i fisk, ska toxikologen också ha sagt.

Inga pengar till fler fiskar

Sven-Inge Svensson berättar att Regito framfört önskemål om att undersöka fler fiskar.

-Vi frågade därför länsstyrelsen om det fanns en möjlighet att finansiera ytterligare provtagning. Det finns inga nya pengar att få utan då skulle vi prioritera om och vi var då överens om att den utförda undersökningen ger tillräckligt underlag för vår riskbedömning, skriver han till Frilagt.

Vanligt i urbana områden

Sven-Inge Svensson drar slutsatsen att de uppmätta värdena i Finjasjön är vanliga i urbana områden och är ”ett fingeravtryck av vårt sätt att konsumera och leva”.

Han jämför också med två sjöar nära Sturups flygplats där länsstyrelsen utfärdade försäljningsförbud för fisk för några år sedan. Där låg halterna på 100-250 nanogram PFOS per gram.

-I det perspektivet är våra halter på 7-9 nanogram per gram att betrakta som en miljöindikator på att det finns en påverkanskälla vi om möjligt bör identifiera och begränsa men inte någon hälsorisk, skriver han i sitt mejl.

Berit Önell

Vad är PFAS?

Enligt Regitos rapport är PFAS är ett samlingsnamn för olika poly- och perfluorerade ämnen som förekommer i mattor, kläder, köksredskap, vattenbaserad färg, elektroniska produkter och i brandsläckningsskum. Från början ansågs PFAS ha magiska egenskaper eftersom de kunde stå emot vatten, olja och fläckar. PFAS har producerats sedan slutet av 1940-talet. Det finns mer än 3000 olika PFAS.

PFAS är ämnen som är extremt beständiga i miljön. Att dricka vatten eller mat som är förorenad med PFAS kan innebära en hälsofara liksom att andas in PFAS som damm. Förhöjda halter i blodet hos människor som arbetat med PFAS har misstänkts vara kopplat till cancer och missbildningar. USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket, EPA, och USA:s försvarsdepartement, bagatelliserade först larmrapporterna som pekade på hälsoriskerna med PFAS (Lustgarten, 2018). Senare erkände EPA att det fanns undersökningar som indikerade att exponering av PFOS och PFOA i vissa nivåer kunde resultera i skadliga hälsoeffekter, bland annat fosterskador. Vid förhöjda halter av PFAS i modersmjölk kunde barnen drabbas av accelererad pubertet eller skelettskador. Andra hälsoeffekter är njur- och testikelcancer, leverskador, skador av immunförsvaret, sköldkörtelrubbningar och kolesterol-förändringar.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se