Gruppen-3a-328x120

Fullmäktige gav tekniska nämnden anmärkning

Fullmäktige gav tekniska nämnden anmärkning

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson var nöjd med årsredovisningen, trots revisorernas kritik. Foto: Lotta Persson

Kommunfullmäktige gav ansvarsfrihet till alla nämnder, men tekniska nämnden fick en anmärkning för hanteringen av Biltemaaffären, den bristfälliga uppföljningen av övergången från bolag till förvaltning och bristen på planering av fastighetsunderhåll.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) skyllde på Postnord i sitt svar på frågan från Anders Edwall (C ) om varför kommunkansliet inte skickat Medborgarpartiets inbjudan till allmänt möte vidare till de politiska partierna. Edwall lovar att återkomma i ärendet som han anser är av vikt för demokratin.

Revisorerna höll fast vid sin vassa kritik mot tekniska nämnden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– De svar som kommit in ändrar inte vårt ställningstagande, förklarade revisionens avgående ordförande Thord Johansson (L).

När det gäller etableringen av handelsområdet där Biltema väntas öppna har revisorerna ifrågasatt både avtalet med köparen och kostnaden för flytten av tekniska kontoret.

Revisionsberättelsen säger att styrelse och nämnder i kommunen i stort skött sig tillfredsställande. Undantaget är tekniska nämnden som enligt revisorerna brustit i styrning, ledning och kontroll. Dock påpekade de också att det inte är hållbart över tid att kommunstyrelsens kostnadsökningar är större än intäktsökningarna. Även barn- och utbildningsnämnden fick kritik för att inte ha agerat tillräckligt för att komma till rätta med sitt underskott.

Ulf Berggren (SD), som suttit i tekniska nämndens presidium under hela 2018 var lite självkritisk.

-Med facit i hand skulle vi gjort en konsekvensanalys för etableringen av Biltema, sa han, men betonade också att man var angelägen om att affären skulle gå i lås eftersom en Biltemaetablering redan misslyckats.

Björn Widmark FV) ville inte godkänna kommunens årsredovisning. Foto: Berit Önell

Björn Widmark (FV) ville inte godkänna årsredovisningen eftersom han menade att den inte tillräckligt tydligt redogör för hur illa det gått och vilket stålbad som väntar.

-Vi har krävt att det ska stå i eldskrift, sa han.

FV deltog därför inte i beslutet.

Widmark deklarerade att FV inte var med på att genomföra Biltemaaffären när det stod klart hur mycket den skulle kosta. Han ansåg också att placeringen var olämplig eftersom biltrafiken till handelsområdet leds in på en lång infart mot centrum där det också ska byggas fler bostäder.

Han påminde om att SKL numera rekommenderar ett överskottsmål på minst två procent, vilket FV också driver.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) höll inte riktigt med.

– Många bekymmer kan utläsas ur årsredovisningen även om du tycker att den skulle vara skarpare. Till exempel att inga medel längre kan avsättas till resultatutjämningsreserven, sa hon.

Det framgår även att det inte blivit något plusresultat för 2018 utan finansförvaltningen och reavinsten från Hässleholms Miljös köp av Hässleholms vatten.

Fullmäktige beslöt att justera renhållningstaxan enligt kommunstyrelsens förslag. Den får i fortsättningen höjas högst en gång per år med högst indexuppräkning. Privatpersoners besök på återvinningscentralerna ska även i fortsättningen vara gratis och utan begränsning i antal. Hässleholm Miljös AB:s ordförande Christer Caesar fick därmed inte igenom något av sina förslag. Han ville höja taxan mer och dessutom begränsa antalet besök eftersom det finns företagare som lämnar stora mängder avfall som privatpersoner för att slippa avgifter.

Christer Caesar fick inte genom någon begränsning av antalet besök på återvinningscentralerna. Foto: Berit Önell

-Det finns de som lämnar avfall uppåt 100 gånger per år. Kostnaden för detta drabbar alla enskilda fastighetsägare, hävdade Christer Caesar.

