Gruppen-3a-328x120

Ja till att be kommunstyrelsen betala skolchefens avgångsvederlag

Ja till att be kommunstyrelsen betala skolchefens avgångsvederlag

Barn- och utbildningsnämnden ska begära kompensation från kommunstyrelsen för merkostnaden som drabbat nämnden på grund av att skolchefen Eva Andersson fick lämna sitt uppdrag. Det beslöt nämnden efter ett initiativärende från Joachim Fors (S) och Gustaf Karlström (C ).

Skolchefens avgångsvederlag kostar nämnden drygt tre miljoner kronor.

Fors och Karlström skriver att nämnden helt plötsligt, de flesta via tidningen, fick beskedet om att skolchefen skulle sägas upp med omedelbar verkan på initiativ av kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och dess förste vice ordförande Hanna Nilsson (SD).

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Ingen dialog med barn- och utbildningsnämnden har genomförts inför beslutet att säga upp förvaltningschefen, vilket känns oerhört konstigt, skriver dess andre vice ordförande Joachim Fors och Gustaf Karlström.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

De anser därför inte att barn- och utbildningsnämnden kan belastas med kostnaderna som beslutet medför.

– Det kan inte vara meningen att personal, elever och barn i barn- och utbildningsnämndens verksamhet ska drabbas av ytterligare besparingar, detta för att Moderaterna och Sverigedemokraterna saknade förtroende för förvaltningschefen, skriver de.

Därför föreslog de att nämnden skulle ge förvaltningen i uppdrag att beräkna merkostnaden som uppstått på grund av skolchefens avgång och att till september månads nämnd skriva fram ett ärende med yrkande till kommunstyrelsen om kompensation.

De fick SD med sig på sitt förslag och körde därmed över M och KD efter votering som slutade 8-3.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) förklarar att det varit praxis i många år att varje nämnd bekostar sina avgångsvederlag. Undantag gjordes i hans eget fall då tekniska nämnden begärde kompensation från kommunstyrelsen. Där kunde det annars ha blivit kultur- och fritidsnämnden som fått betala eftersom Stefan Larsson tills nyligen varit anställd som fritidschef.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

Stefan Larsson kände till diskussionen om skolchefen en kort tid innan hon blev uppsagd.

– Men jag trodde inte att det skulle bli något, säger han.

Övriga skolpolitiker visste i princip ingenting.

Om kommunstyrelsen inte kompenserar barn- och utbildningsnämnden belastar skolchefens avgångsvederlag på 2,16 miljoner kronor årets bokslut med totalt 3,05 miljoner kronor.

Ytterligare en oförutsedd kostnad på 3,2 miljoner kronor beror på ökade IT-kostnader. Trots det visar maj månads budgetuppföljning en förbättring med cirka 2,5 miljoner kronor jämför med april. Prognosen för året visar nu ett underskott på 35,6 miljoner kronor. Nästan 14 miljoner av sparbetinget på 49 miljoner har alltså kapats.

Liksom tidigare är de huvudsakliga orsakerna till underskottet stora behov av stödinsatser för barn och elever, ökat elevantal som kräver delning i fler klasser än vad tilldelningen av elevpeng ger täckning för samt fler barn och elever i fristående förskolor, skolor och fritidshem.

Anledningen till förbättringen är bland annat att grundskolorna sparat in drygt fem miljoner kronor.

Flera osäkerhetsfaktorer finns dock. Bland annat kan prognosen försämras av att arbetsmarknadsenheten meddelat att de inte längre har råd att betala mellanskillnaden mellan bidrag och lönekostnad för många av de arbetsmarknadspolitiska anställningar som pågår i kommunen. Sådan kompensation till anställningar inom skolan uppgick 2018 till cirka 900 000 kronor. Det är också osäkert hur många nyanlända barn och elever som kommer till kommunen under resten av året och hur stora statsbidragen blir.

Nämnden riktade ett tack till verksamheterna för hur underskottet hanterats.

– Det är ett fantastiskt arbete som gjorts med att sänka kostnaderna, förklarade Stefan Larsson och Joachim Fors enhälligt.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se