torsjö live

Kommunen får böta för uteblivet LSS-stöd

Kommunen får böta för uteblivet LSS-stöd

Hässleholms kommun får böta 12 000 kronor för att omsorgen dröjde för länge med att tillsätta en kontaktperson enligt LSS.

Kommunen hävdade att dröjsmålet på nästan 14 månader berodde på resursbrist och att det varit svårt att nå den person som skulle ha tjänsten. Förvaltningsrätten köper inte de förklaringarna utan går helt på Inspektionen för vård- och omsorgs; IVO’s linje och ger omsorgsnämnden böter i form av så kallad särskild avgift.

-Hässleholms kommun har ett ansvar att fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är, samt verka för att de personer som omfattas av lagen får sina behov tillgodosedda, skriver IVO i sitt yrkande inför domen.

Ett beslut enligt lagen om särskilt stöd och service för funktionshindrade; LSS, om att ge den sökande en kontaktperson beviljades den 2 augusti 2016. 

Det kom sedan att dröja till den 25 september 2017 innan det blev verklighet.

Högst sex månaders dröjsmål kan det enligt tillsynsmyndigheten IVO’s inspektör anses vara rimligt att acceptera under de omständigheter som har rått i detta fallet.

Kommunens arbete får kritik på flera punkter i domen. Dokumentationen som kommunen visar upp ger enligt rätten inte stöd för argumenten som framförs.

-Förvaltningsrätten anser sammantaget att kommunen inte har visat att tillräckliga åtgärder har vidtagits för att verkställa beslutet, skrivs det.

Två tungt vägande domskäl tas fram av rätten.

-Beslut enligt LSS gäller som huvudregel direkt.

-Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen är en kontaktperson en insats som i princip bör kunna tilllhandahållas utan dröjsmål. 

Motiveringen till den utdelade bötesavgiften är tydlig.

-Det rör sig inte om ett ringa fall och det finns heller inga synnerliga skäl för eftergift. I konsekvens härmed ska hela avgiften dömas ut, konstateras det i domens avslutande meningar.

Avgiften ska motsvara kostnaden för insatsen under 7 månader och 22 dagar. Kommunen har inte specificerat vad den skulle ha kostat och därför döms det enligt en fast tariff där snittkostnaden är 1 232 kronor per månad plus straffas med ett påslag på 25 procent. Den särskilda avgiften blir därmed 12 000 kronor, varav 2 400 kronor är merkostnaden på 25 procent.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se