Gruppen-3a-328x120

Avlopp i dagvattnet ”normalt” Inga krav på åtgärder

Avlopp i dagvattnet ”normalt” Inga krav på åtgärder

Vattnet i dagvattendammarna verkade fortfarande förorenat på söndagen, men nu lägger miljökontoret ner utredningen om eventuell tillförsel av avloppsvatten.

Miljökontoret lägger ner utredningen om misstänkt utsläpp av avloppsvatten till dagvattennätet vid reningsverket i Hässleholm. Tillfälligt förhöjda halter av kväve och fosfor på grund av bräddning av avloppsvatten på ledningsnätet beskrivs nu som normalt.

Ett av fyra prover som Hässleholms vatten tagit visar dock högre fosforvärden än Regitos mätning i början på december. Miljöchef Sven-Inge Svensson betraktade dem tidigare som höga, varnade för både smittspridning och övergödning som kan gynna algerna i Finjasjön och krävde att Hässleholms vatten utredde orsaken till problemet.

I helgen såg dagvattendammarna värre ut än på länge.

Så här såg det ut vid ena trumögat på söndagen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Dagvattendammarna tar emot orenat dagvatten från staden och meningen är att flödet genom dammsystemet ska minska belastningen på Finjasjön.

Enligt miljökontorets första bedömningar efter att Linus Jepsson gjort en anmälan i december fanns tecken på att avloppsvatten läckte in i dagvattendammarna. Vattnet var gråaktigt med en oljefilm på ytan och rester av toalettpapper och kondomer flöt omkring. Regitos prover visade höga värden av fosfor, kväve och organiskt material. Hässleholms vatten fick i januari ett föreläggande om att ta fram en provtagningsplan för att undersöka problemet.

Planen innebar att prover skulle tas en gång per vecka i fyra veckor, vilket miljöchefen tyckte var lite, men ändå godkände som ett första steg. Ordinarie provtagningar i dagvattendammarna sker bara tre gånger årligen.

Men nu blir det inte fler steg i ärendet. Miljökontoret har beslutat att inte ställa krav på ytterligare åtgärder.

Märkliga orangefärgade organismer syntes också.

-Den utredning som gjorts tyder inte på någon bräddning till dagvattendammarna. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen anser det därför inte skäligt att kräva fler åtgärder i dagsläget, står det i beslutet.

Dock medger Hässleholms vatten i sin rapport om provtagningarna att bräddningar sker, om än inte kontinuerligt. Ledningsnätet är nämligen byggt så att avloppsvatten kan brädda över till dagvattenledningen vid stora flöden. Syftet är att undvika att avloppsvatten kan gå baklänges i systemet och flöda in i lågt liggande bostäder.

Hässleholms vatten har därför hela tiden hävdat att det inte finns något problem.

-Tillfälligt höjda värden kan ha tagits i samband med, eller strax efter, en ledningsnätsbräddning på systemet. Viktigt är att det inte är kontinuerligt förhöjda värden, skriver bolaget.

Fosforhalterna är låga vid tre av provtillfällena. Vid det fjärde är totalfosfor högre i två av de fem provtagningspunkterna, två brunnar nära räddningstjänsten och även i det västra trumögat vid inflödet till dagvattendammarna. Vid räddningstjänsten är högsta värdet nära 0,3 mg per liter den 19 februari, vilket är högre än Regitos 0,255 mg per liter den 4 december, en nivå som alltså enligt miljökontoret indikerade tillförsel av avloppsvatten. När Regito analyserade ett prov som Linus Jepsson tagit någon dag tidigare vid inflödet till dagvattendammarna slog mätaren i taket på 1,63 mg per liter. Vid inflödet till dagvattnet är värdet den 19 februari cirka 0,15, vilket är det högsta i det trumögat under februari.

Kvävehalterna är inte högst vid detta tillfälle, men varierar mycket och ligger som högst på drygt 6 mg per liter, också det vid räddningstjänsten.

-Den utökade provtagning som gjorts under fyra veckor i sträck under februari månad 2019 tyder inte på större skillnader i mätvärden än vad som kan anses normalt för ett dagvatten, skriver miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen nu och påpekar också att halterna av fosfor och kväve inte följs åt.

Förvaltningen jämför som referensvärde med nivåerna efter upptäckten 2015 att två fastigheters avloppsvatten felaktigt kopplats på dagvattennätet. 18,3 miljoner liter avloppsvatten kom ut i dagvattendammarna. Totalfosfor hade då en topp på 1,2 mg per liter och totalkväve 13 mg per liter.

-Skulle det röra sig om ett pågående utsläpp av avloppsvatten skulle halterna ha varit mycket högre, skriver Hässleholms vatten i sin rapport och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen instämmer.

Förvaltningen betonar dock också att det är viktigt att fortsätta arbetet med att inspektera och rusta upp ledningsnätet för att förhindra läckage av avloppsvatten till dagvattennätet.

Frilagt har sökt Sven-Inge Svensson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se