Gruppen-3a-328x120

Frilagts vattenprover visar: Förorenat grundvatten vid reningsverket

Frilagts vattenprover visar: Förorenat grundvatten vid reningsverket

Grundvattnet vid reningsverket i Hässleholm är förorenat av ämnen som brukar finnas i avloppsvatten. Det visar Frilagts vattenprover från det grundvatten som kommit i dagen vid sommarens arbeten med att bygga en vall mot översvämningar kring reningsverket och flytta en del av Maglekärrsbäcken.

Va-bolaget Hässleholms vatten tar bara grundvattenprover i området två gånger per år och mäter inget annat än kloridhalten, dessutom inte i den del där Frilagts prover är tagna och där påverkan av både tungmetaller och näringsämnen konstaterades 2016 efter att Frilagt uppmärksammat läckande slamtorkbäddar.

Grävningarna för den nya bäckfåran måste göras i torr mark, vilket kräver att det ytliga grundvattnet pumpas undan. Enligt avtalet med Peab, som vann upphandlingen med sitt anbud på 3,5 miljoner kronor, får grundvattnet sänkas tillfälligt med tre-fem meter under befintlig markyta. I fredags stängdes pumparna av för semesteruppehåll efter att ha gått dygnet runt i nästan två månader. Den nya bäckfåran fylldes snabbt till brädden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Grävningarna för flytten av bäcken och invallning av reningsverket påbörjades i maj.

Det synliga grundvattnet har de senaste veckorna blivit allt grönare på grund av att alger växt till sig, mest illgröna makroalger. Dessa har nu genom grundvattensänkningen även spolats ut i Finjasjön.

När grundvattnet trängt upp har det varit missfärgat och haft en unken lukt. Frilagts två vattenprover, som analyserats av ett ackrediterat laboratorium, visar att det innehåller ett antal ämnen som inte ska finnas i friskt grundvatten: bland annat ammoniumkväve, nitrat och sulfat. De indikerar snarare avloppsvatten. Det kan även kloridhalten göra.

Algerna har växt till i grundvattnet som trängt upp.

Miljökontoret visar inget intresse för Frilagts provsvar.

– Vi anser oss inte behöva ta prover i dagsläget. Hässleholms vatten AB har ett kontrollprogram där de regelbundet tar grundvattenprover uppströms och nedströms reningsverket, skriver miljöinspektör Linn Bendahl i mejl till Frilagt.

Det nya kontrollprogrammet gäller sedan 2017 och kom till efter att Frilagt genom markprover avslöjat de läckande slamtorkbäddarna. Det ledde till att miljönämnden krävde att Hässleholms vatten skulle ta grundvattenprover på platsen. Med anledning av provsvaren ville miljöchef Sven-Inge Svensson att fler grundvattenrör skulle sättas ut kring reningsverket, både uppströms och nedströms.

– Utifrån det som hittats i grundvattnet vid slamtorkbäddarna vill vi veta mer. Vi vill få en helhetsbild av vad det är som tillförs grundvattnet och var någonstans, sa han då.

Det nya kontrollprogrammet innehöll dock bara ett nytt rör sydväst om vassbäddarna och en referensmätpunkt uppströms Magle våtmark.

Hässleholms vatten tar grundvattenprover på de rödmarkerade platserna två gånger per år. Frilagts prover togs nära slamtorkplattorna som är rutorna ungefär mitt emellan VASSOBS 5 och HLMAR-NED.

Proverna uppströms vassbäddarna visar nu märkligt nog högre kloridhalter än nedströms. Likadant är det med de provpunkter som kallas ”uppströms reningsverket”, vid Södra Kringelvägen, mitt emot dagvattendammarna, och ”nedströms reningsverket”, vid det nu rivna huset på backen nära reningsverkets kontor vid Hovdalavägen.

Ett nytt grundvattenrör finns sydväst om de så kallade vassbäddarna i östra kanten av reningsverkets område.
Vattnet i Maglekärrsbäcken har varit grumligt sedan grävarbetena inleddes i maj.