Han hotade med att den begränsade möjligheten att höja taxan kan leda till att det blir nödvändigt med en väldigt stor höjning om tre-fyra år.

Flera andra ledamöter menade att en begränsning av antal besök skulle kunna leda till att avfall hamnar i naturen istället.

Lars Johnsson menade att tjänstemännen gjort allt rätt i fallet med inbjudan från Medborgarpartiet.

– När brevet kom med posten hanterades det enligt rutin för diarieföring. Det har inte kommit bort och det här föranleder inte mig att vidta några åtgärder för framtiden, förklarade han.

Han berättade också att texten på kuvertet gjorde att det inte skickades till alla partier.

– Det var riktat till kommunstyrelsens presidium. Själva inbjudan var visserligen ställd till samtliga politiska partier, men också till föreningar, näringsidkare med flera, sa han.

Men Anders Edwall delade inte hans uppfattning.

– Man ska läsa hela handlingen. Jag anser fortfarande att inbjudan skulle ha skickats till partierna, sa han.

Anders Edwall (C) lovar att följa upp frågan om kommunkansliets ansvar för att skicka post vidare till partierna och de förtroendevalda. Foto: Berit Önell

Lars Johnsson påpekade att samtliga partier också ska ha fått en inbjudan med post från Medborgarpartiet.

– Frågan kanske ska ställas till Postnord, inte till kommunstyrelsens ordförande, sa han.

I pausen säger Anders Edwall till Frilagt att han ska ta upp frågan på annat sätt.

– Jag trodde att jag skulle få ett annat svar, att det kanske var ett misstag eller att de skulle kika över rutinerna. Men det var tvärnej och jag står fortfarande utan kallelse, säger han.

Han säger att det inte spelar någon roll om inbjudan också skickats på annat sätt.

– Det är principen. Frågan är vad som händer med handlingar hos kommunen, säger han.

Han tänker också mer systematiskt börja läsa kommunens postlistor för att se om handlingar skickas vidare.

– Vi kan inte ha kommunikation som inte kommer fram. Vad ska de förtroendevalda få reda på och inte och vem avgör det? Det här är ett demokratiskt problem, säger han.

Han reagerade också på innehållet i kommunalrådens svar till Medborgarpartiet som Frilagt berättade om på söndagen. Det framgår där att kommunalråden helst vill styra all medborgardialog genom att själva arrangera. Därför tackade de nej till Medborgarpartiets inbjudan.

– Självklart ska även andra än kommunen kunna bjuda in till allmänna möten. Vi i Centerpartiet är en gräsrotsrörelse, dialogen är jätteviktig för oss, förklarar Anders Edwall.

Kommunfullmäktigs sammanträde inleddes med information från tillförordnade räddningschefen Anders Nählstedt om arbetet med storbranden utanför Hästveda och avslutades med att fullmäktige antog en motion om att öka antalet deltidsbrandmän.

Alla partier var överens om att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka antalet deltidsbrandmän. Förutsättningarna för införande av så kallade skogsbrandvärn i samarbete med lanbrukare ska också utredas.

Lars Johnsson, som skrivit motionen tillsammans med Robin Gustavsson (KD) och John Bruun (L), konstaterade att branden i Hästveda visade behovet av ett utökat samarbete.

– Om det sedan ska organiseras precis enligt motionen får vi återkomma till efter utredningen. Men deltidsbrandmännen är ryggraden i räddningstjänsten. De är avgörande för att man ska klara en insats under lång tid, som den i Hästveda, sa han.

Beslutet innebär en annan linje än den som tidigare räddningschefen Daniel Sirensjö drev. Han menade att det vore bättre att satsa på en utökad heltidsstyrka eftersom det är så svårt att rekrytera deltidsbrandmän.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se