torsjö live

Ändringar i detaljplaner för östra Finjasjöstranden klubbade

Ändringar i detaljplaner för östra Finjasjöstranden klubbade

Lägsta nivå för färdigt golv ska gälla även tillbyggnader vid östra Finjasjöstranden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har nu enhälligt klubbat ändringarna i de två detaljplanerna för områdena som drabbades hårdast av den stora översvämningen 2002. Men fortfarande gäller tidigare bestämmelser om att byggnad kan placeras lägre om godtagbara åtgärder mot översvämningsskador redovisas.

Fastighetsägaren som för mer än två år sedan sökte bygglov för utbyggnad och fick sin bygglovsansökan pausad i väntan på den nya detaljplanen har nu fått positivt besked enligt de gamla reglerna.

Lägsta godkända höjd på färdigt golv gäller sedan 2005 för nybyggnader. Nu blir miniminivå även för tillbyggnader 46,59 meter över nollplanet i höjdsystemet RH 2000.

Flera fastighetsägare hade synpunkter på förändringarna, men de ledde inte till några justeringar. Bland annat invände de att bestämmelserna kan leda till absurda konsekvenser om tillbyggnader ska placeras upp till två meter högre än resten av huset. Dock kvarstår bestämmelserna i ett tillägg från 2005 om att byggnad i vissa fall kan placeras lägre: ”Byggnad kan placeras lägre om godtagbara åtgärder, som innebär att skada på byggnad ej uppstår vid högt vattenstånd i Finjasjön, redovisas i samband med bygglovsprövning”.

Detta hjälpte dock inte fastighetsägaren som Frilagt tidigare skrivit om. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vägrade fatta beslut om både den ursprungliga bygglovsansökan om tillbyggnad och en senare ansökan om uterum – trots att andra fastighetsägare fått bygga på liknande sätt. Nämnden gjorde bedömningen att det aktuella uterummet mer hade karaktär av bostadsutrymme och ordföranden Kenny Hansson (M) konstaterade att godtycke rådde eftersom det inte finns några kriterier för hur ett uterum ska se ut.

Nu har principer för uterum tillkommit i planbeskrivningarna: ”Undantag kan medges för högst ett oisolerat enkelt byggt inglasat uterum som inte har en större bruttoarea än 25 kvadratmeter och komplementbyggnader som t.ex. förråd, växthus m.m. Dessa uterum och komplementbyggnader ska utföras i fukttåliga material och tåla eventuella översvämningar.”

Definitionen för uterum gäller formellt bara inom de två detaljplanerna Östra Finjasjöstranden, norra delen, och Östra Finjasjöstranden, södra delen.

-Men man kan se dem som prejudicerande, säger Kenny Hansson.

Han menar att det med största sannolikhet blir det samma modell för andra ärenden där en definition behövs.

Ändringarna i detaljplanerna innebär också att huvudbyggnad inte får ligga närmare fastighetsgräns än fyra meter och att en bestämmelse om att kommunen kan köpa in mark närmast sjön i samband med att fastigheter säljs försvinner.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se