Det finns tecken på att grundvattensänkningen påverkar ett större område. Linus Jepssons brunnsvatten har blivit allt sämre sedan Hässleholms vatten inledde arbetena med vallen. I Maglekärrsbäcken rinner sedan i mitten på maj grumligt brunt vatten – trots att länsstyrelsen gett tillstånd på villkor att arbetena skulle ske efter den 1 juni då vattenståndet väntas vara lägre och att åtgärder mot grumling ska vidtas. Linus Jepsson har därför gjort en anmälan till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen utreder fortfarande om kommunalt dricksvatten ska kopplas in till bostäderna nära reningsverket på grund av att grundvattnet är förorenat. Konsultföretaget Regitos undersökning av Sötekärrsbäcken och fem brunnar, bland annat Linus Jepssons, visade i våras att bäckens föroreningar, som tros komma från en gammal deponi intill, spred sig i grundvattnet. Frilagts nya provtagningar vid reningsverket tyder på att grundvattnet där är påverkat av avloppsvatten.

– Det är definitivt intressant information i ärendet, säger Patrik Karlsson, tillförordnad miljötillsynschef på länsstyrelsen, som berättar att ett beslut i ärendet om dricksvattnet är nära förestående.

Frilagt har gett ansvariga på Hässleholms vatten möjlighet att kommentera våra uppgifter. Men ingen vill tala med oss, trots att vi meddelar vad saken gäller och hänvisar till offentlighetsprincipen och förvaltningslagens serviceskyldighet om offentliga verksamheters skyldighet att svara på frågor. Bolagets vd Liselotte Stålhandske har semester och återkommer den 22 juli. Hon ska tills dess ersättas av vice vd Jan Sjöström, men även han har semester från och med måndagen. Hans telefonsvarare säger redan på fredagen att han återkommer först den 12 augusti. Utredningsingenjör Stefan Lindgren svarar i telefon, men deklarerar hånfullt att han inte vill prata med media, särskilt inte med Frilagt, och att han inte tänker hjälpa till att ta reda på vem som kan uttala sig.

-Hade det varit något roligt hade jag svarat, säger han.

– Endast under vecka 29 finns ingen på plats att hantera media, skriver Liselotte Stålhandske i ett mejl till Frilagt på måndagen.

Hon svarar inte på frågan om vi då istället kan ringa henne trots att hon har semester.

Berit Önell

Frilagts grundvattenprover

Vattenproverna togs på två ställen i det uppträngande grundvattnet med ett par dagars mellanrum i slutet på juni. Prov 1 togs uppströms jämfört med prov 2 som togs strax nedanför slamtorkbäddarna.

Prov 1 visade bland annat:
Turbiditet 7,0 FNU (anmärkning)
COD 9,0 mg/l (anmärkning)
Färg 40 mg/l Pt (anmärkning)
pH 8,2
Konduktivitet 72,5 mS/m
Nitrat 6,6 mg/l
Nitrit 0,089 mg/l
Klorid 33 mg/l
Sulfat 34 mg/l
Kalcium 140 mg/l (anmärkning)
Kalium 2 mg/l
Natrium 8,5 mg/l

Prov 2 visade bland annat:
Turbiditet 10 FNU (anmärkning)
COD 17 mg/l (anmärkning)
Färg 90 mg/l Pt (anmärkning)
pH 7,6
Konduktivitet 81,1 mS/m
Ammoniumkväve 0,40 mg/l
Ammonium 0,51 mg/l (anmärkning)
Nitrat 18 mg/l
Nitrit 0,28 mg/l (anmärkning)
Klorid 12 mg/l
Sulfat 44 mg/l
Kalcium 170 mg/l (anmärkning)
Kalium 5 mg/l
Natrium 9,4 mg/l

Hässleholms vattens grundvattenprover

Hässleholms vattens senaste grundvattenprover togs den 18 mars i år och visade följande kloridhalter:

Magle våtmark
MA09 – 27 mg/l
MA10 – 171 mg/l
MA12 – 12 mg/l

Vassbäddar
VASSOBS 1 – 34 mg/l
VASSOBS 5 – 16 mg/l

Kring reningsverket
OBS HLMAR-UPP – 48 mg/l
OBS HLMAR-NER – 40 mg/l

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se